100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA – Farmaceutický manažment

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Štúdium MBA vo farmaceutickom manažmente vám poskytne širokú škálu vedomostí a zručností potrebných na úspešné riadenie farmaceutických spoločností a lekární. Tento kurz je ideálny pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje manažérske zručnosti a napredovať v kariére v dynamickom a rýchlo sa rozvíjajúcom farmaceutickom priemysle. Získate kľúčové znalosti a zručnosti potrebné na efektívne riadenie farmaceutických spoločností, naučíte sa strategicky plánovať a rozvíjať účinné marketingové stratégie, zistíte, ako optimalizovať distribúciu alebo riadiť tvorbu cien liekov. Dozviete sa aj o výskume a vývoji a pochopíte regulačné mechanizmy a práva duševného vlastníctva. Štúdium MBA vo farmaceutickom manažmente sa zameriava aj na špecifiká riadenia lekární, takže sa naučíte, ako strategicky riadiť lekáreň ako prosperujúcu spoločnosť vrátane efektívneho marketingu a v súlade s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami a najnovšími trendmi v odvetví. Dozviete sa aj o etických zásadách a normách, ktoré je potrebné dodržiavať pri riadení farmaceutických spoločností a lekární. Naučíte sa čeliť etickým dilemám a prijímať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s etickými a právnymi požiadavkami. Získate schopnosť implementovať etické princípy do chodu spoločnosti, a tak podnikať eticky a zodpovedne. Ako v každom programe MBA získate komplexné znalosti o riadení a vedení, naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a čo najlepšie využívať potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Naučíte sa strategicky plánovať a optimalizovať procesy v lekárňach a farmaceutických spoločnostiach.
 • Získate zručnosti na zvýšenie produktivity a konkurenčnej pozície na farmaceutickom trhu.
 • Dozviete sa o legislatívnych požiadavkách a predpisoch pre farmaceutické spoločnosti a lekárne.
 • Získate zručnosti na identifikáciu príležitostí a hrozieb v dynamickom prostredí farmaceutického priemyslu.
 • Získate vedomosti o etických zásadách a normách vo farmaceutickom priemysle.
 • Naučíte sa, ako zlepšiť konkurenčnú výhodu vašej spoločnosti prostredníctvom inovácií a kvalitných služieb.
 • Zvládnete všetky fázy riadenia, od operatívneho cez taktické až po strategické.
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami.                                     
 • Naučíte sa využívať potenciál zmien a inovácií a riadiť rozsiahle projekty.
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a riadenia času v súvislosti s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.
Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.85/5
Hodnotilo 79 uživatelů
MUDr. Milan Lerch, MBA

MUDr. Milan Lerch, MBA

Zástupca primára chir. odd. Slezské nemocnice Opava

"V rámci štúdia som už začal postupovať vo svojej profesii na manažérsku pozíciu, kde som už nadobudnuté vedomosti mohol využiť."

Mgr. Radomír Chovanec, MBA

Mgr. Radomír Chovanec, MBA

Manager

Velká motivace ke studiu a získání praktických i nových teoretických zkušeností bylo mým cílem k získání titulu MBA.

Pavel Klempíř, MBA

Pavel Klempíř, MBA

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. ředitel

"Jedna vec je titul a jeho prestíž a druhá vec je inštitút, ktorý ho poskytne, s náležitosťami, ktoré tvoria ako reálnu prestíž titulu, tak inštitútu samotného, v tomto prípade CEMI."

Ing. Alexandra Fričová, MBA

Ing. Alexandra Fričová, MBA

CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

„Okamžite od zahájenia štúdia bolo možné všetky veci využiť v praxi, bola som efektívnejšia a výsledky boli excelentné. Výber pedagógov bol vynikajúci, mnohokrát sme mali možnosť hovoriť o konkrétnych, praktických otázkach.“

Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA

Štátny zamestnanec - Ostrava

„Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA – Farmaceutický manažment určený?

 • Manažéri farmaceutických spoločností: Vedúci pracovníci, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v riadení farmaceutických spoločností. Manažéri, ktorí chcú efektívnejšie riadiť procesy a zvýšiť produktivitu.
 • Manažéri a majitelia lekární: Majitelia a manažéri lekární, ktorí chcú optimalizovať prevádzku a zlepšiť služby zákazníkom. Odborníci, ktorí hľadajú nové spôsoby efektívneho riadenia farmaceutického podniku v súlade s legislatívou a súčasnými trendmi.
 • Špecialisti v oblasti etiky a regulácie: Odborníci, ktorí sa zameriavajú na dodržiavanie etických noriem a legislatívnych požiadaviek vo farmaceutickom priemysle. Všetci tí, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti o etických zásadách a predpisoch.
 • Obchodníci vo farmaceutickom priemysle: Podnikatelia, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie a zvýšiť konkurencieschopnosť svojich spoločností. Odborníci, ktorí hľadajú nové možnosti rastu a rozvoja v dynamickom prostredí farmaceutického priemyslu.
 • Farmaceuti a lekárnici: Odborníci, ktorí sa chcú posunúť na manažérske pozície a zlepšiť svoje manažérske zručnosti. Farmaceuti, ktorí sa chcú zamerať na efektívnejšie riadenie lekární a farmaceutických procesov.
 • Odborníci v oblasti výskumu a vývoja: Odborníci zapojení do výskumu a vývoja nových farmaceutických výrobkov, ktorí chcú zlepšiť svoje manažérske a strategické zručnosti. Odborníci, ktorí sa chcú oboznámiť s najnovšími trendmi vo farmaceutickom manažmente.

