100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Najčastejšie otázky o štúdiu MBA a LLM

V této sekci jsme pro Vás sepsali ty nejčastější dotazy, které již položili studenti a zájemci před Vámi. Věříme, že odpověď na svou otázku pohodlně najdete.

Čo by ste mali vedieť pred začatím štúdia

Prečo študovať na Central European Management Institute?

Central European Management Institute ponúka kvalitné a odborné MBA a LLM štúdium, prispôsobené požiadavkám a časovým možnostiam našich študentov, vedené kvalifikovanými lektormi s mnohoročnou praxou.

MBA či LLM štúdium na Central European Management Institute je poskytované ako profesné štúdium, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské (príp. stredoškolské) vzdelanie.

Aké sú podmienky prijatia do MBA a LLM štúdia na Central European Management Institute?

  • Prijatie na štúdium prebieha bez prijímacích skúšok.
  • Podmienkou prijatia pre odbory MBA a LLM je absolvovanie aspoň bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor) najneskôr v deň začatia štúdia na Central European Management Institute, prípadne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a profesijná prax minimálne 2 roky. Záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú ukončené VŠ vzdelanie, pripoja k prihláške profesný životopis a scan maturitného vysvedčenia.
  • Pre štúdium v anglickom jazyku je tiež potrebné mať pokročilú znalosť angličtiny.
  • Ďalej viď. Študijné podmienky.

Mám už niekoľko rokov praxe, čo ma ešte môžete naučiť?

Naše štúdium je zamerané práve na profesionálov s niekoľkoročnou praxou. Naši študenti predovšetkým oceňujú nadobudnutie ďalších užitočných profesných kontaktov a hlavne možnosť držať krok s najmodernejšími trendami v ich obore pôsobenia - respektíve predchádzajú profesionálnej slepote. K tomu pomáha i tím skúsených lektorov a konzultantov so skúsenosťami z medzinárodného prostredia.

 

V akom najbližšom termíne je možné začať štúdium na Central European Management Institute?

Môžu na Central European Management Institute študovať i občania s inou štátnou príslušnosťou než českou?

MBA a LLM štúdium českych programov prebieha v českom jazyke, čo umožňuje, aby na CEMI bez problémov študovali tiež občania Slovenskej republiky. Písomné práce i prácu diplomovú je možné odovzdávať aj v slovenskom jazyku. Diplom a potvrdenie o absolvovaných predmetoch vystavujeme štandardne v češtine, tiež v angličtine (zadarmo od varianty štúdia MBA PREMIUM). Na CEMI je tiež možné študovať dva MBA programy v angličtine, ktoré sú vhodné pre záujemcov z celého sveta.

O štúdiu na CEMI

Aká je náplň úvodného sústredenia MBA a LLM štúdia?

V rámci varianty štúdia MBA PREMIUM a MBA PLATINUM ponúkame celodenné sústredenia študentov MBA či LLM odborov vyučovaných v češtine, ktoré prebieha vždy na začiatku každého semestra v moderných výukových priestoroch v centre Prahy. Koná sa v sobotu, aby bolo možné zladiť toto sústredenie s pracovnými povinnosťami študentov. Tu sa študenti zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučovanej moduly, zoznámia ich so svojimi požiadavkami na úspešné absolvovanie a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Toto úvodné sústredenie je nepovinné, účasť na ňom však vrelo odporúčame, pretože sa jedná o výbornú príležitosť zoznámiť sa osobne nielen s lektormi, ale aj so svojimi študijnými kolegami. Úvodná sústredenie prebiehajú iba pre obory vyučované v českom jazyku. Fotografie z úvodných sústredení nájdete tu.

Ako často je nutné dochádzať za štúdiom?

Vzhľadom na to, že väčšina štúdia prebieha distančne, nie je nutné žiadne časté dochádzanie. Štandardne sa jedná iba o jeden deň za semester (úvodné sústredenie - neplatí pre obory vyučované v angličtine a variantu štúdia PURE) a obhajobu záverečnej práce v inštitútu CEMI v Prahe Modřanech..

Ako sa stanovujú témy diplomovej práce a seminárnych prác, zakončujúce jednotlivé predmety?

Témy všetkých vypracovaných prác sa u nás nastavujú výhradne na mieru praktickým potrebám študenta. Často sú predmetom prác práve témy interných projektov zlepšujúcich fungovanie podniku, v ktorom študent pôsobí. Nemusí tak vynakladať energiu 2x - naopak mu s jeho firemnými projektami pomôžeme. Pri riešení svojich profesných tém využíva konzultácií s našimi špičkovými odborníkmi.

Akým spôsobom je akreditované MBA a LLM štúdium na CEMI?

Podľa zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) titul MBA, LLM a BBA nepatrí v ČR medzi akademické tituly, proto ich študijné programy nie je možné podľa tohto zákona akreditovať MŠMT.

Inštitút CEMI obdržal v máji 2018 prestížnu medzinárodnú akreditáciu od britskej akreditačnej autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). Splnením náročných kritérií na kvalitu výuky, lektorov a vzdelávacích postupov sme získali najvyšší možný status ASIC Premier Institution, a to ako jediná inštitúcia ve strední Európe. Táto akreditácia je platná až do mája 2026. ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a inštitúciou uznávanou vo Veľkej Británii úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Je takisto členom BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-Learning Network).

