100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Strategický manažment

Strategický manažment
Strategický manažment

Sylabus předmětu -  Strategický management

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem strategického managementu se seznámíte a naučíte aplikovat metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně SWOT analýzy, které napomáhají v procesu správné formulace strategie a dosahování konkurenční výhody organizace. Naučíte se formulovat dosažitelné strategické cíle, správně interpretovat a navrhovat vhodné strategické varianty, včetně postupu jejich implementace v praxi s dosažením pozitivních efektů. V průběhu studia si budete kontinuálně prohlubovat znalosti v oblasti strategického managementu a strategického managementu lidských zdrojů, které jsou společně s finančními, materiálními zdroji a informacemi předpokladem dosažení úspěchů organizací při neustále probíhajících změnách v současném vysoce turbulentním prostředí. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se podmínky a efektivní práci s informacemi a znalostmi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Strategické cíle a principy jejich formulace, rozvojové plány
Oblast 2 - Proces strategického managementu a konkurenční výhoda, konkurenční strategie
Oblast 3 - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýza
Oblast 4 - Lidské zdroje a strategický management, znalostní management a management kontinuity znalostí
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Formulace strategických cílů a rozvojových plánů ve vybrané organizaci
2. Zpracování podnikatelského záměru pro vybranou organizaci
3. Nastavení systému řízení pro implementaci strategie, zhodnocení implementace strategie
4. Návrh řešení krize v oblasti strategického řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
5. Identifikace zájmových skupin vybrané organizace a stanovení jejich potřeb a zájmů
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Blažek, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování – 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2014, ISBN 9788024744292. (Online ZDE)

Fotr, J., Vacík, E., Špaček, M., Souček, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada, 2017, ISBN 9788027104345. (Online ZDE)

 

Zuzák, R.: Strategický management. Praha: Grada, 2011, ISBN 9788024740089. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Hanzelková, A., Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi, 3. přepracované vydání, C. H. Beck, 2017, ISBN: 9788074006371.

Thompson, J. L., Martin, F., Jonathan M. S.: Strategic management: awareness and change. Cengage Learning EMEA; 8. vydání, 2017, ISBN-10: 1473726336, ISBN-13: 9781473726338.

Kolektiv autorů: O strategii: 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Management Press, 2018, ISBN: 9788072615551.

Snell, S. A., Bohlander, G.W.: Principles of human resource management. Thomson South-Western; 16. vydání, 2012, ISBN-10: 1111824622, ISBN-13: 9781111824624.

Souček, Z.: Strategie úspěšného podniku. C. H. Beck, 2018, ISBN: 9788074005725.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Časopis Moderní řízení 

Časopis Práce a mzda
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.