100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Predmety

Pred zahájením druhého semestra vašeho MBA štúdia si vyberiete dva (resp. 5 pre obor FLEXI) povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestru.

V cene štúdia sú zahrnuté česky vyučované predmety, môžete si však vybrať i predmety v angličtine, vyučované prostredníctvom zahraničných lektorov  (za príplatok 208 EUR bez DPH / 1 predmet).

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíjajú vašu študijnú špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.
Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine odporúčame znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

 • Prehľad všetkých povinne voliteľných predmetov, z ktorých môžete vyberať, nájdete nižšie na tejto stránke. Jedná sa o informatívny prehľad predmetov, ich voľba následne prebieha priamo v študijnom systéme pred zahájením druhého semestra.
 • Štúdiom vybraných voliteľných predmetov získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom – expertom na danú problematiku a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovaných prípadových štúdií (seminárne práce).
 • Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv, že tieto údaje budú zdieľať iní študenti.
 • Výstupom po absolvovaní predmetov je cenný dokument, ktorý je ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to one konzultáciam s odborníkom.

Zameranie: manažment

Age manažment

Age manažment

Viac informácií

Štúdiom predmetu sa zoznámite s prínosmi a rizikami aplikácie age manažmentu v organizáciách a podmienkach riešenia v rámci strategického manažmentu ľudských zdrojov. Dozviete sa, v čom je kľúčová schopnosť nastaviť a implementovať age manažment do organizácie a ako napomôže v dosahovaní konkurenčnej výhody a budovania značky zamestnávateľa. Naučíte sa identifikovať a hodnotiť prístupy organizácií k ich aplikácii a vzťahu na manažment ľudských zdrojov. Budete vedieť využívať faktory, ktoré majú vplyv na aplikáciu age managementu a naučíte sa nastavovať personálne procesy pre podporu medzigeneračnej spolupráce. V priebehu štúdia sa zamyslíte nad tým, prečo je oblasť práce s ľuďmi a ich kontinuálny rozvoj bez ohľadu na vek dôležitý, vrátane využitia vhodných nástrojov, ako sú napríklad rozvojové metódy a ICT. Každá generácia má svoje špecifiká a tie je nutné reflektovať pre efektívne využitie jej potenciálu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Viac informácií

Štúdiom predmetu Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov sa naučíte uplatňovať postupy, ktoré pomáhajú nastaviť správne procesy kybernetickej bezpečnosti v organizáciách. Naučíte sa chápať bezpečnosť informácií a IS ako súčasť každodennej praxe, rozlišovať základné a podstatné pojmy a súvislosti medzi nimi, poznať základné postupy pre zaistenie bezpečnosti pri projektovej činnosti, pri spolupráci v rôznych rolách (manažérskej alebo konzultantskej) v tímoch zameraných na bezpečnostnú analýzu a audit informačných systémov.

Štúdiom tohto predmetu budete schopní vysvetliť základné pojmy bezpečnosti informácií a IS, vymenovať kritické charakteristiky a vysvetliť ich význam, vrátane koncepčného modelu informačnej bezpečnosti, identifikovať základné zdroje rizík pre informácie a údaje v IKT, formulovať ciele informačnej bezpečnosti a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, vymenovať normy a zásady hodnotenia bezpečnosti IS, vrátane penetračných testov. Absolvovanie kurzu pomáha rozvíjať manažérske rozhodovanie, rozvíjať schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné podmienky práce s údajmi a informáciami.  Toto štúdium vám pomôže rozvinúť schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné podmienky po práci s údajmi a informáciami a zvýši vašu konkurencieschopnosť na pozíciách IT manažéra, projektového manažéra alebo manažéra bezpečnosti informačných systémov, prípadne vo vrcholovom manažmente podnikov a organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Viac informácií

Koučovanie pre manažérov a podnikateľov voľne nadväzuje a prelína sa s vybranými trendami v riadení ľudských zdrojov. K jednému z najrozšírenejších ale aj najkontroverznejších trendov patrí koučovanie. Štúdium predmetu vám pomôže k rýchlej orientácii v tom, podľa čoho môžete spoznať, čo koučovanie a koučovací prístup sú a čo je len marketingový názov. Predmet je cielený primárne na tie oblasti vedenia ľudí, kde môžu manažéri a podnikatelia koučovacie prístupy uplatniť v praxi ako pre svoj vlastný rozvoj, tak pre vedenie a motiváciu podriadených v konkrétnych modelových situáciách, akými sú práca s inováciami, stratégiami, časom, náborom a motiváciou zamestnancov, zvyšovaním pracovného výkonu, pri poskytovaní spätnej väzby alebo tvorbe rozvojových plánov. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je implementácia koučovacieho prístupu do práce s tímami a firemnej kultúry vrátane prípadových štúdií firiem, ktoré koučovacie prístupy už využívajú. Pretože sa každý z nás učí iným spôsobom, obsahujú výukové materiály nielen teóriu pre tých, ktorí ju majú radi, ale predovšetkým množstvo praktických nástrojov, testov, kvízov a pod., ktoré vám umožnia vyskúšať si koučovanie sami na sebe i vo svojich tímoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Krízová komunikácia pre manažérov

