100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach
Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Sylabus předmětu -  Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Při studiu tohoto předmětu se seznámíte s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou apod.). Nahlédnete do historie, ale řešit budeme především současnost, trendy, vývoj a další směřování ochrany obyvatelstva, a neopomineme ani aspekty nadnárodní spolupráce v oblasti „Civil Protection“.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Historie a současnost ochrany obyvatelstva v ČR, systém ochrany obyvatelstva v ČR
Oblast 2 - Varování obyvatel ohrožených mimořádnou událostí a vyrozumění odpovědných subjektů
Oblast 3 - Kolektivní ochrana se zaměřením na evakuaci, zajištění opatření nouzového přežití
Oblast 4 - Kolektivní ochrana se zaměřením na ukrytí
Oblast 5 - Individuální a improvizovaná ochrana
Oblast 6 - Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Opatření k zajištění nouzového přežití evakuovaných obyvatel
2. Řešení evakuace v podmínkách vybraného kraje
3. Možnosti a způsoby ukrytí obyvatel v mírové době
4. Současný stav a trendy v oblasti individuální ochrany
5. Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

 

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015. ISBN 8086466620
MARTÍNEK, Bohumír a Petr LINHART (a kol). Ochrana obyvatelstva – MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení (Ke stažení ZDE)
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013.
Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2018.
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2017.
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.