100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Predmety

Pred zahájením druhého semestra vašeho MBA štúdia si vyberiete dva (resp. 5 pre obor FLEXI) povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestru.

V cene štúdia sú zahrnuté česky vyučované predmety, môžete si však vybrať i predmety v angličtine, vyučované prostredníctvom zahraničných lektorov  (za príplatok 208 EUR bez DPH / 1 predmet).

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíjajú vašu študijnú špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.
Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine odporúčame znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

 • Prehľad všetkých povinne voliteľných predmetov, z ktorých môžete vyberať, nájdete nižšie na tejto stránke. Jedná sa o informatívny prehľad predmetov, ich voľba následne prebieha priamo v študijnom systéme pred zahájením druhého semestra.
 • Štúdiom vybraných voliteľných predmetov získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom – expertom na danú problematiku a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovaných prípadových štúdií (seminárne práce).
 • Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv, že tieto údaje budú zdieľať iní študenti.
 • Výstupom po absolvovaní predmetov je cenný dokument, ktorý je ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to one konzultáciam s odborníkom.

Zameranie: manažment

Age manažment

Age manažment

Viac informácií

Štúdiom predmetu sa zoznámite s prínosmi a rizikami aplikácie age manažmentu v organizáciách a podmienkach riešenia v rámci strategického manažmentu ľudských zdrojov. Dozviete sa, v čom je kľúčová schopnosť nastaviť a implementovať age manažment do organizácie a ako napomôže v dosahovaní konkurenčnej výhody a budovania značky zamestnávateľa. Naučíte sa identifikovať a hodnotiť prístupy organizácií k ich aplikácii a vzťahu na manažment ľudských zdrojov. Budete vedieť využívať faktory, ktoré majú vplyv na aplikáciu age managementu a naučíte sa nastavovať personálne procesy pre podporu medzigeneračnej spolupráce. V priebehu štúdia sa zamyslíte nad tým, prečo je oblasť práce s ľuďmi a ich kontinuálny rozvoj bez ohľadu na vek dôležitý, vrátane využitia vhodných nástrojov, ako sú napríklad rozvojové metódy a ICT. Každá generácia má svoje špecifiká a tie je nutné reflektovať pre efektívne využitie jej potenciálu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Agilné a tradičné projektové metodiky

Agilné a tradičné projektové metodiky

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s rôznymi projektovými metodikami. Po absolvovaní predmetu budete mať ucelený prehľad o projektových metodikách, ktoré sa dajú uplatniť v rôznych odvetviach. V priebehu ptedmetu si objasníme, čo je a čo nie je projekt, aký je jeho životný cyklus, pozrieme sa na rôzne tradičné a moderné metodiky riadenia projektov, prejdeme si všetky fázy projektu a rozoberieme si, čo je pre každú fázu kľúčové. V neposlednom rade sa pozrieme aj na výhody a nevýhody rôznych prístupov k riadeniu projektov a na to, ako si vybrať najlepšiu metodiku pre váš projekt. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Agilné a tradičné projektové metodiky v IT

Agilné a tradičné projektové metodiky v IT

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s rôznymi projektovými metodikami. Po absolvovaní kurzu získate komplexný prehľad o projektových metodikách v IT. Počas štúdia si objasníme otázky, čo je a čo nie je projekt, aký je jeho životný cyklus, pozrieme sa na rôzne tradičné a moderné metodiky projektového riadenia, prejdeme si všetky fázy projektu a rozoberieme, čo je pre každú fázu kľúčové. V neposlednom rade sa pozrieme aj na výhody a nevýhody rôznych prístupov k riadeniu projektov a na to, ako si vybrať najlepšiu metodiku pre váš projekt.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
AI - súčasné trendy a využitie v podnikovej praxi

AI - súčasné trendy a využitie v podnikovej praxi

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate prehľad o problematike využitia umelej inteligencie (AI) v podnikovej praxi, o vývoji a trendoch v tejto oblasti. Lepšie sa budete orientovať v tom, čo je v súčasnej dobe možné a odlíšite to od vízií budúceho vývoja. Naučíte sa analyzovať potreby podnikov a rozhodovať o výhodnosti, či nevýhodnosti, využití AI vo vzťahu k možnostiam súčasných produktov využívajúcich AI. Poznáte, kde robí AI chyby a prečo. Vyvarujete sa nerealistických očakávaní.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Autentický Self Marketing

Autentický Self Marketing

Viac informácií

Kurz "Self marketing" sa zameriava na rozvoj osobných marketingových a sebaprezentačných zručností. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť vám potrebné nástroje a techniky, ktoré vám pomôžu efektívne a presvedčivo prezentovať seba a svoje schopnosti. V tomto kurze získate hlbšie pochopenie stratégií osobného marketingu a naučíte sa, ako identifikovať a využiť svoje kľúčové silné stránky a zručnosti v rámci svojho profesionálneho rastu a kariérneho rozvoja. Preskúmate tiež koncepty osobnej značky a budete rozvíjať svoju osobnú značku s cieľom vytvoriť konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní lepšie prezentovať svoje profesionálne zručnosti, budovať silnú osobnú značku a úspešne komunikovať s ostatnými v pracovnom prostredí.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Viac informácií

Štúdiom predmetu Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov sa naučíte uplatňovať postupy, ktoré pomáhajú nastaviť správne procesy kybernetickej bezpečnosti v organizáciách. Naučíte sa chápať bezpečnosť informácií a IS ako súčasť každodennej praxe, rozlišovať základné a podstatné pojmy a súvislosti medzi nimi, poznať základné postupy pre zaistenie bezpečnosti pri projektovej činnosti, pri spolupráci v rôznych rolách (manažérskej alebo konzultantskej) v tímoch zameraných na bezpečnostnú analýzu a audit informačných systémov.

Štúdiom tohto predmetu budete schopní vysvetliť základné pojmy bezpečnosti informácií a IS, vymenovať kritické charakteristiky a vysvetliť ich význam, vrátane koncepčného modelu informačnej bezpečnosti, identifikovať základné zdroje rizík pre informácie a údaje v IKT, formulovať ciele informačnej bezpečnosti a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, vymenovať normy a zásady hodnotenia bezpečnosti IS, vrátane penetračných testov. Absolvovanie kurzu pomáha rozvíjať manažérske rozhodovanie, rozvíjať schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné podmienky práce s údajmi a informáciami.  Toto štúdium vám pomôže rozvinúť schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné podmienky po práci s údajmi a informáciami a zvýši vašu konkurencieschopnosť na pozíciách IT manažéra, projektového manažéra alebo manažéra bezpečnosti informačných systémov, prípadne vo vrcholovom manažmente podnikov a organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Branding a komunikačná stratégia

Branding a komunikačná stratégia

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate príležitosť naučiť sa budovať silné značky a vytvárať komunikačné a obsahové stratégie. Nevyhnutnou podmienkou budovania značky je dobré pochopenie jej podstaty, hodnôt a fungovania. Počas štúdia si tieto princípy osvojíte a naučíte sa ich aplikovať v praxi. Po ukončení štúdia budete napríklad schopní vytvoriť efektívnu komunikačnú stratégiu s využitím vhodných komunikačných kanálov pre danú cieľovú skupinu, napísať a pripraviť kvalitné zadanie pre agentúru alebo tender, alebo využiť znalosti archetypov pri budovaní značky.

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Digitálny marketing

Digitálny marketing

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s moderným konceptom digitálneho marketingu (online marketing) a jeho praktickým využitím pre rozvoj spoločnosti. Po absolvovaní kurzu budete mať prehľad o najdôležitejších kanáloch a nástrojoch digitálneho marketingu a naučíte sa vyhodnocovať účinnosť digitálneho marketingu. Uvedomíte si význam digitálneho marketingu v súčasnom podnikateľskom prostredí, dozviete sa o najnovších trendoch v oblasti digitálneho marketingu a pochopíte, ako digitálny marketing zapadá do kontextu marketingovej stratégie úspešnej spoločnosti. Dozviete sa, aké sú najnovšie trendy a technológie (vrátane umelej inteligencie) v digitálnom marketingu a ako ich efektívne využiť pre budúci rast.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Diverzity manažment

Diverzity manažment

Viac informácií

Štúdiom kurzu sa oboznámite s problematikou manažmentu rozmanitosti a medzigeneračnej spolupráce v organizáciách. Dôraz sa kladie na význam podpory rozmanitosti a inklúzie v rámci strategického riadenia ľudských zdrojov. Naučíte sa kľúč k tomu, aby ste boli schopní nastaviť a implementovať manažment rozmanitosti na podporu rozmanitosti na pracovisku, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a potrieb miestneho trhu práce. Správne uplatňovanie riadenia rozmanitosti a podpora medzigeneračnej spolupráce pomôže organizácii dosiahnuť konkurenčnú výhodu a budovať svoju značku zamestnávateľa. Naučíte sa identifikovať a hodnotiť prístupy organizácií k jeho uplatňovaniu a vzťah k ostatným činnostiam riadenia ľudských zdrojov. Budete schopní identifikovať výhody a riziká nastavenia manažmentu rozmanitosti a spolupráce s generáciami zamestnancov. Počas štúdia sa budete zamýšľať nad tým, prečo je oblasť ľudských zdrojov a jej dôraz na podporu rozmanitosti dôležitý a môže pomôcť riešiť nedostatok kvalifikovaných a talentovaných zamestnancov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
E-commerce

