100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti
Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Management kvality ve zdravotní péči

Mgr. Soňa Čechová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu si objasníte vše, co se týče rozdílu mezi managementem a kvalitou obecně, a managementem kvality ve zdravotní péči. Budete se orientovat v problematice poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb, dozvíte se, kdo je součástí zdravotní péče a má na její kvalitu vliv, získáte možnost seznámit se s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací, s jejich procesy řízení vedoucích ke kontinuálnímu zvyšování kvality. Naučíte se tvořit standardy, vyhodnocovat je a audity přijímat pozitivně, ve smyslu „dělat správné věci správným způsobem“. Seznámíte se v rámci hodnocení kvality ze strany poskytovatele zdravotních či sociálních služeb a z pohledu pacienta/klienta, s používanými metodami, možnostmi akreditace, budete připraveni vyhodnocování indikátorů kvality. Zaměříte se na bezpečnost pacienta/klienta, jeho respektování jako partnera a správné provádění zápisů do zdravotnické dokumentace.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Management a kvalita
Oblast 2 - Modely řízení kvality
Oblast 3 - Procesní řízení
Oblast 4 - Standardy zdravotní péče
Oblast 5 - Hodnocení kvality
Oblast 6 - Bezpečnost pacientů – péče lege artis
Oblast 7 - Zdravotnická dokumentace
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Management kvality konkrétního pracoviště – hodnocení současného stavu a návrhy na změnu
2. Role a osobnost manažera – kvalitní odborník nemusí být kvalitní manažer, jsme připraveni řídit a vést kolegy?
3. Organizační kultura – komunikace mezi vrcholovým a středním managementem
4. Indikátory kvality – jejich výběr, sledování, vyhodnocování, vytvoření standardu
5. Hodnocení kvality zdravotní péče očima zdravotnických pracovníků, pacientů a jejich rodin, plátců zdravotní péče (zdravotních pojišťoven), obchodních partnerů, politiků…
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. (Online ZDE)

POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2358-7. (Online ZDE)

 

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, 2015. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5788-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

VÁLKOVÁ, Monika. Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-45-7.

MADAR, Jiří. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0585-0.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

www.managementmania.comwww.sakcr.cz/cz-main/dokumenty-a-standardy/standardy-sak/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.