Krízová komunikácia pre manažérov

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s odlišnosťami krízového manažmentu (KM) a jednotlivých činností tohto osobitného druhu manažérskych činností a rozhodnutí vo firme, organizácii alebo inštitúcii. A to nielen v situácii, kedy kríza nastane, ale aj vo fáze prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, definíciou základných pojmov a ďalších všeobecných súvislostí. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje potom krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci firmy či inštitúcie. V tejto časti sú tiež uvedené príklady z praxe.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete
Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Viac informácií

Štúdium predmetu umožní študentom zoznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s manažérskou kultúrou. Budú im predstavené najdôležitejšie prvky a ich zdroje. Objasníme vzájomnú súvislosť manažérskej kultúry so stratégiou firmy a vplyv organizačnej kultúry na výkonnosť organizácie. Odporučíme, ako by ste mali postupovať pri vytváraní či zmene firemnej kultúry. Významné miesto bude venované typológii firemnej kultúry vo vzťahu k organizačnej štruktúre, k prostrediu, k fáze vývoja a k rôznym kultúram.

V časti venovanej manažérskej etike bude vysvetlený vzťah morálky a etiky, vysvetlíme obsah etiky v podnikaní a podstatu etického konania. Uvedieme príklad aplikácie manažérskej etiky do praxe. Zoznámime s vývojom, významom a procesom tvorby etického kódexu. Ukážeme, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť.

V záverečnej časti sa budeme venovať téme spoločenská zodpovednosť firiem (SOF resp. CSR). Spomenieme historický vývoj a zmeny v chápaní obsahu SOF. Budeme charakterizovať kľúčové oblasti - základné piliere. Budeme Vás informovať aj o rôznych prístupoch k problematike SOF (CSR). Objasníme výhody, ktoré CSR prináša, ale ozrejmíme aj kritický pohľad na tento v súčasnosti často skloňovaný módne pojem a diskutovanú problematiku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Viac informácií

Personálny manažment, riadenie ľudských zdrojov (RLZ) v zmysle tohto predmetu je o činnostiach, ktoré sa týkajú každého človeka vo firme (majiteľa firmy, manažéra, personalistov ale i radového zamestnanca). Štúdiom tohto predmetu by ste sa mali naučiť rýchle analýze svojej firmy a zmysluplnému výberu nástrojov, ktorými RLZ vytvára pridanú hodnotu v oblasti Vášho podnikania v dobe turbulentných zmien. 

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Právo a etika

Právo a etika

Viac informácií

V současnosti stále více nabývá na významu vztah dvou klíčových společenskovědních disciplín: práva a etiky. Tyto obory reprezentují rozsáhlé hodnotové a normativní sféry, jež se ve vývoji lidské společnosti vždy vyvíjely jak ve své relativní samostatnosti, tak současně i v úzké vzájemné vazbě. Jejich vztah nabýval a stále nabývá mnoha podob, od ostrého konfliktu po silné prolnutí.

Cílem předmětu je, představit studentům toto napětí, kultivovat jejich schopnost identifikovat právní a etické problémy a témata v jejich složitých vazbách a tím je učit myslet v souvislostech. Jsem přesvědčen, že rozvinutí a kultivace interdisciplinárního přístupu k právním a etickým otázkám patří k základní profesní vybavenosti každého úspěšného manažera napříč odborným zaměřením.

Předmět je koncipován tak, aby nepředkládal studentům „hotové pravdy“ či uzavřená fakta, nýbrž aby je učil problémy identifikovat, pojmenovávat, chápat a interpretovat z hlediska jejich předpokladů, kontextů i důsledků, a tím studenty motivoval k samostatnému promýšlení otázek, zmocňování se právně a eticky relevantních (profesních i lidských) situací a hledání jejich relevantních řešení.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Viac o predmete
Regionálný manažment

Regionálný manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými stavebnými kameňmi teoretické aj praktické stránky regionálneho rozvoja. Jednotlivé témy umožňujú pochopiť vývoj, súčasný stav a hlavné trendy v rozmiestnenie hospodárstve a ďalších sociálno ekonomických aktivít človeka (a ich dopadov) na rôzne regionálnej úrovni. Znalosť základných teoretických východísk regionálneho rozvoja je nevyhnutné pre každého, kto pôsobí v praktickej sfére regionálneho rozvoja, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Procesy, prebiehajúce v území, majú významný vplyv na rozvoj lokality ako také, tak i na život jej obyvateľov. Vzťahy (vnútorné i vonkajšie povahy), ktoré sa v území vytvárajú, majú tiež zásadný efekt na tvorbu budúceho smerovania regiónu. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika teórie regiónu, regionálnych teórií, praktické regionálnej politiky na úrovni SR i EÚ, jej nástrojov atp. Dôraz je kladený tiež na procesy prebiehajúce v území, súvisiace so sídelné štruktúrou a jej premenou (urbanizácie, suburbanizácie a ďalšie fázy vývoja miest). Významnou súčasťou je tiež problematika strategického regionálneho plánovania a jeho vzťahu k územnému plánovaniu.

Štúdiom tohto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom - expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientované prípadové štúdie (seminárne práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale iba priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych údajov atď., Bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentmi.