E-commerce

Viac informácií

Štúdiom tohto odboru získate prehľad o problematike elektronického obchodu a budete môcť lepšie budovať a/alebo riadiť elektronický obchod. Naučíte sa najdôležitejšie aspekty a nástroje elektronického obchodu. Štúdium vám pomôže vnímať elektronický obchod ako celok, ako vzájomne prepojenú organizáciu činností a výstupov v súvislostiach.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Efektívne vedenie pre 21. storočie

Efektívne vedenie pre 21. storočie

Viac informácií

Kurz "Efektívne vedenie pre 21. storočie" vám poskytne najnovšie teoretické poznatky z oblasti vedenia a jeho praktického využitia v organizáciách. Zameriava sa na rozvoj vedomostí, sebapoznania a sociálnych zručností potrebných na úspešné vedenie v dnešnom dynamickom prostredí 21. storočia. Zoznámite sa s rôznymi koncepciami vedenia - strategickým, etickým, postheroickým či autentickým vedením, ale zameriate sa aj na témy, ako sú nasledovanie, etika, rozmanitosť, kreativita a vedenie v digitálnej pracovnej sile, duchovné vedenie a mindfulness. Dôraz sa kladie na identifikáciu vlastných rozvojových potrieb a navrhovanie individuálnych rozvojových plánov. Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní efektívne reagovať na výzvy a zmeny v oblasti vedenia a prispievať tak k dlhodobému úspechu organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Event management

Event management

Viac informácií

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť vám základné informácie a nástroje na lepšie pochopenie procesov spojených s plánovaním, organizáciou a realizáciou podujatí. Zoznámite sa s komplexným pohľadom na manažment podujatí v jeho základných podobách - od firemných stretnutí až po rozsiahle verejné podujatia. Zoznámite sa s kľúčovými princípmi a postupmi riadenia podujatí vrátane strategického plánovania, marketingových stratégií, logistiky, finančného plánovania a hodnotenia úspešnosti podujatia. Tento kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešný manažment podujatí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Viac o predmete
Facility manažment

Facility manažment

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s činnosťou realitného makléra. Oboznámite sa s predmetom správa nehnuteľností a činnosťami správy nehnuteľností podľa zákona č. 39/2020 o realitnom sprostredkovaní. Získate vedomosti z oblasti investovania do rezidenčných nehnuteľností. Oboznámite sa so zmluvnou dokumentáciou. Pochopíte problematiku správy vlastnej nájomnej nehnuteľnosti v oblasti technického servisu, správy a ekonomického servisu. Oboznámite sa s komplexnou činnosťou správy nehnuteľností pre spoločenstvá vlastníkov, družstvá. Oboznámite sa s problematikou krátkodobého ubytovania - Airbnb. Po absolvovaní kurzu budete rozumieť činnosti "správa nehnuteľností", budete schopní vykonávať túto činnosť ako vlastník prenajímanej nehnuteľnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Financovanie projektov a inovácií

Financovanie projektov a inovácií

Viac informácií

 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Firemní ambasádori a obsahový marketing

Firemní ambasádori a obsahový marketing

Viac informácií

Prečo a ako si vytvoriť vlastných "expertných influencerov" v rámci vašej firmy? Štúdiom tohto kurzu získate jasnú predstavu o tom, ako zvýšiť potenciál práce vášho marketingového tímu, najmä v oblasti obsahového marketingu, prostredníctvom kvalitného nastavenia systému firemných ambasádorov. Dozviete sa, ako znásobiť efekt aktivít vášho marketingového tímu prostredníctvom vhodnej aktivácie a podpory (nielen obsahovej) už aktívnych zamestnancov a naštartovať aktivity tých, ktorí doteraz váhali. 

Na základe konkrétnych údajov z viacerých dlhodobých celosvetových prieskumov zameraných na firemných ambasádorov a potenciál aktivizácie zamestnancov zistíte, s ktorými skupinami zamestnancov v tomto smere nepracovať a s ktorými naopak áno.

Zistíte, ako a kde možno tému obsahového marketingu podporovaného firemným ambasádorstvom optimálne prepojiť s predajom, náborom a internou komunikáciou.  

Dozviete sa, ako môžete ľahko poskytnúť nenáročnú (z hľadiska času a peňazí) podporu aktívnym firemným ambasádorom, aby ich aktivita a práca prispeli k znásobeniu vplyvu najmä firemného content marketingu. Pochopíte, ako vhodná podpora individuálneho brandingu zamestnancov zvýši prestíž vašej firemnej značky.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Individualita a manažérske soft skills

Individualita a manažérske soft skills

Viac informácií

Kurz "Manažérske mäkké zručnosti" sa zameriava na rozvoj potrebných mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste boli úspešní ako lídri a manažéri. Naučíte sa efektívne komunikovať, budovať a udržiavať kvalitné vzťahy, riadiť tímy, vyjednávať a riešiť konflikty. Budete tiež rozvíjať svoje zručnosti v oblasti plánovania, organizácie a riadenia úloh, tvorivého myslenia, emocionálnej inteligencie a etického správania. Naučíte sa tiež úspešne prezentovať svoje myšlienky a nápady a zvládať komunikačné situácie v profesionálnom aj osobnom kontexte. Dôraz sa bude klásť na rozvoj mäkkých zručností, ako je empatia, aktívne počúvanie, vyjednávanie a tímová práca. Po absolvovaní tohto kurzu budete vybavení potrebnými mäkkými zručnosťami pre úspešnú kariéru vedúceho pracovníka a manažéra.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
IT manažment

IT manažment

Viac informácií

Modul IT manažment sa zameriava na rozvoj zručností a znalostí v oblasti riadenia IT v podniku. Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom teoretické a praktické znalosti o riadení IT a umožniť im integrovať IT do podnikovej stratégie a rozhodovania. V tomto module sa oboznámite so základnými pojmami a koncepciami v oblasti riadenia IT a naučíte sa efektívne riadiť IT projekty a IT tímy. Budete schopní analyzovať a navrhovať IT infraštruktúru a súvisiace procesy. Naučíte sa, ako správne spravovať a udržiavať IT systémy a plánovať a rozvíjať IT stratégiu. Modul Manažment IT je určený pre študentov, ktorí sa chcú stať odborníkmi v oblasti manažmentu IT, a pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia IT v podniku. Tento modul je vhodný najmä pre študentov, ktorí už sú alebo sa chcú stať riaditeľmi alebo manažérmi IT, alebo pre tých, ktorí chcú pracovať na pozíciách s vysokou mierou zodpovednosti za IT v organizácii. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Viac informácií

Koučovanie pre manažérov a podnikateľov voľne nadväzuje a prelína sa s vybranými trendami v riadení ľudských zdrojov. K jednému z najrozšírenejších ale aj najkontroverznejších trendov patrí koučovanie. Štúdium predmetu vám pomôže k rýchlej orientácii v tom, podľa čoho môžete spoznať, čo koučovanie a koučovací prístup sú a čo je len marketingový názov. Predmet je cielený primárne na tie oblasti vedenia ľudí, kde môžu manažéri a podnikatelia koučovacie prístupy uplatniť v praxi ako pre svoj vlastný rozvoj, tak pre vedenie a motiváciu podriadených v konkrétnych modelových situáciách, akými sú práca s inováciami, stratégiami, časom, náborom a motiváciou zamestnancov, zvyšovaním pracovného výkonu, pri poskytovaní spätnej väzby alebo tvorbe rozvojových plánov. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je implementácia koučovacieho prístupu do práce s tímami a firemnej kultúry vrátane prípadových štúdií firiem, ktoré koučovacie prístupy už využívajú. Pretože sa každý z nás učí iným spôsobom, obsahujú výukové materiály nielen teóriu pre tých, ktorí ju majú radi, ale predovšetkým množstvo praktických nástrojov, testov, kvízov a pod., ktoré vám umožnia vyskúšať si koučovanie sami na sebe i vo svojich tímoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Krízová komunikácia

Krízová komunikácia

Viac informácií

Vstúpte so mnou do sveta krízovej komunikácie, oblasti neustálych výziev a zásadného významu pre efektívne riadenie procesov inštitúcií a spoločností prostredníctvom komunikácie v neočakávaných a náročných situáciách. Štúdium tohto kurzu vás zavedie do hĺbky stratégií a taktík, ktoré sú kľúčové pre udržanie pozitívneho imidžu a úspešné prekonanie krízových situácií. Vytvoríte si štruktúru, prostredníctvom ktorej budete eliminovať panické fázy a chybné kroky v krízových situáciách. Len tak sa vaša spoločnosť (inštitúcia) dostane z rizikových situácií, v ktorých nesprávne zvolená krízová komunikácia môže znásobiť krízové situácie, a to tak vonkajšie, ako aj vnútorné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Kultúra riadenia a sociálna zodpovednosť organizácií

Kultúra riadenia a sociálna zodpovednosť organizácií

Viac informácií

Študenti získajú základnú orientáciu v problematike manažérskej kultúry, sociálnej zodpovednosti podnikov a podnikateľskej etiky. Budú schopní rozpoznať neetické správanie a rozhodovať sa pri riešení etických dilem. Získajú schopnosť analyzovať, hodnotiť a integrovať princípy spoločenskej zodpovednosti v rámci organizačnej kultúry a strategického plánovania organizácie. Hlavnými témami predmetu sú spoločenská zodpovednosť podnikov, podnikateľská etika, kultúra riadenia, udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažérske úlohy

