100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach
Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Sylabus předmětu -  Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Při studiu tohoto předmětu se seznámíte s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou apod.). Nahlédnete do historie, ale řešit budeme především současnost, trendy, vývoj a další směřování ochrany obyvatelstva, a neopomineme ani aspekty nadnárodní spolupráce v oblasti „Civil Protection“.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Historie a současnost ochrany obyvatelstva v ČR, systém ochrany obyvatelstva v ČR
Oblast 2 - Varování obyvatel ohrožených mimořádnou událostí a vyrozumění odpovědných subjektů
Oblast 3 - Kolektivní ochrana se zaměřením na evakuaci, zajištění opatření nouzového přežití
Oblast 4 - Kolektivní ochrana se zaměřením na ukrytí
Oblast 5 - Individuální a improvizovaná ochrana
Oblast 6 - Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Opatření k zajištění nouzového přežití evakuovaných obyvatel
2. Řešení evakuace v podmínkách vybraného kraje
3. Možnosti a způsoby ukrytí obyvatel v mírové době
4. Současný stav a trendy v oblasti individuální ochrany
5. Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

MARTÍNEK, Bohumír a Petr LINHART (a kol). Ochrana obyvatelstva – MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015. ISBN 8086466620
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013.
Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2018.
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2017.
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.