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete
Spoločenský styk, obchodné etiketa, diplomatický protokol

Spoločenský styk, obchodné etiketa, diplomatický protokol

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o témach, ktoré sa bežne nepřednášají. Ide o kombináciu poznatkov zo spoločenského styku a obchodnej etikety, ale aj základné znalosti o diplomatickom protokole a rádových dňoch v ČR a SR. Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s hlavnými zásadami spoločenského styku, aby sa stali skutočnými "levmi/levicami" salónov nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. Jedna kapitola je venovaná problematike zladenia osobného a firemného image. Ďalej budú študentom poskytnuté informácie o obchodnej etikete vo vybraných štátoch na rôznych kontinentoch. Za veľmi prínosné považujeme najmä tie, ktoré hovoria o krajinách s odlišnými kultúrnymi, náboženskými aj obchodnými zvyklosťami. V samostatnej kapitole sú prezentované zásady rokovania s VIP osobami, či už z pohľadu našej účasti na podujatí, kde sa stretneme s VIP osobou či naopak, kedy VIP osobu privítame v našej organizácii. V študijnom materiále sú uvedené aj užitočné informácie z oblasti obchodnej diplomacie. Neoddeliteľnou súčasťou sú poznatky, týkajúce sa diplomatického protokolu. Na úplný záver sa dozviete všetko potrebné o významných dňoch v ČR a SR.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: ekonomika a financie

Finančný manažment

Finančný manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s finančnými aspektmi podnikového manažmentu a s procesmi, ktoré v podnikoch v tejto oblasti prebiehajú. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre prijatie finančných rozhodnutí operatívneho a strategického charakteru, v nadväznosti na iné činnosti. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika financovania podniku, finančného riadenia a zároveň plánovacieho procesu, riadenie majetkovej a kapitálovej štruktúry, vrátane pracovného kapitálu vo väzbe na efektívnosť a udržanie stálej likvidity, ďalej bude objasnená problematika riadenie a plánovanie nákladov, investičných rozhodovania a hodnotenie investičných projektov, vrátane rizík s tým spojených.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s kurzovým rizikom a možnosťami jeho riadenia vo firmách, ako internými, tak externými v podobe finančných derivátov. Po absolvovaní budete schopní analyzovať devízovú expozíciu a rozhodnúť, či je potreba zaistenia kurzového rizika, prípadne akými nástrojmi. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika fungovanie devízového trhu, menového kurzu, možnosti jeho predikcie a zabezpečenie kurzového rizika.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Obchodovanie na finančných trhoch

Obchodovanie na finančných trhoch

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s možnosťami obchodovania na finančných trhoch. Po absolvovaní budete ovládať základné možnosti individuálneho a kolektívneho investovania. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika finančných trhov, krátkodobých i dlhodobých inštrumentov, ktoré sú na ňom obchodované, a praktický pohľad na súčasné trendy, problémy inštitúcií a regulačnú ochranu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Oceňovanie podniku

Oceňovanie podniku

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými princípmi a prvkami oceňovania podniku smerujúcimi k súhrnnému oceneniu daného objektu. Získate základné znalosti v oblasti oceňovania podniku, pochopíte pojem oceňovanie podniku, jeho účel, spoznáte základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Pochopíte strategickú analýzu oceňovaného podniku ako východiskový rámec pre oceňovanie podniku a vypracovanie finančného plánu ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Po absolvovaní budete vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, trhové riziko. Budete poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Budete vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov zodpovedajúce rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať aj možnosti využitia majetkových a trhových metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do všeobecného ocenenia. Po absolvovaní budete schopní spracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Podnikový manažment

Podnikový manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými procesmi riadenia podniku, ktoré v podnikoch prebiehajú a ktorými sa napĺňa základný všeobecný cieľ ich činnosti. Pozornosť bude venovaná roli manažérov, ich kompetenciám a zodpovednosti pri riadení kľúčových podnikových aktivít a predpokladov pre manažérsku prácu príslušného úseku firmy. V priebehu štúdia sa zoznámite s úlohou vlastníkov a manažérov podnikov, tvorbou strednodobých stratégií a podstatou operatívnych riadiacich procesov v oblasti marketingu, obchodu, financií, kvality, inovácií, ICT, personálu a rizík. Po absolvovaní budete schopní vysvetliť základné podnikové procesy riadenia jednotlivých útvarov podniku, založených na strategickom a operatívnom riadení a to vo väzbe na tvorbu finančných rozpočtov. Pochopíte modely riadenia kvality, inovačné riadenia a riadenia v dobe krízy. Pochopíte význami sústavného zlepšovania prostredníctvom využívania nových technológií pre dlhodobú stabilitu podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základmi ekonómie verejného sektora, postavením a fungovaním verejnoprávnych organizácií a spôsoby zabezpečovania verejných statkov. Schopnosť základná orientácia v súčasných otázkach verejných financií je zásadné pre každého, kto sa v praxi pravidelne stretáva, pracuje či komunikuje s orgánmi štátnej správy či územnej samosprávy.

V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika vzťahu medzi štátnou správou a samosprávou, financovanie ich činností, problematika hospodárenia obcí a postupov rozpočtového plánovania. V predmete bude riešené aj veľmi aktuálna téma spolupráce súkromného a verejného sektora (tzv. Public Private Partnership - PPP).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: obchod a predaj

 Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými princípmi a prvkami oceňovania nehnuteľností smerujúcimi k súhrnnému oceneniu danej nehnuteľnosti / objektu pre potreby realitného makléra. Získate základné znalosti v oblasti oceňovania nehnuteľností, pochopíte pojem oceňovanie, jeho účel, spoznáte základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti odhadcom ceny. Budete poznať možnosti využitia trhových metód a vedieť ich zakomponovať do všeobecného ocenenie nehnuteľnosti pre zistenie ceny obvyklej (trhovej hodnoty). Po absolvovaní budete schopní spracovať súhrnné ocenenie vybranej nehnuteľnosti / objektu pre potreby predaja a nákupu nehnuteľnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Logistika pre manažérov