Manažérske úlohy

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu sa lepšie oboznámite s rôznymi úlohami, ktoré musí úspešný líder ovládať. Cieľom kurzu je pochopiť správnu vzájomnú závislosť medzi jednotlivými rolami, nastaviť funkčný systém nástrojov na využívanie jednotlivých rolí v praxi a vytvoriť funkčné vzory a scenáre pre vašu manažérsku prax.
Postupne prejdeme jednotlivými fázami tzv. manažérskej slučky, kde si objasníme, ako stanovovať a overovať ciele, vytvárať flexibilné plány, stanovovať motivačné úlohy, kontrolovať ich a vyhodnocovať prostredníctvom rozvojovej spätnej väzby.
Zároveň budeme analyzovať rôzne manažérske situácie vo vzťahu k podriadeným alebo nadriadeným prostredníctvom rozboru modelových situácií, na ktoré budeme využívať rôzne mentálne modely a manažérske komunikačné techniky.
Po absolvovaní kurzu budete dobre vedieť, ako pristupovať k úlohe manažéra, ako plánovať rôzne typy činností, ako riešiť aktuálne problémy a ako hodnotiť výsledky svojej práce.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment obchodu

Manažment obchodu

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť naučiť sa a pochopiť oblasť riadenia predaja, marketingového riadenia podniku, CRM, obchodných stratégií uplatňovaných na rôznych územiach a v rôznych segmentoch zákazníkov, elektronického obchodu a riadenia nákupu. Po absolvovaní kurzu budete ovládať zásady a schopnosti riadenia obchodného oddelenia v dnešnej dynamickej dobe. Študent získa komplexný prehľad o obchodných operáciách očami predajcu a zákazníka. V priebehu kurzu sa objasní problematika so zameraním na praktickú aplikáciu a využitie získaných teoretických základov na B2C aj B2B trhoch s cieľom vybaviť absolventov zručnosťami vhodnými pre riadiace pozície v obchodných oddeleniach korporátnych spoločností, malých a stredných podnikov a rodinných podnikov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Marketingový výskum

Marketingový výskum

Viac informácií

Kurz sa zameriava na marketingový výskum a vysvetľuje jeho postupy, metódy a techniky, ktoré možno následne prakticky aplikovať v rôznych oblastiach. Študentov tiež oboznamuje s rôznymi fázami procesu marketingového výskumu. Absolvent predmetu je schopný vytvoriť, spracovať a prezentovať výsledky marketingového výskumu

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medzikultúrna komunikácia a leadership

Medzikultúrna komunikácia a leadership

Viac informácií

V tomto kurze využijete teóriu zameranú na rozdiely medzi kultúrami, ktorú môžete aplikovať na úspešné fungovanie kultúrne zmiešaných organizácií alebo tímov. Naučíte sa pochopiť, ako sa kultúry líšia a aké sú požiadavky a očakávania pri vedení jednotlivcov a tímov. Budete tiež skúmať témy, ako je kultúrna prispôsobivosť, citlivosť a inteligencia.

Viac o predmete
Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa so strategickým procesom medzinárodného marketingu, ktorý zahŕňa prieskum trhu, marketingový plán, formu vstupu, segmentáciu, cielenie, pozicionovanie až po vytvorenie vhodného marketingového mixu. Po absolvovaní budete schopní napr. vytvoriť vhodný medzinárodný marketingový komunikačný mix, nastaviť proces marketingového výskumu - od hypotézy až po interpretáciu a analýzu údajov, alebo získať vedomosti o konceptoch SMART, SWOT, STP, 4P, 3 fázach implementácie medzinárodného marketingu, a to všetko s ohľadom na medzinárodné, resp. globálne prostredie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Metódy manažérskeho rozhodovania

Metódy manažérskeho rozhodovania

Viac informácií

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s racionálnymi metódami riešenia rozhodovacích problémov vo verejnom a súkromnom sektore, získať poznatky o rozhodovacích procesoch a ich štruktúre, priblížiť uplatňovanie princípov tímovej práce a voľbu štýlu rozhodovania, vysvetliť základné metódy a nástroje rozhodovania v podmienkach istoty, rizika a neistoty, popísať riadenie rizík. V neposlednom rade rozvíjať schopnosť vytvárať a aplikovať teoretické poznatky v súlade so zásadami kritického myslenia a ich aplikáciou pre lepšie rozhodovanie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Viac informácií

Personálny manažment, riadenie ľudských zdrojov (RLZ) v zmysle tohto predmetu je o činnostiach, ktoré sa týkajú každého človeka vo firme (majiteľa firmy, manažéra, personalistov ale i radového zamestnanca). Štúdiom tohto predmetu by ste sa mali naučiť rýchle analýze svojej firmy a zmysluplnému výberu nástrojov, ktorými RLZ vytvára pridanú hodnotu v oblasti Vášho podnikania v dobe turbulentných zmien. 

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
PR a komunikácia

PR a komunikácia

Viac informácií

Vitajte vo fascinujúcom svete vzťahov s verejnosťou a komunikácie! Tento kurz ponúka nielen teoretický pohľad na kľúčové pojmy, ale aj praktické zručnosti pre efektívnu komunikáciu vo verejnej sfére a v podnikovom prostredí. Získate nielen vedomosti, ale aj nástroje potrebné na budovanie pozitívnych vzťahov s verejnosťou a strategické riadenie komunikácie vo vnútri i mimo firiem, štátnej správy a samosprávy. PR manažér a hovorca sú prestížne profesie a vyžadujú si celý rad kompetencií: komunikáciu, stratégiu, organizačné schopnosti, tímovú prácu, lojalitu, etiku, odolnosť voči stresu v krízových situáciách, strategické plánovanie, kreativitu, riadenie podujatí, znalosť "GDPR" atď. Svoju kariéru môžete začať ako hovorca, ale vaša schopnosť prezentovať sa v médiách a ťahať za jeden povraz vás pravdepodobne posunie oveľa vyššie. Umenie "byť videný" zviditeľní vás a vašu spoločnosť bez ohľadu na odvetvie!

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Praktický manažment inovácií a projekty Lean Six Sigma

Praktický manažment inovácií a projekty Lean Six Sigma

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu sa naučíte, ako systematicky pristupovať k projektom zlepšovania. Naučíte sa, ako efektívne získavať nápady na zlepšenie, kde ich evidovať, ako ich ekonomicky vyhodnotiť, stanoviť priority a realizovať ich formou vhodnej projektovej metodiky. Lean six sigma je spôsob myslenia a práce o tom, ako robiť veci, ktoré už robíme, lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. Pochádza z minulého storočia, ale je stále aktuálny a patrí medzi najpopulárnejšie metódy zlepšovania procesov na svete. Jedným z kľúčových aspektov Lean je zapojenie všetkých zamestnancov spoločnosti do zlepšovania - ľudia sami vedia, ako robiť veci lepšie a čo treba zmeniť. Dôraz sa kladie na to, čo pridáva hodnotu zákazníkovi, a na odstránenie plytvania, za ktoré zákazník nechce platiť. Six Sigma poskytuje metodiku DMAIC na štandardizáciu projektov zlepšovania a na riadenie inovačného úsilia pomocou údajov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Právo a etika

Právo a etika

Viac informácií

V současnosti stále více nabývá na významu vztah dvou klíčových společenskovědních disciplín: práva a etiky. Tyto obory reprezentují rozsáhlé hodnotové a normativní sféry, jež se ve vývoji lidské společnosti vždy vyvíjely jak ve své relativní samostatnosti, tak současně i v úzké vzájemné vazbě. Jejich vztah nabýval a stále nabývá mnoha podob, od ostrého konfliktu po silné prolnutí.

Cílem předmětu je, představit studentům toto napětí, kultivovat jejich schopnost identifikovat právní a etické problémy a témata v jejich složitých vazbách a tím je učit myslet v souvislostech. Jsem přesvědčen, že rozvinutí a kultivace interdisciplinárního přístupu k právním a etickým otázkám patří k základní profesní vybavenosti každého úspěšného manažera napříč odborným zaměřením.

Předmět je koncipován tak, aby nepředkládal studentům „hotové pravdy“ či uzavřená fakta, nýbrž aby je učil problémy identifikovat, pojmenovávat, chápat a interpretovat z hlediska jejich předpokladů, kontextů i důsledků, a tím studenty motivoval k samostatnému promýšlení otázek, zmocňování se právně a eticky relevantních (profesních i lidských) situací a hledání jejich relevantních řešení.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Viac o predmete
Prezentačné a komunikačné zručnosti

Prezentačné a komunikačné zručnosti

Viac informácií

Staňte sa dobrým, autentickým rečníkom. Zlepšite svoju schopnosť efektívne a presvedčivo hovoriť pred publikom.  Tento kurz vám poskytne nielen praktické informácie z oblasti tvorby obsahu a prezentácie, ale pomôže vám aj rozvíjať vaše komunikačné zručnosti a sebavedomie v tejto oblasti. Zoznámite sa s modernými prezentačnými technikami, prácou s vizuálnymi pomôckami či stratégiami efektívnej komunikácie. Osvojíte si tajomstvá pútavého rozprávania príbehov a pohotových odpovedí na otázky publika, získate zručnosti na zlepšenie svojho verbálneho a neverbálneho prejavu a zvládnutie trémy. Pridajte sa ku mne a objavte svoj skrytý potenciál v umení presvedčivého prejavu. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Priemysel 4.0/5.0

