100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

O CEMI

O CEMI

Všetky česky vyučované MBA a LLM odbory na CEMI sú navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a tiež miestnemu trhu práce, pričom v marci 2024 sa začal už 26. ročník kurzov. Študijné programy v anglickom jazyku sa zameriavajú na danú problematiku v celosvetovom kontexte.

S viac ako 2 200 klientami patríme medzi najvýznamnejších a najväčších poskytovateľov MBA a LLM štúdia v strednej Európe. Prečítajte si, čo o nás bolo uverejnené v médiách.

content image

Z pohodlia domova

Pre tieto účely je na CEMI zavedený najmodernejší e-learningový systém, v ktorom sú študentom sprístupňované všetky potrebné študijné materiály a ďalšie potrebné informácie a ktorý môžu študenti využívať ako pre komunikáciu s lektormi, tak medzi sebou navzájom v rámci svojich študijných skupín.

content image

Štúdium pre pracovne vyťažených

Jedným z hlavných cieľov inštitútu je umožniť profesné vzdelávanie v MBA či LLM oboroch širokému spektru záujemcov o štúdium, ktorí si predovšetkým z časových dôvodov nemôžu dovoliť študovať prezenčnou formou a pravidelne dochádzať desiatky či stovky kilometrov na prezenčnú výučbu MBA. Inštitút CEMI preto výučbu vo všetkých oboroch koncipuje tak, aby umožnil študovať aj veľmi pracovne vyťaženým študentom bez ohľadu na ich bydlisko.

content image

Zvolený spôsob výučby s prevažujúcim podielom online vzdelávania sa u študentov stretáva s veľkou obľubou, o čom svedčia aj doterajšie referencie, keďže im umožňuje skĺbiť MBA štúdium s náročnými pracovnými povinnosťami a tiež s rodinným životom.

Vybrať obor

Akreditácia

Akreditácia, spolupráca, partnerstvo a členstvo v inštitúciach. Inštitút CEMI spolupracuje s nasledujúcimi českými i medzinárodnými subjektami:

 • Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) 
  • Inštitút CEMI obdržal v máji 2018 prestížnu medzinárodnú akreditáciu od britskej akreditačnej autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). Splnením náročných kritérií na kvalitu výuky, lektorov a vzdelávacích postupov sme získali najvyšší možný status ASIC Premier Institution, a to ako prvá inštitúcia v strednej Európe


   V roku 2022 sa nám podarilo túto akreditáciu úspešne obhájiť a bola nám preto predĺžená až do mája 2026.

   Akreditácia ASIC umožňuje záujemcom o štúdium lepšiu orientáciu pri výbere vzdelávacích inštitúcií, nakoľko získavajú istotu, že akreditované inštitúcie poskytujú naozaj kvalitné vzdelanie. ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a inštitúciou uznávanou vo Veľkej Británii úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Je takisto členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-learning Network).

  • Certifikát o udelení akreditácie
  • Našu akreditáciu môžete overiť tu.


   Akreditačný komisár Geoff Boston z ASIC na inšpekčnej návštevě inštitútu CEMI
 • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Už po tretí krát sme obhájili akreditáciu našej vzdelávacej inštitúcie u Ministerstva vnútra podľa ustanovení§ 30 zákona č. 312/2002 Zb., o úradných územných samosprávnych celkoch a o zmene niektorých zákonov. Zároveň s tým bol podľa ustanovenia § 31 tohto zákona znovu akreditovaný takisto náš vzdelávací program „Manažment verejnej správy – vzdelávanie vedúcich úradníkov – všeobecná časť“, ktorý je súčasťou MBA odboru Manažment verejnej správy. Obe akreditácie sú platné až do januára 2025.
  • Obnovenie akreditácie inštitútu CEMI
  • Obnovenie akreditácie vzdelávacieho programu
 • AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR
  • Jedná sa o najväčšiu profesnú asociáciu s tradíciou od roku 1990, ktorej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií vzdelávania dospelých, koncentrovať profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoja v tejto oblasti, spolupracovať so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, organizovať odborné a popularizujúce akcie, vydávať odborné publikácie a reprezentovať členov a ich činnosť v tuzemských a medzinárodných združeniach.

   AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zamestnávateľských zväzov ČR a mezinárodnej expertnej siete ReferNet. Viac informácií nájdete na www.aivd.cz.

 • Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství
  • Sme členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu odborného vzdelávania, jednej z troch príspevkových organizácii novo zlúčených do Národného ústavu pre vzdelávanie, školské poradenské zariadenia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (NÚV). Táto organizácia je riadená MŠMT ČR a jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami predovšetkým v rámci Európskej únie. 
  • Menovací list
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
  • V septembri 2013 sme sa stali riadnym členom asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR (AMSP ČR), ktorá združuje na otvorenej, nepolitickej platforme malé a stredné podniky a živnostníkov a ich organizácie z celej republiky. Členom poskytuje predovšetkým informačný servis cielene zameraný na segment malých a stredných firiem – novinky z oblasti bankových produktov, marketingu, vzdelávania, podpory exportu, štatistiky, legislatívy a pod. Všeobecne presadzuje záujmy malých a stredných firiem a živnostníkov voči vláde a ďalším inštitúciám vo všetkých oblastiach svojej činnosti, a to predovšetkým v médiách, v rámci pripomienkového konania k novej legislatíve týkajúcej sa podnikania malých a stredných firiem, ďalej prostredníctvom svojej aktívnej účasti v poradných orgánoch ministrov, v hodnotiteľských komisiách a odborných výboroch.

  • Certifikát prijatia za riadneho člena asociácie

 • Evropská asociace distančního vzdělávání
  • CEMI je členom Európskej asociácie dištančného vzdelávania  EADL

   Poslaním EADL je zastupovať všetky súkromné a mimovládne európske organizácie ponúkajúce vysoko kvalitné a pedagogicky spoľahlivé dištančné vzdelávanie. Cieľom EADL je zlepšiť kvalitu a prijatie dištančného vzdelávania, aby bol zaistený maximálny prínos pre študentov. EADL poskytuje svojim členom fórum pre otvorenú diskusiu o všetkých otázkach súvisiacich s dištančným vzdelávaním a pre zdieľanie nápadov a osvedčených postupov.

   EADL je Európska asociácia pre dištančné vzdelávanie.

    

CEMI podporuje

OCP

Ocenenie českých podnikateliek

V Českej republike je stále veľmi malé percento podnikateliek a žien na riadiacich pozíciách vo firmách. Chceme podporou projektu „Ocenenie českých podnikateliek“ vyjadriť náklonnosť ženám, ktoré už dokázali, že nielen muži sú schopní manažéri a majitelia firiem. A ďalej podporovať ostatné ženy v ich kreativite, vodcovských schopnostiach a talente byť dobrým lídrom.

Súťaž „Ocenenie českých podnikateliek“ bola založená v roku 2008 na podporu českých žien. Umožňuje oceniť ženy ako osobnosti a poukázať na významné projekty alebo inovácie v rôznych oboroch, ktoré české firmy pod ich vedením prinášajú na český alebo európsky trh. Kladie si zároveň za cieľ vyzdvihnúť a šíriť úspechy žien dosiahnuté v podnikaní pri rešpektovaní nepísaných mravných noriem vzájomného obchodu.

Inštitút CEMI je partnerom projektu OCP už od roku 2013, kedy sa stal zároveň aj patrónom kategórie "Výnimočný rast firmy" a aj v roku tohtoročnom naďalej zostáva hrdým partnerom súťaže. Viac informácií nájdete tu.

Veríme, že vzdelanie je nenahraditeľné a pomáha „robiť svet lepším“. Rozhodli sme sa preto poskytnúť jedinečnú šancu zdravotne hendikepovaným ľuďom a vybranému uchádzačovi umožniť štúdium MBA či LLM na našom inštitúte úplne bezplatne. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Človek v tiesni

Dňa 4. 6. 2013 sme prispeli čiastkou 10 000,- Kč na povodňové konto Človek v tiesni na pomoc ľuďom povodňou postihnutých oblastí v celej Českej republike. Našej kancelárii sa voda len tesne vyhla, preto sme sa rozhodli aspoň čiastočne pomôcť tým, ktorí také šťastie nemali. Využitie finančných prostriedkov vybraných na povodňové konto nájdete na webových stránkach Človeka v tiesni tu.