Logistika pre manažérov

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými logistickými procesmi v riadení podniku. Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku ako faktora ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a pôsobiaceho na konkurencieschopnosť dodávaného produktu, na jeho dostupnosť, cenu atď. V súvislosti s riadením podniku budú predstavené logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Maklér a realitný trh

Maklér a realitný trh

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s činnosťami realitného makléra. Zoznámite sa s typmi transakcií na realitnom trhu a aktivitami realitného makléra podľa Zákona č. 39/2020 o realitnom sprostredkovaní. Získate základné znalosti z oblasti marketingu nehnuteľností (prezentácia, vizualizácia). Zoznámite sa so základnými metódami stanovenia ceny nehnuteľnosti a analýzou trhu nehnuteľností. Pochopíte vývoj cien nehnuteľností, ich príčiny a vplyvy. Zoznámite sa s prvkami zmluvného zaistenia transakcie, zabezpečenie dokumentácie a súčinnosti s úradmi. Po absolvovaní predmetu porozumiete činnosti realitného makléra, budete schopní činnosť "Realitné sprostredkovanie" vykonávať ako živnosť viazanú na základe Živnostenského zákona. .

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment predaja

Manažment predaja

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o predaji a jeho jedinečnej úlohe pre úspešné fungovanie organizácie v súčasnosti, pretože ako jediná z činností prináša firme obrat resp. zisk. Okrem obsahu a foriem predaja vás oboznámime s historickým vývojom v tejto oblasti ľudskej činnosti. Získate prehľad o najdôležitejších aktivitách v rámci predaja, akými sú napr. obchodné riadenie, obchodné plánovanie, forecast a riadenie obchodných pohľadávok. Budete tiež informovaní o tom, aké sú predpoklady úspechu predajného oddelenia, kam okrem iného patrí aj nastavenie štandardov, zostavenie kvalitného tourplanu. Ukážeme si cesty, ako predajné činnosti maximálne zefektívniť. Nezabudneme ani na kľúčovú osobu predaja, ktorou je úspešný predajca. Povieme si, aké by mal mať osobnostné predpoklady, znalosť a vedomosti, schopnosti a zručnosti. Budeme charakterizovať aj key account management. Pozornosť zameriame aj na motiváciu predajného tímu a systém odmeňovania, ktorý by u predaja mal vždy byť previazaný s výkonom a stanoveným plánom. Po absolvovaní tohoto predmetu budete mať informácie o nákupných zvyklostiach a typológii zákazníkov. Budete oboznámení s jednotlivými fázami predajného dialógu pri klasickom predaji, ale aj predaji po telefóne alebo cez e-shop. V samostatnej kapitole Vás pripravíme na rokovania so zahraničnými partnermi, kde poukážeme na obchodné zvyklosti v rôznych krajinách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Marketingový manažment

Marketingový manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o marketingu v jeho celej šírke (nielen ako o reklame, ako je často marketing chápaný) a jeho kľúčové úlohy pre úspešné fungovanie organizácie v súčasnosti. Okrem základných definícií a druhoch marketingu Vás oboznámime s históriou a vývojom marketingových koncepcií. Získate dôležitý prehľad o súčastiach marketingového riadenia, ktorými sú marketingová politika, marketingový výskum a marketingové plánovanie. Budete tiež informovaní o tom, aké marketingové činnosti by mala organizácia vykonávať. Po absolvovaní tohoto predmetu budete poznať obsah základných analýz prostredia, v ktorom organizácia pôsobí. Budete vedieť zostaviť či zhodnotiť základný marketingový mix so všetkými jeho najdôležitejšími súčasťami. Okrem charakteristiky produktu sa dozviete mimo iné všetko potrebné o životnom cykle každého výrobku, Bostonskú maticu atď. V súvislosti s cenou Vám budú predstavené najčastejšie cenové stratégie. U distribúcii spomenieme možné cesty, ako dostať tovar k nášmu zákazníkovi. V neposlednom rade sa budeme venovať aj ďalšej zložke, ktorou je propagácia. Náväzne predstavíme tradičné a moderné formy marketingovej komunikácie. V samostatnej kapitole vám ukážeme, ako má vyzerať marketingová kampaň od svojho zrodu až po záverečné vyhodnotenie. V poslednej kapitole zameriame pozornosť aj na internú komunikáciu vo firme. Budeme charakterizovať najčastejšie formy a nástroje a tiež si povieme, čo vlastne zamestnanci očakávajú od internej komunikácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Nehnuteľné veci a ich správa

Nehnuteľné veci a ich správa

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s problematikou obchodovania s nehnuteľnými vecami. Sumarizuje základné potrebné znalosti a zručnosti na výkon činnosti realitného makléra. V odbornom štúdiu je preberaná problematika právna, problematika katastra nehnuteľností, prevody družstevných bytov, špecifiká štátnych bytov, špecifiká obchodovania s pozemkami, špecifiká obchodovania s veľkými objektami, technické zabezpečenie prevodov nehnuteľností, provízie, daňová problematika a prax obchodovania. Po absolvovaní budete ovládať princípy obchodu s nehnuteľnými vecami. V priebehu štúdia bude objasnené, ako funguje obchod vo vzájomných súvislostiach, s dôrazom na štandardný predaj, ale i predaj v rámci dobrovoľných a nedobrovoľných dražieb.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Podpora predaja