Priemysel 4.0/5.0

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s Priemyslom 4.0. Po absolvovaní predmetu získate prehľad o Industry 4.0. V priebehu štúdia sa vysvetlí pojem Priemysel 4.0, predstaví sa história priemyselných revolúcií a objasnia sa základné pojmy, ako sú internet vecí (IoT), internet služieb (Cloud computing), Big Data a rozšírená realita. Budeme diskutovať o moderných trendoch, ako sú inteligentná továreň, 3D tlač alebo prediktívna údržba. Pozrieme sa na konkrétne príklady z českých a zahraničných firiem, ktoré môžu byť inšpiráciou pre vašu spoločnosť. Nezabudneme ani na nový rozmer Priemyslu 4.0 - Priemysel 5.0 a jeho vplyv na náš život.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Public relations v športe

Public relations v športe

Viac informácií

Na kurze "Public Relations v športe" sa naučíte, ako používať komunikačné nástroje v športovom odvetví. Osvojíte si zásady a techniky vzťahov s verejnosťou a ich uplatnenie v športe. Budete schopní budovať, udržiavať a chrániť dobré meno športových organizácií a športovcov. Naučíte sa vytvárať účinné komunikačné stratégie, oslovovať cieľové skupiny a formovať kľúčové posolstvá. Zvládnete krízovú komunikáciu a spoluprácu s médiami. Po absolvovaní budete schopní efektívne plánovať a realizovať komunikačné aktivity v športovom prostredí, budovať povedomie o značke a riešiť komunikačné výzvy.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Supply Chain Manažment

Supply Chain Manažment

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate komplexný prehľad o problematike riadenia dodávateľského reťazca, vývoji a trendoch v tejto oblasti. Naučíte sa analyzovať dodávateľské reťazce, rozhodovať o výhodách ponúkaných riešení a pochopíte výhody a obmedzenia nových postupov. Dozviete sa o možnostiach prepojenia predaja a zásobovania s uplatnením metód riadenia, ako je napríklad TOC.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Športový manažment

Športový manažment

Viac informácií

Predmet "Športový manažment" zahŕňa širokú škálu tém súvisiacich s riadením športových organizácií, zariadení alebo podujatí. Naučíte sa strategicky plánovať, zoznámite sa s manažérskymi funkciami v športovej praxi a s využívaním efektívnych organizačných štruktúr v športových organizáciách. Spoznáte rôzne modely riadenia športových organizácií v rámci EÚ. Získate tiež prehľad o riadení medzinárodných športových federácií, národných zväzov a zastrešujúcich združení. Osvojíte si aj manažment voľnočasových a rekreačných aktivít a naučíte sa riadiť vzťahy so zákazníkmi v oblasti športu s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu služieb a spokojnosť zákazníkov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Talent management

Talent management

Viac informácií

Štúdiom predmetu sa oboznámite s problematikou riadenia talentov v organizáciách, s významom identifikácie talentov, ich vzdelávania a rozvoja v rámci strategického riadenia ľudských zdrojov. Naučíte sa kľúč k tomu, aby ste dokázali nastaviť a realizovať spravodlivý proces vzdelávania a rozvoja s cieľom využiť potenciál talentovaných zamestnancov. Správne uplatňovanie talent manažmentu pomôže organizácii dosiahnuť konkurenčnú výhodu a vybudovať značku zamestnávateľa. Naučíte sa identifikovať a hodnotiť prístupy organizácií k jeho uplatňovaniu a vzťah k ostatným činnostiam riadenia ľudských zdrojov. Budete schopní identifikovať a ovplyvňovať faktory, ktoré ovplyvňujú uplatňovanie talent manažmentu, a naučíte sa, ako nastaviť personálne procesy na podporu talentov. Počas štúdia sa budete zamýšľať nad tým, prečo je oblasť riadenia ľudí a kontinuálneho rozvoja dôležitá, vrátane používania vhodných nástrojov hodnotenia talentových programov a ich aplikácie v konkrétnom kontexte organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Teória hier v praxi

Teória hier v praxi

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s teóriou hier a jej praktickým využitím v manažérskej praxi. Po absolvovaní kurzu budete ovládať širokú škálu nástrojov teórie hier a budete ich vedieť vhodne aplikovať na reálne situácie. V priebehu kurzu si objasníte vývoj teórie hier, jej rozdelenie a aparát, ktorý používa, a oboznámite sa s kritikou a alternatívami teórie hier. Predstavia sa modelové situácie a ich riešenia vrátane alternatívnych prístupov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: ekonomika a financie

Finančný manažment

Finančný manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s finančnými aspektmi podnikového manažmentu a s procesmi, ktoré v podnikoch v tejto oblasti prebiehajú. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre prijatie finančných rozhodnutí operatívneho a strategického charakteru, v nadväznosti na iné činnosti. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika financovania podniku, finančného riadenia a zároveň plánovacieho procesu, riadenie majetkovej a kapitálovej štruktúry, vrátane pracovného kapitálu vo väzbe na efektívnosť a udržanie stálej likvidity, ďalej bude objasnená problematika riadenie a plánovanie nákladov, investičných rozhodovania a hodnotenie investičných projektov, vrátane rizík s tým spojených.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s kurzovým rizikom a možnosťami jeho riadenia vo firmách, ako internými, tak externými v podobe finančných derivátov. Po absolvovaní budete schopní analyzovať devízovú expozíciu a rozhodnúť, či je potreba zaistenia kurzového rizika, prípadne akými nástrojmi. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika fungovanie devízového trhu, menového kurzu, možnosti jeho predikcie a zabezpečenie kurzového rizika.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Obehové a zdieľané hospodárstvo

Obehové a zdieľané hospodárstvo

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu sa oboznámite s novo sa rozvíjajúcou oblasťou ekonómie, ktorá môže významne riešiť aktuálne problémy súčasnej spoločnosti. Ide o obehové hospodárstvo a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov.  Po absolvovaní kurzu budete zdatní v implementácii týchto oblastí do podnikových kultúr a v nastavovaní nových obchodných modelov.
Úspešné absolvovanie kurzu zvýši vašu schopnosť uplatniť sa v podnikateľskom a neziskovom sektore, a to nielen na ekonomických pozíciách, ale aj na pozíciách samosprávy v oblastiach obehového hospodárstva, ako manažéri odpadového hospodárstva, rozvoja, životného prostredia, CSR alebo podnikoví environmentálni manažéri.
V priebehu štúdia bude vysvetlený koncept environmentálne udržateľného hospodárstva, technológií a výrobného reťazca v súčasnom globálne zaťaženom prostredí. Študent získa vedomosti z oblasti obehového hospodárstva, životného prostredia a oboznámi sa s problematikou ekodizajnu, ekoinštitúcií a certifikácie vrátane orientácie v strategických dokumentoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Obchodovanie na finančných trhoch

Obchodovanie na finančných trhoch

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s možnosťami obchodovania na finančných trhoch. Po absolvovaní budete ovládať základné možnosti individuálneho a kolektívneho investovania. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika finančných trhov, krátkodobých i dlhodobých inštrumentov, ktoré sú na ňom obchodované, a praktický pohľad na súčasné trendy, problémy inštitúcií a regulačnú ochranu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Oceňovanie podniku

Oceňovanie podniku

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými princípmi a prvkami oceňovania podniku smerujúcimi k súhrnnému oceneniu daného objektu. Získate základné znalosti v oblasti oceňovania podniku, pochopíte pojem oceňovanie podniku, jeho účel, spoznáte základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Pochopíte strategickú analýzu oceňovaného podniku ako východiskový rámec pre oceňovanie podniku a vypracovanie finančného plánu ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Po absolvovaní budete vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, trhové riziko. Budete poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Budete vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov zodpovedajúce rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať aj možnosti využitia majetkových a trhových metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do všeobecného ocenenia. Po absolvovaní budete schopní spracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Podnikový manažment

Podnikový manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými procesmi riadenia podniku, ktoré v podnikoch prebiehajú a ktorými sa napĺňa základný všeobecný cieľ ich činnosti. Pozornosť bude venovaná roli manažérov, ich kompetenciám a zodpovednosti pri riadení kľúčových podnikových aktivít a predpokladov pre manažérsku prácu príslušného úseku firmy. V priebehu štúdia sa zoznámite s úlohou vlastníkov a manažérov podnikov, tvorbou strednodobých stratégií a podstatou operatívnych riadiacich procesov v oblasti marketingu, obchodu, financií, kvality, inovácií, ICT, personálu a rizík. Po absolvovaní budete schopní vysvetliť základné podnikové procesy riadenia jednotlivých útvarov podniku, založených na strategickom a operatívnom riadení a to vo väzbe na tvorbu finančných rozpočtov. Pochopíte modely riadenia kvality, inovačné riadenia a riadenia v dobe krízy. Pochopíte význami sústavného zlepšovania prostredníctvom využívania nových technológií pre dlhodobú stabilitu podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
PPC reklama a webová analytika

PPC reklama a webová analytika

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s PPC reklamou a webovou analytikou používanou v segmentoch B2C a B2B. Po absolvovaní tohto kurzu budete vedieť plánovať, spravovať a vyhodnocovať PPC reklamu a pochopíte základy webovej analytiky. Na základe získaných vedomostí budete môcť efektívne riadiť PPC reklamu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: obchod a predaj

 Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými princípmi a prvkami oceňovania nehnuteľností smerujúcimi k súhrnnému oceneniu danej nehnuteľnosti / objektu pre potreby realitného makléra. Získate základné znalosti v oblasti oceňovania nehnuteľností, pochopíte pojem oceňovanie, jeho účel, spoznáte základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní nehnuteľnosti odhadcom ceny. Budete poznať možnosti využitia trhových metód a vedieť ich zakomponovať do všeobecného ocenenie nehnuteľnosti pre zistenie ceny obvyklej (trhovej hodnoty). Po absolvovaní budete schopní spracovať súhrnné ocenenie vybranej nehnuteľnosti / objektu pre potreby predaja a nákupu nehnuteľnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Logistika pre manažérov

Logistika pre manažérov

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými logistickými procesmi v riadení podniku. Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku ako faktora ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a pôsobiaceho na konkurencieschopnosť dodávaného produktu, na jeho dostupnosť, cenu atď. V súvislosti s riadením podniku budú predstavené logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Maklér a realitný trh

Maklér a realitný trh

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s činnosťami realitného makléra. Zoznámite sa s typmi transakcií na realitnom trhu a aktivitami realitného makléra podľa Zákona č. 39/2020 o realitnom sprostredkovaní. Získate základné znalosti z oblasti marketingu nehnuteľností (prezentácia, vizualizácia). Zoznámite sa so základnými metódami stanovenia ceny nehnuteľnosti a analýzou trhu nehnuteľností. Pochopíte vývoj cien nehnuteľností, ich príčiny a vplyvy. Zoznámite sa s prvkami zmluvného zaistenia transakcie, zabezpečenie dokumentácie a súčinnosti s úradmi. Po absolvovaní predmetu porozumiete činnosti realitného makléra, budete schopní činnosť "Realitné sprostredkovanie" vykonávať ako živnosť viazanú na základe Živnostenského zákona. .

