100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky
Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studenti se seznámí s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Studentům je demonstrován potenciál konkrétních nástrojů a postupů. Pozornost je věnována i bezpečnostním úvahám na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Definování hranice mezi „státní“ a „nestátní“ bezpečností. Formy, možnosti a limity nestátních bezpečnostních iniciativ a privatizace bezpečnosti.
Oblast 2 - Obecní policie a jejich role. Základní údaje o obecních policiích v rámci České republiky. Koncept koordinačních dohod mezi Policií České republiky a obcemi (důvody jejich uzavírání, slabiny a pozitiva).
Oblast 3 - Bezpečnostní „politika“ vyšších územně samosprávných celků v České republice. Regionální priority v oblasti bezpečnosti a jejich vývoj v čase. Regionální přeshraniční spolupráce a bezpečnost.
Oblast 4 - Soukromé bezpečnostní služby a koncept „dodavatelského zajišťování bezpečnosti“. Prostor pro podnikání v bezpečnostní oblasti. Nevyužité perspektivní možnosti dalších aktivit (soukromé služby vykonávající činnost obecních policií).
Oblast 5 - Dobrovolní hasiči a jejich tradice na území České republiky. Aktuální stav a možnosti dalšího vývoje.
Oblast 6 - Management kontinuity podnikání a jeho role v úvahách soukromých firem a jiných institucí (příklady). Negativní dopady podcenění bezpečnostních úvah.
Oblast 7 - Nevládní organizace, aktivní v oblasti nestátní bezpečnosti (Společně k bezpečí, Bílý kruh bezpečí). Bezpečnostní úvahy jednotlivce.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Regionální priority v bezpečnostní oblasti (v České republice nebo na Slovensku).
2. „Nestátní“ bezpečnostní řešení na úrovni konkrétní obce nebo mikroregionu.
3. Bezpečnostní úvaha firmy, nejlepší a nejhorší praxe.
4. Přidaná hodnota na straně nabídky soukromé bezpečnostní agentury – jak konkurovat jinak než cenou.
5. Potenciál a limity privatizace bezpečnosti v určitých oblastech.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KRULÍK, Oldřich. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-555-5. (Online ZDE)

KRULÍK, Oldřich. Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Partneři nebo konkurenti? In: BUREŠ, Oldřich. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-4601-2. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KRULÍK, Oldřich. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-555-5.  ISBN 978-80-87956-14-4.

HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřch. Privatizace bezpečnosti v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 30. – 31. V. 2012. ISBN 978-80554-0537-7.

KLOUČKOVÁ, Ilona. Veřejné stráže v České republice. Ochrana & Bezpečnost, 2012, č. 2 (Online ZDE).

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Asociace Gremium Alarm (Online ZDE).
KRULÍK, Oldřich a kolektiv. Seriál „Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti“ (Online ZDE). 

Kompletní sylaby předmětů jsou stažení zde 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.