Podpora predaja

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov podpory predaja (ďalej len PoP) ako dôležitej súčasti integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a rovnako s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through-the-line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať sponzoringu ako súčasti PoP a jeho väzbe na tzv. Event marketing resp. jeho využitie v prospech obchodníka. Následne sa zvýši aj Vaša hodnota a konkurencieschopnosť ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Riadenie medzinárodného obchodu a krízový manažment

Riadenie medzinárodného obchodu a krízový manažment

Viac informácií

Cieľom tohto predmetu je vysvetliť študentom problematiku medzinárodného obchodu vo vzťahu k postaveniu a možnostiam Českej republiky, pochopiť úzku previazanosť politickej situácie a obchodu a pripomenúť im problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej manažérskej činnosti. Spolu s lektorom nájdete vysvetlenia a riešenia, ako sa vyhnúť chybám a následným stratám.  Prednášajúci má bohaté skúsenosti s krízovým manažmentom a prácou s ľuďmi v európskych i mimoeurópskych vzťahoch vďaka dlhoročným skúsenostiam s riadením obchodných spoločností doma i v zahraničí. Konzultovaná záverečná seminárna práca vám môže poslúžiť ako prostriedok na riešenie určitého problému, ktorému ako manažér čelíte.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete
Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (ďalej len RVZ čiže CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme si chronológiu a relevantnosť jednotlivých aktivít účastníkov procesu RVZ z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohto procesu v najobvyklejších variantoch: B2B, B2C, G2C, ... čo je tiež predpokladom úspešnej implementácie / realizácie CRM ako filozofia riadenia podniku vrátane ochrany citlivých dát (GDPR, etc.). Následne sa zvýši aj hodnota a konkurencieschopnosť vás ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Startup projekty

Startup projekty

Viac informácií

Prečo sú dnes startupy také populárne? Ich história vo výrobe, vývoji a podnikaní všeobecne je pomerne krátka. Popularita súvisí s konkrétnou myšlienkou, konceptom a víziou podnikateľov, ktorí chcú realizovať niečo nové a až v priebehu vývoja ich činnosť získava určitú pevnú právnu formu. Až v tejto záverečnej fáze musí podnikateľ splniť bežné povinnosti spojené so založením spoločnosti. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: právo

Corporate Governance

Corporate Governance

Viac informácií

Predmet "Corporate Governance" je zameraný najmä na administratívne akciové spoločnosti (corporate governance), teda na základné otázky o smerovaní a chode akciové spoločnosti, respektíve na vzťahy medzi základnými účastníkmi správy akciovej spoločnosti, čo sú akcionári, ako "vlastníci" spoločnosti, na strane jednej, a manažéri, ako "agenti" akcionárov, na strane druhej. Vyvažovanie vzťahov potom zaisťujú správne orgány (správna rada alebo predstavenstvo a dozorná rada), ktorým sa corporate governance taktiež bezprostredne dotýka.

Aktuálne otázky corporate governance budú zahrnuté, vrátane také problematiky ako je napríklad spolurozhodovanie zamestnancov (kodeterminace), odmeňovanie manažérov (executive pay, remuneration, compensation) alebo správa akciových spoločností (a ďalších entít) vlastnených štáty (SOE).

Vedľa korporátneho práva sa tak študenti nevyhnutne zoznámia aj s inými právnymi odvetviami, a to vrátane právnych odvetví ako je napríklad právo hospodárskej súťaže, insolvenčné právo alebo právo trestné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o medzinárodnej právomoci súdov v prípade cezhraničných sporov v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dokážete identifikovať dôvody pre prípadné neuznanie rozsudku vydaného v inom členskom štáte EÚ v Českej republike alebo na slovenskom územi. Absolvovaním kurzu získate jasnú predstavu o význame voľby práva v prípade cezhraničných obchodných vzťahov pri vašom podnikaní. Rovnako dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv príslušnej strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o legislatívnom procese EÚ, o aplikácii práva EÚ národnými súdmi, o konaniach pred Súdnym dvorom EÚ a mimosúdnych spôsoboch riešenia sporov, pri ktorých sa aplikuje hospodárske a obchodné právo EÚ. Po absolvovaní kurzu budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre voľbu súdneho či mimosúdneho riešenia sporov, pri ktorých je aplikované právo EÚ. Rovnako sa dokážete ľahko orientovať v legislatívnom procese EÚ a sledovať, aké právne predpisy týkajúce sa vašej profesionálnej činnosti EÚ práve prejednáva. Dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Korporátne právo

Korporátne právo

Viac informácií

Predmet "Právo obchodných spoločností" sa zaoberá problematikou akciových spoločností a iných subjektov pôsobiacich najmä v hospodárskej oblasti. Absolvovanie predmetu umožňuje získať vedomosti o podstate akciových spoločností a iných hospodárskych subjektov vrátane ich vymenovania a prehľadu ich historického vývoja. S akciovými spoločnosťami a inými hospodárskymi subjektmi sa stretávame v rôznych jurisdikciách, najmä v českej, americkej (Delaware) a britskej (anglickej), v menšej miere vo francúzskej Téma je koncipovaná v širokom rozsahu európskeho práva (právo Európskej únie).  
Najväčšia pozornosť je logicky venovaná českej legislatíve a členeniu na jednotlivé typy. Základnú úpravu poskytuje zákon o obchodných korporáciách (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo). Poslucháči si pripomenú základné funkcie a parametre rôznych komerčných spoločností. Súčasne sa pripomínajú ďalšie odvetvia práva, ktoré majú vplyv na právo obchodných spoločností (najmä kapitálové a daňové právo).