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Marketingový manažment

Marketingový manažment

Viac informácií

Kurz marketingového manažmentu je kurz, v ktorom sa naučíte kľúčové pojmy a nástroje marketingového manažmentu, ktoré vám pomôžu zorientovať sa na trhu, na ktorom pôsobíte, a spoznať svojich konkurentov a zákazníkov. 
Naučíte sa, ako sa orientovať na trhu, ako vytvoriť a komunikovať svoju jedinečnú ponuku hodnoty, aby ste uspokojili potreby a želania zákazníkov a odlíšili sa od konkurencie. Pochopíte dôležitosť a potrebu podrobnej definície vašej cieľovej skupiny, ako ju vybrať a zacieliť podľa rôznych kritérií. Získate prehľad o tom, prečo a ako určiť a formulovať víziu, poslanie a hodnoty vašej spoločnosti a ako ich implementovať smerom k zákazníkom a interne.  Ako používať nástroj Lean Canvas, ktorý vám pomôže rýchlo a jednoducho vytvoriť a overiť váš podnikateľský plán. Naučíte sa obchodnú marketingovú stratégiu a produktový marketingový mix. Získate skúsenosti s rozvojom podnikateľských nápadov a tipy, ako rozvíjať predajné a sociálne komunikačné zručnosti vo vzťahu k vašej marketingovej stratégii. Určíte si, ako si vybrať a riadiť predajné kanály a ako pracovať na rozvoji vzťahov so zákazníkmi. Pochopíte význam komunikačného mixu a koordinácie nástrojov a médií vo vzťahu k ich účinnosti a vplyvu na cieľovú skupinu. Pripravíte argumentačnú stratégiu pre svojich zákazníkov a pochopíte vplyv emócií v marketingu, predaji a riadení.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medzinárodný obchod a krízové riadenie

Medzinárodný obchod a krízové riadenie

Viac informácií

Cieľom tohto predmetu je vysvetliť študentom problematiku medzinárodného obchodu vo vzťahu k postaveniu a možnostiam Českej republiky, pochopiť úzku previazanosť politickej situácie a obchodu a pripomenúť im problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej manažérskej činnosti. Spolu s lektorom nájdete vysvetlenia a riešenia, ako sa vyhnúť chybám a následným stratám.  Prednášajúci má bohaté skúsenosti s krízovým manažmentom a prácou s ľuďmi v európskych i mimoeurópskych vzťahoch vďaka dlhoročným skúsenostiam s riadením obchodných spoločností doma i v zahraničí. Konzultovaná záverečná seminárna práca vám môže poslúžiť ako prostriedok na riešenie určitého problému, ktorému ako manažér čelíte.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete
Podpora predaja

Podpora predaja

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov podpory predaja (ďalej len PoP) ako dôležitej súčasti integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a rovnako s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through-the-line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať sponzoringu ako súčasti PoP a jeho väzbe na tzv. Event marketing resp. jeho využitie v prospech obchodníka. Následne sa zvýši aj Vaša hodnota a konkurencieschopnosť ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (ďalej len RVZ čiže CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme si chronológiu a relevantnosť jednotlivých aktivít účastníkov procesu RVZ z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohto procesu v najobvyklejších variantoch: B2B, B2C, G2C, ... čo je tiež predpokladom úspešnej implementácie / realizácie CRM ako filozofia riadenia podniku vrátane ochrany citlivých dát (GDPR, etc.). Následne sa zvýši aj hodnota a konkurencieschopnosť vás ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Startup projekty

Startup projekty

Viac informácií

Prečo sú dnes startupy také populárne? Ich história vo výrobe, vývoji a podnikaní všeobecne je pomerne krátka. Popularita súvisí s konkrétnou myšlienkou, konceptom a víziou podnikateľov, ktorí chcú realizovať niečo nové a až v priebehu vývoja ich činnosť získava určitú pevnú právnu formu. Až v tejto záverečnej fáze musí podnikateľ splniť bežné povinnosti spojené so založením spoločnosti. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: právo

Corporate Governance

Corporate Governance

Viac informácií

Predmet "Corporate Governance" je zameraný najmä na administratívne akciové spoločnosti (corporate governance), teda na základné otázky o smerovaní a chode akciové spoločnosti, respektíve na vzťahy medzi základnými účastníkmi správy akciovej spoločnosti, čo sú akcionári, ako "vlastníci" spoločnosti, na strane jednej, a manažéri, ako "agenti" akcionárov, na strane druhej. Vyvažovanie vzťahov potom zaisťujú správne orgány (správna rada alebo predstavenstvo a dozorná rada), ktorým sa corporate governance taktiež bezprostredne dotýka.

Aktuálne otázky corporate governance budú zahrnuté, vrátane také problematiky ako je napríklad spolurozhodovanie zamestnancov (kodeterminace), odmeňovanie manažérov (executive pay, remuneration, compensation) alebo správa akciových spoločností (a ďalších entít) vlastnených štáty (SOE).

Vedľa korporátneho práva sa tak študenti nevyhnutne zoznámia aj s inými právnymi odvetviami, a to vrátane právnych odvetví ako je napríklad právo hospodárskej súťaže, insolvenčné právo alebo právo trestné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o medzinárodnej právomoci súdov v prípade cezhraničných sporov v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dokážete identifikovať dôvody pre prípadné neuznanie rozsudku vydaného v inom členskom štáte EÚ v Českej republike alebo na slovenskom územi. Absolvovaním kurzu získate jasnú predstavu o význame voľby práva v prípade cezhraničných obchodných vzťahov pri vašom podnikaní. Rovnako dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv príslušnej strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o legislatívnom procese EÚ, o aplikácii práva EÚ národnými súdmi, o konaniach pred Súdnym dvorom EÚ a mimosúdnych spôsoboch riešenia sporov, pri ktorých sa aplikuje hospodárske a obchodné právo EÚ. Po absolvovaní kurzu budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre voľbu súdneho či mimosúdneho riešenia sporov, pri ktorých je aplikované právo EÚ. Rovnako sa dokážete ľahko orientovať v legislatívnom procese EÚ a sledovať, aké právne predpisy týkajúce sa vašej profesionálnej činnosti EÚ práve prejednáva. Dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Korporátne právo

Korporátne právo

Viac informácií

Predmet "Právo obchodných spoločností" sa zaoberá problematikou akciových spoločností a iných subjektov pôsobiacich najmä v hospodárskej oblasti. Absolvovanie predmetu umožňuje získať vedomosti o podstate akciových spoločností a iných hospodárskych subjektov vrátane ich vymenovania a prehľadu ich historického vývoja. S akciovými spoločnosťami a inými hospodárskymi subjektmi sa stretávame v rôznych jurisdikciách, najmä v českej, americkej (Delaware) a britskej (anglickej), v menšej miere vo francúzskej Téma je koncipovaná v širokom rozsahu európskeho práva (právo Európskej únie).  
Najväčšia pozornosť je logicky venovaná českej legislatíve a členeniu na jednotlivé typy. Základnú úpravu poskytuje zákon o obchodných korporáciách (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo). Poslucháči si pripomenú základné funkcie a parametre rôznych komerčných spoločností. Súčasne sa pripomínajú ďalšie odvetvia práva, ktoré majú vplyv na právo obchodných spoločností (najmä kapitálové a daňové právo).

Absolvovaním predmetu tak študenti získajú vedomosti o zakladaní a vzniku právnických osôb (obchodných korporácií), o ich zrušení a zániku (stručne aj o likvidácii a premene), poznatky o ich fungovaní (vrátane ich právneho konania a vnútornej štruktúry), o účtovníctve a zdrojoch financovania (podnikové financie). 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medicínske právo

Medicínske právo

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s komplexom právnych noriem upravujúcich vzťahy existujúce v oblasti zdravotníckych služieb, medzi poskytovateľmi zdravotníckych služieb, pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi.  V priebehu štúdia bude objasnená problematika právnej zodpovednosti lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Dozviete sa o právach a povinnostiach pri poskytovaní zdravotných služieb, o náležitostiach a špecifikách kvalifikovaného súhlasu a o povinnostiach nahradiť škodu v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotných služieb. Pozornosť bude venovaná ochrane osobných údajov pacientov, mobilite pacientov v EÚ a právnym aspektom špecifických zdravotníckych služieb.