 

Naša inštitúcia je tiež členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu pre vzdelávanie (predtým Národný ústav odborného vzdelávania). Táto organizácia je zriadená MŠMT, jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami, predovšetkým v rámci Európskej únie.

Central European Management Institute sa stal tiež členom prestížnej Európskej asociácie distančného vzdelávania (EADL – European Association for Distance Learning). Sme členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, členom AMSP  (Asociácie malých a stredných podnikov) a kolektívnym členom ČMA (Česká manažérska asociácia). CEMI je tiež inštitúciou akreditovanou Ministerstvom vnútra pre vzdelávanie úradníkov.

Viac informácíí získate tu.

Akým spôsobom prebieha MBA a LLM štúdium?

Väčšina štúdia prebieha distančne, úplne teda rešpektujeme Vaše časové možnosti. MBA a LLM štúdium prebieha prevažne online formou v e-learningovom systéme. Prístup do tohto systému majú študenti po celú dobu štúdia (samozrejme zadarmo). Tu lektori priebežne umiestňujú študijné materiály, vytvorené priamo pre študentov MBA a LLM štúdia a prebieha tu kontrola plnenia študijných povinností študentov (absolvovanie testov, a pod.). Počas celého štúdia sú lektori študentom k dispozícii, prebiehajú pravidelné konzultácie prostredníctvom e-mailu, telefónu, skypu, prípadne osobne.

Akým spôsobom sú zakončené jednotlivé študijné moduly?

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené spracovaním seminárnej práce na zvolenú tému. Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu môže požiadať o mimoriadné opravné pokusy. V rámci varianty štúdia MBA PREMIUM a MBA PLATINUM a MBA PLATINUM ponúkame mimoriadny 4. opravný pokus na seminárnu prácu.

 

Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta sprevádzali štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Co když se nemohu účastnit obhajoby osobně?

V osobitne odôvodnených prípadoch (zdravotné dôvody) je možné uskutočniť obhajobu DP on-line prostredníctvom videokonferencie.

Pre variantu PURE a PREMIUM je táto služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka, pre variant štúdia PLATINUM je zahrnutá v cene štúdia.

Zo závažných dôvodov, ak sa nemôžete účastniť obhajoby osobne, môžete požiadať Inštitút o výnimku.

Existuje nejaký študijný poriadok, ktorým sa štúdium riadi?

Štúdium na CEMI sa riadi Všeobecnými študijnými podmienkami, ktoré sú k dispozíci tu.

Kedy začína a končí akademický rok?

Akademický rok začína pre každú študijnú skupinu otvorením štúdia (v októbri alebo v marci) a trvá do dňa udelenia diplomu. Aktuálny harmonogram si môžete stiahnuť tu.

Odbory, lektori a školné

Aká je výška školného?

Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

Aké obory je možné vyštudovať?

Na našom inštitúte si môžete vybrať z 25 prestížnych študijných oborov vyučovaných v češtine, zakončených udelením profesného titulu MBA, MSc i LLM:

Ekonomika a finančný manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Verejná správa – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment obchodu – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Executive MBA – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Bezpečnostný a krízový manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment zdravotníctva – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

MBA Flexi - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

HR manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Realitní manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Podnikový manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Marketingový manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Právo a etika v podnikaní - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

IT manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Digitálny marketing - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Doprava a logistika - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Leadership a soft skills - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Športový manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Korporátne právo (LLM) - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

AI a moderné trendy v manažmente - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Farmaceutický manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Projektový manažment - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

PR a komunikácia - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

MSc - Moderný marketing - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

MBA programy vyučované v angličtine:

Global Business Leadership - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Marketing Management and International Business - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Kto patrí medzi lektorov MBA a LLM štúdia?

Našimi lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia alebo odborníci z praxe s bohatými profesnými i lektorskými skúsenosťami. Ich vizitky si môžete prečítať tu.

Môžem si zvoliť predmety, ktoré budem v rámci MBA študovať?

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety (resp. 5 voliteľných predmetov pre odbor FLEXI) ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

V cene štúdia sú zahrnuté česky vyučované predmety, môžete si ale zvoliť i predmety vyučované výhradne zahraničnými lektormi v angličtine (za príplatok  208 EUR bez DPH / 1 predmet).

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíjajú vašu študijnú špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.
Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine odporúčame znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

Zoznam predmetov nájdete tu:

Ak si chcete vybrať konkrétnych 5 predmetov, ktoré počas štúdia absolvujete, je pre vás ideálny odbor MBA Flexi, kde si v rámci druhého semestra nakombinujete presne tie predmety, ktoré sú pre vašu prax prínosné.

 

Môžem si vybrať voliteľné predmety v angličtine?

V rámci povinných voliteľných predmetov, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra je možné zvoliť aj predmety prostredníctvom v zahraničí lektormi v angličtine - za príplatok 208 EUR bez DPH / 1 predmet.
V cene štúdia odborov, prebiehajúcich češtině sú zahrnuté pouze česky vyučované predmety.

Pre štúdium predmetov vyučovaných v angličtine odporúčame znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2.

Zoznam predmetov nájdete tu:

logo

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás na:

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.