Absolvovaním predmetu tak študenti získajú vedomosti o zakladaní a vzniku právnických osôb (obchodných korporácií), o ich zrušení a zániku (stručne aj o likvidácii a premene), poznatky o ich fungovaní (vrátane ich právneho konania a vnútornej štruktúry), o účtovníctve a zdrojoch financovania (podnikové financie). 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: bezpečnostní manažment

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Viac informácií

Štúdiom predmetu získate základné, avšak rozhodne nielen teoretické informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. S lektorom môžete konzultovať ako súčasnú "architektúru" konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia Spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie), tak perspektívu jej ďalšieho smerovania, rovnako ako úlohu bezpečnostných otázok v prioritách týchto organizácií (inštitúcií, konkrétnych agentúr či iných platforiem). Študentom neuniknú aktuálne či perspektívne budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Zmapovať budete môcť aj kanály a spôsoby zapojenia Slovenskej republiky do fungovanie vyššie sledovaných organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Viac informácií

V rámci štúdia tohoto predmetu sa zoznámite s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom "bezpečnostný zbor" v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnosť vykonávaná podľa osobitných právnych predpisov a úloha, ktorú zaujímajú ako jedna zo "základných" či "ostatných" zložiek integrovaného záchranného systému. Získate informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť vám tiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačných stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hejtmana kraja či starostu obce s rozšírenou pôsobnosťou). Naučíte sa tiež orientovať v základných právnych predpisoch, na základe ktorých je táto spolupráca možná a v dokumentácii, ktorú pri svojej práci tieto zložky používajú.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment

Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa stretnete a zoznámite s procesom riadenia bezpečnosti a rizík v území. Naučíte sa orientovať v právnej úprave vymedzujúcej bezpečnostný systém Slovenskej republiky, úlohy a pôsobnosť jej jednotlivých prvkov. Porozumiete princípom a systému riadenia a riešenia situácie v území (na úrovni štátu - kraj - obec - miesto zásahu) pri riešení mimoriadnej udalosti aj pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti. Vytvoríte si predstavu o aktuálnej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodnej spolupráci v oblasti krízového riadenia a plánovania, krízového riadenia a ochrany obyvateľstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a nadväzujúcimi právnymi predpismi ústavného charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa tiež naučíte orientovať.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Kybernetická bezpečnosť v organizáciách

Kybernetická bezpečnosť v organizáciách

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu pochopíte princípy bezpečnostných rizík pre údaje a informácie v informačných technológiách, ich ošetrenie a riadenie. Naučíte sa porozumieť princípom bezpečnosti, pochopíte význam bezpečnostných opatrení v rozsiahlych informačných systémoch v organizáciách. Naučíte sa zásady riešenia nových postupov, ktoré povedú k návrhu, inštalácii, prevádzke a údržbe bezpečných informačných systémov. Absolvovanie kurzu pomáha rozvíjať manažérske rozhodovanie, rozvíjať schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie pre prácu s údajmi a informáciami. Absolventi kurzu zvýšia svoju konkurencieschopnosť v oblasti informatiky na pozíciách IT manažéra, projektového manažéra, manažéra bezpečnosti informačných systémov alebo vo vrcholovom manažmente firiem a organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Viac informácií

Študenti sa zoznámia s konceptom "bezpečnosti nezabezpečovanej štátom" a subjektami, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (všeobecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby, verejnej stráže, inštitúciami zriaďovanými krajmi, neštátnymi organizáciami aktívnymi v oblasti bezpečnosti). Študentom je demonštrovaný potenciál konkrétnych nástrojov a postupov. Pozornosť je venovaná aj bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivcov (pojem Bezpečná lokalita, primeraná obrana atď.).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa zoznámite s riadením opatrenia na ochranu obyvateľstva a rozhodovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Ide o situácie, kedy je potrebné rozhodnúť a urobiť konkrétne opatrenia na ochranu životov a zdravia obyvateľov, ich majetku a životného prostredia pred vzniknutou či hroziacou mimoriadnou udalosťou (napr. Varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následky mimoriadnej udalosti, zabezpečiť evakuovaným ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou a pod.). Nahliadnete do histórie, ale riešiť budeme predovšetkým súčasnosť, trendy, vývoj a ďalšie smerovanie ochrany obyvateľstva, a nezabúdajúc ani aspekty nadnárodnej spolupráce v oblasti "Civil Protection".