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Etika v zdravotníctve a farmácii

Etika v zdravotníctve a farmácii
PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA Viac informácií

Absolvovanie tohto kurzu vám poskytne etický kompas, ktorý potrebujete na to, aby ste sa v zložitom svete farmácie a zdravotnej starostlivosti pohybovali čestne, empaticky a profesionálne. Štúdiom etickej stránky farmácie získate hlbšie pochopenie etických zásad, ktoré sú základom starostlivosti zameranej na pacienta.

Naučíte sa, ako uprednostniť blaho a autonómiu pacientov/klientov a zabezpečiť, aby sa každé vaše rozhodnutie v lekárenskej praxi riadilo ich najlepšími záujmami. Preskúmate prípadové štúdie, ktoré odrážajú etické dilemy, s ktorými sa stretnete vo svojej profesii (od otázok dôvernosti až po konflikty záujmov), a naučíte sa, ako tieto výzvy riešiť s gráciou a profesionalitou.

Zistíte, ako si udržať dôveru klientov, kolegov a širšej zdravotníckej komunity, pochopíte význam čestnosti, integrity a transparentnosti vo svojej profesii a vybudujete si pevné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dôvere.

Preskúmate otázky rovnosti v oblasti zdravia, prístupu k starostlivosti a sociálnych determinantov zdravia, čo vám umožní stať sa hlasným obhajcom tých, ktorí to najviac potrebujú. Štúdiom tohto kurzu zabezpečíte, aby ste vždy dodržiavali najnovšie zákony, predpisy a profesijné normy a chránili seba aj svojich klientov/pacientov. Získate pocit osobného naplnenia, keď budete vedieť, že pozitívne meníte životy svojich klientov/pacientov a prispievate k väčšiemu dobru spoločnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment farmaceutických spoločností

Manažment farmaceutických spoločností
PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA Viac informácií

Po absolvovaní tohto kurzu získate komplexný prehľad o farmaceutickom sektore a pochopíte zásady a postupy riadenia špecifické pre farmaceutický priemysel. Dozviete sa, akým výzvam a príležitostiam čelia farmaceutické spoločnosti (vrátane regulačných požiadaviek, výskumu a vývoja, marketingu a distribúcie) a ako ich využiť na dosiahnutie obchodného úspechu.

Naučíte sa strategicky riadiť cenotvorbu a logistiku liekov, vytvárať efektívne marketingové kampane a chrániť duševné vlastníctvo farmaceutických spoločností, a to nielen s ohľadom na český a slovenský trh, ale aj v rámci globálnych trhov, na ktorých pôsobí väčšina farmaceutických spoločností. Pochopíte tiež význam etiky a spoločenskej zodpovednosti pre farmaceutický sektor.

Po absolvovaní tohto kurzu sa stanete profesionálom vybaveným znalosťami a zručnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu v dynamickom farmaceutickom sektore.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment lékáren

Manažment lékáren
PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA Viac informácií

Štúdiom predmetu získate vedomosti z teórie farmaceutického manažmentu s praktickým zameraním na oblasť farmácie a špecifiká v systéme zdravotnej starostlivosti v oblasti lekárenskej starostlivosti. V priebehu štúdia sa oboznámite s problematikou procesu riadenia, stratégie a efektívnosti jednotlivých činností riadenia lekárne ako zdravotníckeho zariadenia. Praktickým prístupom k jednotlivým témam získate odborné znalosti pre riadenie procesu farmaceutickej starostlivosti, zvýšenie efektivity zamestnancov a budovanie konkurencieschopnosti v prostredí poskytovania lekárenskej starostlivosti. Cieľom kurzu je získať vedomosti, porozumenie a v konečnom dôsledku zručnosti pre riadenie lekární. Získate základné poznatky o problematike poskytovania kvalitnej a bezpečnej lekárenskej starostlivosti. Zároveň získate tvorivý prístup k riešeniu a riadeniu projektov na zvýšenie efektívnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti v procese riadenia reťazca lekární. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

PharmDr. Dominika Žigrayová, MBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.