Po absolvovaní budete ovládať zásady nekalej súťaže v obchode, ich vplyv na konkurentov medzi sebou a na spotrebiteľov.

Po absolvovaní budete ovládať princípy nekalo-súťažného rokovania v rámci obchodu, ich vplyv na konkurentov medzi sebou a zároveň i spotrebiteľov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: veřejná správa

Regionálný manažment

Regionálný manažment

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými stavebnými kameňmi teoretické aj praktické stránky regionálneho rozvoja. Jednotlivé témy umožňujú pochopiť vývoj, súčasný stav a hlavné trendy v rozmiestnenie hospodárstve a ďalších sociálno ekonomických aktivít človeka (a ich dopadov) na rôzne regionálnej úrovni. Znalosť základných teoretických východísk regionálneho rozvoja je nevyhnutné pre každého, kto pôsobí v praktickej sfére regionálneho rozvoja, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Procesy, prebiehajúce v území, majú významný vplyv na rozvoj lokality ako také, tak i na život jej obyvateľov. Vzťahy (vnútorné i vonkajšie povahy), ktoré sa v území vytvárajú, majú tiež zásadný efekt na tvorbu budúceho smerovania regiónu. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika teórie regiónu, regionálnych teórií, praktické regionálnej politiky na úrovni SR i EÚ, jej nástrojov atp. Dôraz je kladený tiež na procesy prebiehajúce v území, súvisiace so sídelné štruktúrou a jej premenou (urbanizácie, suburbanizácie a ďalšie fázy vývoja miest). Významnou súčasťou je tiež problematika strategického regionálneho plánovania a jeho vzťahu k územnému plánovaniu.

Štúdiom tohto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom - expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientované prípadové štúdie (seminárne práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale iba priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych údajov atď., Bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentmi.

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete
Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základmi ekonómie verejného sektora, postavením a fungovaním verejnoprávnych organizácií a spôsoby zabezpečovania verejných statkov. Schopnosť základná orientácia v súčasných otázkach verejných financií je zásadné pre každého, kto sa v praxi pravidelne stretáva, pracuje či komunikuje s orgánmi štátnej správy či územnej samosprávy.

V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika vzťahu medzi štátnou správou a samosprávou, financovanie ich činností, problematika hospodárenia obcí a postupov rozpočtového plánovania. V predmete bude riešené aj veľmi aktuálna téma spolupráce súkromného a verejného sektora (tzv. Public Private Partnership - PPP).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: bezpečnostní manažment

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Viac informácií

Štúdiom predmetu získate základné, avšak rozhodne nielen teoretické informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. S lektorom môžete konzultovať ako súčasnú "architektúru" konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia Spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie), tak perspektívu jej ďalšieho smerovania, rovnako ako úlohu bezpečnostných otázok v prioritách týchto organizácií (inštitúcií, konkrétnych agentúr či iných platforiem). Študentom neuniknú aktuálne či perspektívne budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Zmapovať budete môcť aj kanály a spôsoby zapojenia Slovenskej republiky do fungovanie vyššie sledovaných organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Viac informácií

V rámci štúdia tohoto predmetu sa zoznámite s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom "bezpečnostný zbor" v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnosť vykonávaná podľa osobitných právnych predpisov a úloha, ktorú zaujímajú ako jedna zo "základných" či "ostatných" zložiek integrovaného záchranného systému. Získate informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť vám tiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačných stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hejtmana kraja či starostu obce s rozšírenou pôsobnosťou). Naučíte sa tiež orientovať v základných právnych predpisoch, na základe ktorých je táto spolupráca možná a v dokumentácii, ktorú pri svojej práci tieto zložky používajú.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment

Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa stretnete a zoznámite s procesom riadenia bezpečnosti a rizík v území. Naučíte sa orientovať v právnej úprave vymedzujúcej bezpečnostný systém Slovenskej republiky, úlohy a pôsobnosť jej jednotlivých prvkov. Porozumiete princípom a systému riadenia a riešenia situácie v území (na úrovni štátu - kraj - obec - miesto zásahu) pri riešení mimoriadnej udalosti aj pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti. Vytvoríte si predstavu o aktuálnej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodnej spolupráci v oblasti krízového riadenia a plánovania, krízového riadenia a ochrany obyvateľstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a nadväzujúcimi právnymi predpismi ústavného charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa tiež naučíte orientovať.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Kybernetická bezpečnosť v organizáciách

Kybernetická bezpečnosť v organizáciách

Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu pochopíte princípy bezpečnostných rizík pre údaje a informácie v informačných technológiách, ich ošetrenie a riadenie. Naučíte sa porozumieť princípom bezpečnosti, pochopíte význam bezpečnostných opatrení v rozsiahlych informačných systémoch v organizáciách. Naučíte sa zásady riešenia nových postupov, ktoré povedú k návrhu, inštalácii, prevádzke a údržbe bezpečných informačných systémov. Absolvovanie kurzu pomáha rozvíjať manažérske rozhodovanie, rozvíjať schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie pre prácu s údajmi a informáciami. Absolventi kurzu zvýšia svoju konkurencieschopnosť v oblasti informatiky na pozíciách IT manažéra, projektového manažéra, manažéra bezpečnosti informačných systémov alebo vo vrcholovom manažmente firiem a organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Viac informácií

Študenti sa zoznámia s konceptom "bezpečnosti nezabezpečovanej štátom" a subjektami, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (všeobecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby, verejnej stráže, inštitúciami zriaďovanými krajmi, neštátnymi organizáciami aktívnymi v oblasti bezpečnosti). Študentom je demonštrovaný potenciál konkrétnych nástrojov a postupov. Pozornosť je venovaná aj bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivcov (pojem Bezpečná lokalita, primeraná obrana atď.).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa zoznámite s riadením opatrenia na ochranu obyvateľstva a rozhodovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Ide o situácie, kedy je potrebné rozhodnúť a urobiť konkrétne opatrenia na ochranu životov a zdravia obyvateľov, ich majetku a životného prostredia pred vzniknutou či hroziacou mimoriadnou udalosťou (napr. Varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následky mimoriadnej udalosti, zabezpečiť evakuovaným ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou a pod.). Nahliadnete do histórie, ale riešiť budeme predovšetkým súčasnosť, trendy, vývoj a ďalšie smerovanie ochrany obyvateľstva, a nezabúdajúc ani aspekty nadnárodnej spolupráce v oblasti "Civil Protection".

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zameranie: zdravotníctvo

Digitalizácia a podávanie správ v zdravotníctve

Digitalizácia a podávanie správ v zdravotníctve

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate vedomosti o možnostiach implementácie digitálnej transformácie v jednotlivých segmentoch zdravotníctva a jej vplyve na fungovanie zdravotníckych zariadení. Okrem toho sa dozviete o spôsoboch zefektívnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pomocou umelej inteligencie a o tom, kde môže mať významný vplyv na zmenu procesov riadenia zdravotníckych zariadení. 
Dozviete sa, ako sa orientovať v reportingu a ako možno jeho výstupy využiť v riadení zdravotníckych zariadení a aké spôsoby reportingu pomôžu vláde pri nastavovaní zdravotníckej politiky. Dozviete sa, či je vykazovanie len administratívnou záťažou alebo dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Etika v zdravotníctve a farmácii

Etika v zdravotníctve a farmácii

Viac informácií

Absolvovanie tohto kurzu vám poskytne etický kompas, ktorý potrebujete na to, aby ste sa v zložitom svete farmácie a zdravotnej starostlivosti pohybovali čestne, empaticky a profesionálne. Štúdiom etickej stránky farmácie získate hlbšie pochopenie etických zásad, ktoré sú základom starostlivosti zameranej na pacienta.

Naučíte sa, ako uprednostniť blaho a autonómiu pacientov/klientov a zabezpečiť, aby sa každé vaše rozhodnutie v lekárenskej praxi riadilo ich najlepšími záujmami. Preskúmate prípadové štúdie, ktoré odrážajú etické dilemy, s ktorými sa stretnete vo svojej profesii (od otázok dôvernosti až po konflikty záujmov), a naučíte sa, ako tieto výzvy riešiť s gráciou a profesionalitou.

Zistíte, ako si udržať dôveru klientov, kolegov a širšej zdravotníckej komunity, pochopíte význam čestnosti, integrity a transparentnosti vo svojej profesii a vybudujete si pevné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dôvere.