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: zdravotníctvo

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu si objasníte všetko, čo sa týka rozdielu medzi manažmentom a kvalitou všeobecne, a manažmentom kvality v zdravotnej starostlivosti. Budete sa orientovať v problematike poskytovania kvalitných a bezpečných zdravotných služieb, dozviete sa, kto je súčasťou zdravotnej starostlivosti a má na jej kvalitu vplyv, získate možnosť zoznámiť sa s odlišnosťami manažmentu zdravotníckych organizácií, s ich procesmi riadenia vedúcich až ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality. Naučíte sa vyhodnocovať audity a prijímať pozitívne, v zmysle "robiť správne veci správnym spôsobom". Zoznámite sa v rámci hodnotenia kvality zo strany poskytovateľa zdravotných či sociálnych služieb a z pohľadu pacienta / klienta, s používanými metódami, možnosťami akreditácie, budete pripravení vyhodnocovaniu indikátorov kvality. Zameriate sa na bezpečnosť pacienta / klienta, jeho rešpektovanie ako partnera a správne vykonávanie zápisov do zdravotnej dokumentácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Viac informácií

Predmet predkladá študentom interaktívnou formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedenia privátnych aj štátnych zdravotníckych zariadení (ZZ) malej a strednej veľkosti. Štúdiom predmetu sa študent dozvie, ako pozerať na vedenie ordinácie ako malej firmy, bude mu priblížená problematika obstarania a predaja ordinácie vrátane stanovenia jej ceny. Zorientuje sa v oblasti marketingu ZZ (jeho užitočnosť, potrebnosť, aplikáciu na konkrétnych prípadových štúdiách). Naučíte sa analyzovať si podnikateľské prostredie ordinácie a v neposlednom rade sa naučíte základy práce s tímom, plánovaním a firemnú stratégiu. Nadobudnuté znalosti študent preukáže napísaním vlastnej kvalitnej seminárnej práce.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so systémom financovania zdravotníckych služieb prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Zoznámite sa so systémom slovenského systému verejného zdravotného poistenia, so základnými princípmi fungovania a so základnými úhradovými mechanizmami. Okrem toho si priblížime inštitút zmierovacieho konania, nové trendy v zdravotnom poistení, princípy komerčného poistenia a tiež vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami, poskytovateľovi zdravotníckych služieb a poistencami. Na záver budeme diskutovať optimálnu úlohu zdravotné poisťovne a jej fungovania. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotného poistenia v širšom pohľade a úlohu zdravotných poisťovní v zdravotnom systéme.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s konceptom zdravotnej politiky. Zoznámite sa so základným súborom nástrojov, medzi ktoré radíme financovania, organizáciu, úhradový mechanizmy, regulácie a podporu zdravia. Okrem toho sa zameriame aj na ciele, ktoré by mala správne koncipovaná zdravotnícka politika sledovať, a to, ako ciele prechodné, ako je dostupnosť, kvalita, efektivita a účinnosť, tak ciele finálna, ako je zdravotný stav populácie, ochrana pred finančným rizikom spojeným s výdavkami na zdravie a spokojnosť. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotnej politiky v širšom pohľade, nielen z pohľadu financovania zdravotných služieb, ako sa často prezentuje v našej spoločnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Predmety v angličtine za príplatok 208 EUR bez DPH/1 predmet.
Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine doporučujeme znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

 International Business Strategy (ENG)

International Business Strategy (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you a critical appreciation of both the opportunities and challenges associated with the increasing globalization of markets. An analysis on the key environmental forces shaping consumer needs and preferences, the impact of foreign political and economic factors on companies, the influence of international competition, market segmentation and strategy decisions specific to international marketing.
​It will also help to learn how to design a specific International Strategy, and when appropriate, to free yourself from the usual strategies.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Business Enterprise (ENG)

Business Enterprise (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to contribute effectively to the creation of a small business with prospects for long-term survival and growth.

After completing this subject, you will be able to :

 • Identify and research business opportunities.
 • Develop proposals that would have a high likelihood of acceptance by prospective investors.
 • Identify the key success factors and resultant actions that would be required to make a sound business proposal operable.
 • Identify and assess the possible contribution of forms of support for new business ventures.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Competition Policies for Business (ENG)

Competition Policies for Business (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • Familiarity with the regulation of economic competition ‘policies in EU and elsewhere
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of cartel agreements
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of abuse of dominant  position
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of concentrations
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of state aids
 • Capacity to operate safely when working with large companies as well as when transacting with them, as clients, suppliers or partners.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • An explanation of what are the main rules affecting Consumer Protection in the European Union, in Russia (and in former Soviet Republic in general) and in other emerging economies like China.
 • An understanding of how this law affects market players and, in particular, business companies operating in the areas indicated (and also in neighboring markets).
 • An introduction into consumer case-analysis in order to enable them to identify those consumer rights companies must consider when preparing their business plans.
 • An understanding of the growing international applications of consumer protection policies and the gradual internationalization of consumer protection standards.

After completing this subject, you will be able to:

 • Understand consumer protection provided by the European Union and by other economic realities like Russia (and other former Soviet Republics) and China.
 • Understand the rights of Consumers
 • Understand the duties of Companies

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Geopolitics and Perspectives (ENG)

Geopolitics and Perspectives (ENG)

Viac informácií

The goal of this course is to help students operate internationally, especially in business or government. The course helps explain why certain regions, countries or sub-national areas, especially in developing countries, will suffer from strife including armed conflict, while others become more stable and democratic. Students will learn to assess risks for international endeavors such as investment or business expansion, keep a critical view of information, and draw possible scenario for the future.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Global Policy and Strategy (ENG)

Global Policy and Strategy (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding of the factors that impact on firms choice of international strategy. You will recognize the importance of political, economic, socio-cultural, technological and legal issues when choosing a global strategy.                                                                                      

After completing this subject, you will be able to...  Have acquired thorough familiarity with the principal concepts, frameworks and techniques of strategic management. Gained expertise in applying these concepts, frameworks and techniques in order to: understand the reasons for good or bad performance by a firm; generate strategy options for a firm; assess available options under conditions of imperfect knowledge; select the most appropriate strategy; recommend the best means of implementing the chosen strategy. Recognize ethical and social responsibility issues in the business environment and examine ethical and legal implications of managerial decisions and their effect on organisational stakeholders.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Intercultural Communication (ENG)

Intercultural Communication (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an intercultural competence, meaning the active possession by individuals of qualities which contribute to effective intercultural communication and can be defined in terms of three primary attributes: knowledge, skills and attitudes. This module will deal with all of these three elements.