Pomoc deťom s rakovinou

Dňa 22. januára 2013 sme venovali 20 000,- Kč nadačnému fondu Dobrý anjel, ktorý pomáha rodinám s deťmi v boji s rakovinou. Peniaze od darcov, dobrých anjelov, prijaté v jednom mesiaci, systém DOBRÝ ANJEL rozdelí rovným dielom stovkám rodín vždy prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Všetky prevádzkové náklady nadačného fondu DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí jeho zakladateľov. Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje darcom, dobrým anjelom, finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, matka alebo niektoré z detí trpí rakovinou. Viac informácií nájdete na www.dobryandel.cz.

Podpora vzdelávania zrakovo postihnutých študentov

Uvedomujeme si, že vzdelanie je dôležité. Uvedomujeme si aj to, že  pre niektorých z nás je cesta k nemu podstatne zložitejšia. 

Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť prostredníctvom Nadačného fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdelávanie zrakovo postihnutých študentov. Darovaním finančnej čiastky vo výške 10 000,- Kč v marci 2012 sme sa tak zaradili k významným darcom ako je Vodafone či Student Agecy a zbierku Světluška budeme dlhodobo podporovať.

V rámci štipendijného programu podporuje Světluška študentov stredných a vysokých škôl s ťažkým zrakovým a zrakovo kombinovaným postihnutím už od svojho vzniku v roku 2003. Pomáha hradiť časť študijných nákladov a nákladov, ktoré súvisia s kompenzáciou zrakového hendikepu, ako sú asistenčné a sprievodcovské služby, špeciálne kompenzačné pomôcky, úprava študijných materiálov a pod., ktoré umožňujú plnohodnotné štúdium.

Cieľom je poskytnúť ťažko zrakovo postihnutým študentom stredných a vysokých škôl možnosť ďalšieho vzdelávania, získanie nových informácií a kontaktov a zaistiť tak rovnú príležitosť v prístupe ku vzdelaniu.

Pomoc opusteným či týraným psom

Psi ako najlepší priatelia človeka a jedni z najinteligentnejších tvorov na Zemi si iste tiež zaslúžia našu pozornosť – zvlášť tí, ktorí zatiaľ nemali to šťastie, aby sa dostali do rodiny, ktorá ich bude milovať.

Preto v rámci projektu Buldoček v núdzi finančne podporujeme starostlivosť nielen o toto plemeno, či sa už jedná o podporu útulku, ktoré sa o tieto psi starajú, či o počiatočnú podporu individuálnych majiteľov, ktorí sa takéhoto psíka ujmú (prvotná liečba, atd.). V roku 2012 sme na toto konto darovali finančnú čiastku vo výške 5 000 Kč.

Tango - manažéri na vozíčkoch

 

Zdravotne znevýhodnení manažéri Tango Havlíčkův Brod realizujú svoj autorský projekt Daruj hračku už od roku 1997, ktorý prináša deťom z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti a ďalších zariadení vianočné darčeky. Inštitút CEMI sa stal partnerom tohto dobročinného projektu, vďaka ktorému znevýhodnení manažéri, realizátori významných sociálnych projektov, môžu dokázať, že aj z vozíka vie človek dobre pracovať - stačí mu dať šancu, dôveru a toľko potrebný pocit uplatnenia a sebarealizácie. V roku 2014 bol zahájený už 18. ročník projektu, pričom sa jednalo o rekordných 5.188 prianí od 2.594 detí a klientov zo 70 domovov z celej ČR. Za svoju činnosť a realizáciu projektov bolo Tango ocenené významnými cenami na celosvetovej, republikovej aj regionálnej úrovni.

Viac na: www.oworld.cz.

Certifikát partnerství Tango

Certifikát partnerství Cena - Ď

Certifikát partnertsví Champions - Tango

K stiahnutiu
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.