Preskúmate otázky rovnosti v oblasti zdravia, prístupu k starostlivosti a sociálnych determinantov zdravia, čo vám umožní stať sa hlasným obhajcom tých, ktorí to najviac potrebujú. Štúdiom tohto kurzu zabezpečíte, aby ste vždy dodržiavali najnovšie zákony, predpisy a profesijné normy a chránili seba aj svojich klientov/pacientov. Získate pocit osobného naplnenia, keď budete vedieť, že pozitívne meníte životy svojich klientov/pacientov a prispievate k väčšiemu dobru spoločnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Farmaceutický manažment v systéme zdravotného poistenia

Farmaceutický manažment v systéme zdravotného poistenia

Viac informácií

Štúdiom predmetu získate vedomosti z oblasti farmácie v kontexte riadenia konkrétnych farmaceutických činností v lekárenskej praxi alebo farmaceutického priemyslu v systéme zdravotného poistenia. Počas štúdia sa oboznámite s ekonomickými aspektmi jednotlivých farmaceutických činností so zameraním na zdravotné poisťovne, manažment lekární doplnený o odborné informácie z praxe, prebiehajúcu digitalizáciu či nové výzvy v oblasti farmácie. 
Cieľom predmetu je získať vedomosti a pochopenie lekárenstva z pohľadu systému zdravotného poistenia, zdravotných aspektov v lekárenskej starostlivosti a farmaceutického priemyslu. Zároveň získate kreatívny prístup k riešeniu a riadeniu projektov v oblasti farmácie, farmakoekonomiky z pohľadu zdravotnej poisťovne. Ako manažér lekárne absolvovaním predmetu získate vedomosti na efektívne riadenie procesov, kvality a riadenia lekárenskej starostlivosti v procesnom systéme zdravotného poistenia. Pre procesy farmaceutickej spoločnosti je prínosom absolvovanie predmetu Procesné riadenie ekonomiky liekov, legislatíva a cenotvorba alebo Zdravotná politika a jej vplyv na systém zdravotníctva a úhrady zo zdravotného poistenia.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Komunikácia s pacientmi a klientmi

Komunikácia s pacientmi a klientmi

Viac informácií

Počas štúdia tohto kurzu sa budete podrobne venovať komunikácii s pacientmi a klientmi, ktorá zahŕňa teoretické základy aj praktické aplikácie v oblasti komunikácie s pacientmi a klientmi v prostredí zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Osvojíte si zásady efektívnej komunikácie. Precvičíte si zručnosti pri nadväzovaní kontaktu s pacientmi alebo klientmi, pri poskytovaní informácií a podpory a pri riešení možných konfliktných situácií v tejto oblasti.
Dôraz sa bude klásť na pochopenie potrieb pacientov a klientov, vytváranie dôverných vzťahov a podporu spolupráce medzi poskytovateľmi zdravotnej/sociálnej starostlivosti pre pacientov alebo klientov. Súčasťou hodiny budú praktické simulácie a cvičenia, ktoré vám umožnia precvičiť si rôzne komunikačné situácie a získať zručnosti potrebné na efektívnu a empatickú komunikáciu s rôznymi typmi pacientov a klientov.
Prostredníctvom individuálnych konzultácií s odborníkom v danej oblasti budete mať možnosť aplikovať teóriu na konkrétne komunikačné situácie a prípady zo zdravotníckej praxe, a tak ďalej rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a schopnosti. Výsledkom kurzu budú predovšetkým prakticky orientované poznatky, ktoré môžete okamžite uplatniť vo svojej práci v zdravotníctve s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb a preferencií pacientov a klientov pri poskytovaní zdravotníckych a sociálnych služieb.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment farmaceutických spoločností

Manažment farmaceutických spoločností

Viac informácií

Po absolvovaní tohto kurzu získate komplexný prehľad o farmaceutickom sektore a pochopíte zásady a postupy riadenia špecifické pre farmaceutický priemysel. Dozviete sa, akým výzvam a príležitostiam čelia farmaceutické spoločnosti (vrátane regulačných požiadaviek, výskumu a vývoja, marketingu a distribúcie) a ako ich využiť na dosiahnutie obchodného úspechu.

Naučíte sa strategicky riadiť cenotvorbu a logistiku liekov, vytvárať efektívne marketingové kampane a chrániť duševné vlastníctvo farmaceutických spoločností, a to nielen s ohľadom na český a slovenský trh, ale aj v rámci globálnych trhov, na ktorých pôsobí väčšina farmaceutických spoločností. Pochopíte tiež význam etiky a spoločenskej zodpovednosti pre farmaceutický sektor.

Po absolvovaní tohto kurzu sa stanete profesionálom vybaveným znalosťami a zručnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu v dynamickom farmaceutickom sektore.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu si objasníte všetko, čo sa týka rozdielu medzi manažmentom a kvalitou všeobecne, a manažmentom kvality v zdravotnej starostlivosti. Budete sa orientovať v problematike poskytovania kvalitných a bezpečných zdravotných služieb, dozviete sa, kto je súčasťou zdravotnej starostlivosti a má na jej kvalitu vplyv, získate možnosť zoznámiť sa s odlišnosťami manažmentu zdravotníckych organizácií, s ich procesmi riadenia vedúcich až ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality. Naučíte sa vyhodnocovať audity a prijímať pozitívne, v zmysle "robiť správne veci správnym spôsobom". Zoznámite sa v rámci hodnotenia kvality zo strany poskytovateľa zdravotných či sociálnych služieb a z pohľadu pacienta / klienta, s používanými metódami, možnosťami akreditácie, budete pripravení vyhodnocovaniu indikátorov kvality. Zameriate sa na bezpečnosť pacienta / klienta, jeho rešpektovanie ako partnera a správne vykonávanie zápisov do zdravotnej dokumentácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment lékáren

Manažment lékáren

Viac informácií

Štúdiom predmetu získate vedomosti z teórie farmaceutického manažmentu s praktickým zameraním na oblasť farmácie a špecifiká v systéme zdravotnej starostlivosti v oblasti lekárenskej starostlivosti. V priebehu štúdia sa oboznámite s problematikou procesu riadenia, stratégie a efektívnosti jednotlivých činností riadenia lekárne ako zdravotníckeho zariadenia. Praktickým prístupom k jednotlivým témam získate odborné znalosti pre riadenie procesu farmaceutickej starostlivosti, zvýšenie efektivity zamestnancov a budovanie konkurencieschopnosti v prostredí poskytovania lekárenskej starostlivosti. Cieľom kurzu je získať vedomosti, porozumenie a v konečnom dôsledku zručnosti pre riadenie lekární. Získate základné poznatky o problematike poskytovania kvalitnej a bezpečnej lekárenskej starostlivosti. Zároveň získate tvorivý prístup k riešeniu a riadeniu projektov na zvýšenie efektívnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti v procese riadenia reťazca lekární. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Viac informácií

Predmet predkladá študentom interaktívnou formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedenia privátnych aj štátnych zdravotníckych zariadení (ZZ) malej a strednej veľkosti. Štúdiom predmetu sa študent dozvie, ako pozerať na vedenie ordinácie ako malej firmy, bude mu priblížená problematika obstarania a predaja ordinácie vrátane stanovenia jej ceny. Zorientuje sa v oblasti marketingu ZZ (jeho užitočnosť, potrebnosť, aplikáciu na konkrétnych prípadových štúdiách). Naučíte sa analyzovať si podnikateľské prostredie ordinácie a v neposlednom rade sa naučíte základy práce s tímom, plánovaním a firemnú stratégiu. Nadobudnuté znalosti študent preukáže napísaním vlastnej kvalitnej seminárnej práce.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment nemocníc a väčších zdravotníckych zariadení

Manažment nemocníc a väčších zdravotníckych zariadení

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu sa dozviete o riadení nemocníc a väčších zdravotníckych zariadení. Naučíte sa orientovať v potrebnej legislatíve a normách, ktoré sú nevyhnutné pre znalostný manažment každého manažéra zdravotníckych zariadení.  Naučíte sa aplikovať získané teoretické vedomosti zo všetkých fáz riadenia od operatívneho až po strategické. Naučíte sa, ako zabezpečiť zdravotnícku efektivitu a tým optimalizovať finančné zdroje.  V neposlednom rade sa budeme venovať efektívnemu riadeniu, pravidelnému výkazníctvu a nastaveniu pravidiel pre činnosť nemocnice.   

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so systémom financovania zdravotníckych služieb prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Zoznámite sa so systémom slovenského systému verejného zdravotného poistenia, so základnými princípmi fungovania a so základnými úhradovými mechanizmami. Okrem toho si priblížime inštitút zmierovacieho konania, nové trendy v zdravotnom poistení, princípy komerčného poistenia a tiež vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami, poskytovateľovi zdravotníckych služieb a poistencami. Na záver budeme diskutovať optimálnu úlohu zdravotné poisťovne a jej fungovania. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotného poistenia v širšom pohľade a úlohu zdravotných poisťovní v zdravotnom systéme.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment zdravotníckej záchrany

Manažment zdravotníckej záchrany

Viac informácií

Cieľom predmetu Manažment záchrannej zdravotnej služby je previesť študentov komplexnou problematikou záchrannej zdravotnej služby ako neoddeliteľnej súčasti systému poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku. Obsah predmetu je zameraný na všetky dôležité aspekty riadenia vysokoprofilovej služby, ktorou záchranná zdravotná služba bezpochyby je. Kurz ponúka prierez vývojom organizácie tejto služby, rozdiely medzi Českou republikou a Slovenskom, prevádzkové požiadavky, personálne požiadavky a financovanie. Zaoberá sa aj úlohou operačného riadenia v systéme záchrannej zdravotnej služby. Podstatnou témou je aj kvalita poskytovanej neodkladnej starostlivosti a jej ukazovatele. Predmet sa zaoberá aj otázkami štátneho a súkromného prevádzkovania služby. V neposlednom rade kurz ponúka aktuálne témy v ZZS, ako sú informatizácia a digitalizácia, vzdelávanie a kompetencie personálu, kontrolná činnosť v ZZS a inovácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Založenie a prevádzka malých a stredných podnikov zdravotníckych zariadení

Založenie a prevádzka malých a stredných podnikov zdravotníckych zariadení

Viac informácií

Cieľom kurzu je získať komplexné vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné zriadenie a prevádzku malých a stredných zdravotníckych zariadení. Počas štúdia sa oboznámite s legislatívnymi požiadavkami na zdravotnícke zariadenia, naučíte sa, ako zabezpečiť vysokú kvalitu starostlivosti o pacientov a ich bezpečnosť, a zistíte, ako budovať pozitívne vzťahy s pacientmi a verejnosťou prostredníctvom kvalitného marketingu. Naučíte sa tiež finančné riadenie a plánovanie, personálny manažment a využívanie moderných technológií a informačných systémov v zdravotníctve.