After completing this subject, you will be able not only to better understand the different culture types thanks to the acquired theoretical knowledge but also to have a solid ability to implement it in the practical life, both on the private and professional side. This module is extremely helpful especially for professionals working in international teams and multinational companies.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Corporate Finance (ENG)

International Corporate Finance (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you knowledge and insights on corporate financial management issues faced by managers operating in the global financial markets.  Foreign operations and international financing possibilities entail additional opportunities, risks, and complexities that must be understood by both financial and strategic managers.  The purpose of this course is to analyze the critical factors, risks, and decisions that relate to both the short-term and long-term financial position of the firm in an internationalized setting and discuss strategies for dealing with these added complexities.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Entrepreneurship (ENG)

International Entrepreneurship (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding the foundations of entrepreneurship and innovation. You will understand the motivations and barriers to international entrepreneurship. You will also analyse key areas that impact on entrepreneurship such as ethnicity, access to finance and gender.

Introduction to entrepreneurship and innovation and entrepreneurship behaviour theories; Overview of barriers to International Entrepreneurship; Analyse ethnicity, Financing entrepreneurship, Gender; Understand the various forms of entrepreneurs

After completing this subject, you will be able to understand entrepreneurial competencies and the impact on international entrepreneurship. You will understand the various forms that entrepreneurship can take.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Marketing and Social Media (ENG)

International Marketing and Social Media (ENG)

Viac informácií

This course provides students an in-depth look social media and marketing, how they intertwined with online digital marketing and traditional advertising to offer global brands competitive advantage in the market place. The course will offer students an advantage in many positions involving marketing, consulting and brand management both on the buyer and seller side of social media. It will give them uncommon insights into how social media and marketing leap-frog obscure brands to global brands.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Managing Innovation (ENG)

Managing Innovation (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to explore the importance of innovation and change for the individual and business.

After completing this subject, you will be able to...

 • Understand the significance and importance of innovation and change in relation to business enterprises and not-for-profit organisations of all kinds.
 • Critically appraise theories, tools and techniques appropriate to the management of innovation and change.
 • Employ appropriate terms, concepts and vocabulary when describing and analyzing innovation and change.
 • Identify the components of successful strategies for innovation and change.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Marketing Manažment (ENG)

Marketing Manažment (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding on how to conduct a situation analysis and determine a company's competitive advantage. You will gain a broad understanding of how marketing professionals develop and implement marketing strategies to meet the needs of their customers while achieving their business objectives. This course will explore issues including consumers, customer segmentation, products and services, pricing strategies and managing new technology.

This module explores customer segmentation, target consumers, products and services, and pricing strategies. The study material explores the difference between sales and market orientations. Additionally, you will learn the nature of strategic planning and why a marketing plan is important. An explanation is provided on how to set marketing plan objectives by focusing on markets served and benefits sought by its customers.

Lastly, you will learn about target market strategy and marketing mix. Product, place, promotion

and pricing are introduced, and implementation of the market strategy is explained. You will gain an understanding why market managers should recognize consumer behavior including the components of the consumer decision making process. Additionally, you will learn about the criteria for successful segmentation and bases for segmenting consumer markets, as well as the difference between a product item, product line and product mix.

After completing this subject, you will be able to develop sound marketing strategies through a S.W.O.T. analysis.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

 

Viac o predmete
Organization and Process Management (ENG)

Organization and Process Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you a complete understanding of the different type of organizational types existing in business and how the companies have to adapt it as the company grows and as well of how to interlink your organization with your processes and your strategy.

After completing this subject, you will be able to detect the organizational type of any company and analyze if this is the right one for its cycle state and its existing strategy. You will be able to develop an integrated model to state who does what in any company.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Project Management (ENG)

Project Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you understanding of the well-known project management best practices and frameworks like PRINCE2, PMBOK, Scrum and practical knowledge to lead and manage projects applying waterfall and agile approaches.
​After completing this subject, you will be able to lead and manage project initiatives that delivery business strategy.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you. Vistas of opportunity in knowing the elements of Marketing and Marketing Mix of “4 Ps” Product, Place, Pricing, Promotion. It will also give the student the opportunity to know how companies decide when and how much to invest in new products and services. It will discuss techniques for product planning, including product and technology roadmaps, and advanced development. We will contrast established techniques with how established or start-ups estimate their capital needs and size for Products Development. This course will also cover methods for identifying and sizing market opportunities, look at different kind of Market Segmentation. The Student should be acquainted and use frameworks such as PESTEL, SWOT and PORTERS Five Forces etc.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Strategic Planning (ENG)

Strategic Planning (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will reinforce the managerial skills in strategic planning, give you an advanced knowledge of strategic planning process and the main strategic tools used to develop strategic plans in real companies.

After completing this subject, you will be able to develop in your company a strategic analysis of the existing situation and come up with an innovative new strategy to overcome the existing weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities that the sector situation offers.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete

Aktuálna cena:

0 € bez DPH
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.