100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Moderný manažment a leadership

Sylabus předmětu -  Moderní management a leadership

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

V tomto předmětu vhodně spojíte teorii i praxi v oblasti managementu a leadershipu a naučíte se získané znalosti využít pro úspěšné fungování organizací. Porozumíte vývoji teorie managementu, manažerských rolí, funkcí a činností a teoretickým konceptům pojmu „leadership“. Dozvíte se, jaké jsou styly vedení lidí a kompetenční modely manažerů/leaderů či jak řídit změny a konflikty. Zabývat se budete i dalšími tématy jako jsou například autentický management, talent management a dalšími oblastmi týkajícími se efektivního rozvoje manažerů/leaderů v 21. století. Zjistíte také, jak úspěšně řídit týmy a rozvíjet týmové dovednosti a jak pracovat s osobností a motivací manažerů.

tudiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Styly vedení lidí
Oblast 2 - Znalosti, dovednosti, motivace a osobnost leadera
Oblast 3 - Talent Management
Oblast 4 - Delegování
Oblast 5 - Řízení změn
Oblast 6 - Řízení konfliktů
Oblast 7 - Práce s týmy
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Kritická analýza stylů vedení ve Vaší společnosti a návrhy na zlepšení
2.  Kompetenční model manažerských rolí Vaší společnosti
3.  Otázky spojené s Talent Managementem Vaší společnosti
4.  Případová studie řízení změny ve Vaší společnosti
5.  Osobnost a motivace manažera
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy : 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.(Online ZDE )

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7. (Online ZDE)

 
FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3067-7. (Online ZDE )
GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá : výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4. (Online ZDE)
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. druhé, Dotisk. Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. Praha: metafora, 2020. ISBN 978-80-7359-334-6. (Online ZDE)
PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4.   (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4485-8. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BELBIN, Meredith R., MA PhD. Management Teams: Why They Succeed or Fail. 3rd edition, Elsevier, Ltd., 2010. ISBN 978-1-85617-807-5.
BENDER, Peter Urs a Eric HELLMAN. Niterný leadership. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-069-4.
ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-85943-81-6.
GLASER, Judith E. Konverzační inteligence: klíč k úspěchu v práci a byznysu. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614004.
KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ, přeložil Michal ČAKRT. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.
LUCIER, Robert N, ACHUA Christopher F. Leadership, Theory, Application and Skill Development, Cengage Learning. Boston, 2016. ISBN: 978-1-285-86635-2
SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428-8.
ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.
TYSON, Shaun a Tony JACKSON. Organizační chování. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-296-4.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.