Absolvovaním kurzu získate tieto kompetencie a vedomosti:

 • Schopnosť založiť a úspešne riadiť malé a stredne veľké zdravotnícke zariadenia.

 • Znalosť právnych a regulačných požiadaviek na prevádzku zdravotníckych zariadení.

 • Zručnosti v oblasti finančného plánovania a optimalizácie nákladov.

 • Efektívny nábor a riadenie zdravotníckeho personálu.

 • Zavádzanie a riadenie kvalitnej starostlivosti o pacientov.

 • Marketingové stratégie a komunikácia s verejnosťou.

Získané vedomosti môžete uplatniť v praxi pri zakladaní a riadení vlastných zdravotníckych zariadení alebo pri práci na riadiacich pozíciách v existujúcich zdravotníckych organizáciách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s konceptom zdravotnej politiky. Zoznámite sa so základným súborom nástrojov, medzi ktoré radíme financovania, organizáciu, úhradový mechanizmy, regulácie a podporu zdravia. Okrem toho sa zameriame aj na ciele, ktoré by mala správne koncipovaná zdravotnícka politika sledovať, a to, ako ciele prechodné, ako je dostupnosť, kvalita, efektivita a účinnosť, tak ciele finálna, ako je zdravotný stav populácie, ochrana pred finančným rizikom spojeným s výdavkami na zdravie a spokojnosť. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotnej politiky v širšom pohľade, nielen z pohľadu financovania zdravotných služieb, ako sa často prezentuje v našej spoločnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Predmety v angličtine za príplatok 208 EUR bez DPH/1 predmet.
Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine doporučujeme znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

 International Business Strategy (ENG)

International Business Strategy (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you a critical appreciation of both the opportunities and challenges associated with the increasing globalization of markets. An analysis on the key environmental forces shaping consumer needs and preferences, the impact of foreign political and economic factors on companies, the influence of international competition, market segmentation and strategy decisions specific to international marketing.
​It will also help to learn how to design a specific International Strategy, and when appropriate, to free yourself from the usual strategies.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Business Enterprise (ENG)

Business Enterprise (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to contribute effectively to the creation of a small business with prospects for long-term survival and growth.

After completing this subject, you will be able to :

 • Identify and research business opportunities.
 • Develop proposals that would have a high likelihood of acceptance by prospective investors.
 • Identify the key success factors and resultant actions that would be required to make a sound business proposal operable.
 • Identify and assess the possible contribution of forms of support for new business ventures.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Competition Policies for Business (ENG)

Competition Policies for Business (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • Familiarity with the regulation of economic competition ‘policies in EU and elsewhere
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of cartel agreements
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of abuse of dominant  position
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of concentrations
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of state aids
 • Capacity to operate safely when working with large companies as well as when transacting with them, as clients, suppliers or partners.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • An explanation of what are the main rules affecting Consumer Protection in the European Union, in Russia (and in former Soviet Republic in general) and in other emerging economies like China.
 • An understanding of how this law affects market players and, in particular, business companies operating in the areas indicated (and also in neighboring markets).
 • An introduction into consumer case-analysis in order to enable them to identify those consumer rights companies must consider when preparing their business plans.
 • An understanding of the growing international applications of consumer protection policies and the gradual internationalization of consumer protection standards.

After completing this subject, you will be able to:

 • Understand consumer protection provided by the European Union and by other economic realities like Russia (and other former Soviet Republics) and China.
 • Understand the rights of Consumers
 • Understand the duties of Companies

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Geopolitics and Perspectives (ENG)

Geopolitics and Perspectives (ENG)

Viac informácií

The goal of this course is to help students operate internationally, especially in business or government. The course helps explain why certain regions, countries or sub-national areas, especially in developing countries, will suffer from strife including armed conflict, while others become more stable and democratic. Students will learn to assess risks for international endeavors such as investment or business expansion, keep a critical view of information, and draw possible scenario for the future.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Global Policy and Strategy (ENG)

Global Policy and Strategy (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding of the factors that impact on firms choice of international strategy. You will recognize the importance of political, economic, socio-cultural, technological and legal issues when choosing a global strategy.                                                                                      

After completing this subject, you will be able to...  Have acquired thorough familiarity with the principal concepts, frameworks and techniques of strategic management. Gained expertise in applying these concepts, frameworks and techniques in order to: understand the reasons for good or bad performance by a firm; generate strategy options for a firm; assess available options under conditions of imperfect knowledge; select the most appropriate strategy; recommend the best means of implementing the chosen strategy. Recognize ethical and social responsibility issues in the business environment and examine ethical and legal implications of managerial decisions and their effect on organisational stakeholders.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Corporate Finance (ENG)

International Corporate Finance (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you knowledge and insights on corporate financial management issues faced by managers operating in the global financial markets.  Foreign operations and international financing possibilities entail additional opportunities, risks, and complexities that must be understood by both financial and strategic managers.  The purpose of this course is to analyze the critical factors, risks, and decisions that relate to both the short-term and long-term financial position of the firm in an internationalized setting and discuss strategies for dealing with these added complexities.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Entrepreneurship (ENG)

International Entrepreneurship (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding the foundations of entrepreneurship and innovation. You will understand the motivations and barriers to international entrepreneurship. You will also analyse key areas that impact on entrepreneurship such as ethnicity, access to finance and gender.

Introduction to entrepreneurship and innovation and entrepreneurship behaviour theories; Overview of barriers to International Entrepreneurship; Analyse ethnicity, Financing entrepreneurship, Gender; Understand the various forms of entrepreneurs

After completing this subject, you will be able to understand entrepreneurial competencies and the impact on international entrepreneurship. You will understand the various forms that entrepreneurship can take.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
International Marketing and Social Media (ENG)

International Marketing and Social Media (ENG)

Viac informácií

This course provides students an in-depth look social media and marketing, how they intertwined with online digital marketing and traditional advertising to offer global brands competitive advantage in the market place. The course will offer students an advantage in many positions involving marketing, consulting and brand management both on the buyer and seller side of social media. It will give them uncommon insights into how social media and marketing leap-frog obscure brands to global brands.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Managing Innovation (ENG)

Managing Innovation (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to explore the importance of innovation and change for the individual and business.

After completing this subject, you will be able to...

 • Understand the significance and importance of innovation and change in relation to business enterprises and not-for-profit organisations of all kinds.
 • Critically appraise theories, tools and techniques appropriate to the management of innovation and change.
 • Employ appropriate terms, concepts and vocabulary when describing and analyzing innovation and change.
 • Identify the components of successful strategies for innovation and change.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Marketing Manažment (ENG)

Marketing Manažment (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding on how to conduct a situation analysis and determine a company's competitive advantage. You will gain a broad understanding of how marketing professionals develop and implement marketing strategies to meet the needs of their customers while achieving their business objectives. This course will explore issues including consumers, customer segmentation, products and services, pricing strategies and managing new technology.

This module explores customer segmentation, target consumers, products and services, and pricing strategies. The study material explores the difference between sales and market orientations. Additionally, you will learn the nature of strategic planning and why a marketing plan is important. An explanation is provided on how to set marketing plan objectives by focusing on markets served and benefits sought by its customers.

Lastly, you will learn about target market strategy and marketing mix. Product, place, promotion

and pricing are introduced, and implementation of the market strategy is explained. You will gain an understanding why market managers should recognize consumer behavior including the components of the consumer decision making process. Additionally, you will learn about the criteria for successful segmentation and bases for segmenting consumer markets, as well as the difference between a product item, product line and product mix.

After completing this subject, you will be able to develop sound marketing strategies through a S.W.O.T. analysis.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

 

Viac o predmete
Organization and Process Management (ENG)

Organization and Process Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you a complete understanding of the different type of organizational types existing in business and how the companies have to adapt it as the company grows and as well of how to interlink your organization with your processes and your strategy.

After completing this subject, you will be able to detect the organizational type of any company and analyze if this is the right one for its cycle state and its existing strategy. You will be able to develop an integrated model to state who does what in any company.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Project Management (ENG)

Project Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you understanding of the well-known project management best practices and frameworks like PRINCE2, PMBOK, Scrum and practical knowledge to lead and manage projects applying waterfall and agile approaches.
​After completing this subject, you will be able to lead and manage project initiatives that delivery business strategy.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will give you. Vistas of opportunity in knowing the elements of Marketing and Marketing Mix of “4 Ps” Product, Place, Pricing, Promotion. It will also give the student the opportunity to know how companies decide when and how much to invest in new products and services. It will discuss techniques for product planning, including product and technology roadmaps, and advanced development. We will contrast established techniques with how established or start-ups estimate their capital needs and size for Products Development. This course will also cover methods for identifying and sizing market opportunities, look at different kind of Market Segmentation. The Student should be acquainted and use frameworks such as PESTEL, SWOT and PORTERS Five Forces etc.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete
Strategic Planning (ENG)

Strategic Planning (ENG)

Viac informácií

Studying this subject will reinforce the managerial skills in strategic planning, give you an advanced knowledge of strategic planning process and the main strategic tools used to develop strategic plans in real companies.

After completing this subject, you will be able to develop in your company a strategic analysis of the existing situation and come up with an innovative new strategy to overcome the existing weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities that the sector situation offers.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete

Aktuálna cena:

0 € bez DPH
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.