100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

PPC reklama a webová analytika

PPC reklama a webová analytika
PPC reklama a webová analytika

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  PPC reklama a webová analytika

Mgr. Michal Ševčík, MSc.

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s PPC reklamou a webovou analytikou používanou v segmentech B2C a B2B. Po absolvování předmětu budete vědět, jak plánovat, spravovat a vyhodnocovat PPC reklamu a rozumět základům webové analytiky. Na základě získaných poznatků budete moci efektivně řídit vaši PPC reklamu.

V průběhu studia se dozvíte, jaká je problematika nákupu reklamy v Google Ads, Seznam Skliku nebo Meta Ads, nebo jaké jsou výhody a nevýhody PPC reklamy. V oblasti webové analytiky se zaměříme na Google Analytics a na to, jak lze naměřená data vyhodnocovat pro další rozhodování v nastavení vašeho digitálního marketingu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Nákup a nastavení reklamy v Google Ads
Oblast 2 - Nákup a nastavení reklamy v Seznam Sklik
Oblast 3 - Nákup a nastavení reklamy v Meta Ads (Facebook ads)
Oblast 4 - Webová analytika v Google Analytics
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Analýza účinnosti PPC reklamy na konkrétním online obchodě (Případová studie)
2. Srovnání účinnosti PPC reklamy na různých online platformách (Google Ads vs. Meta Ads)
3. Využití webové analytiky k optimalizaci PPC kampaní: Jak dosáhnout lepších výsledků
4. Vliv kvality webového obsahu na PPC reklamu: Jak vytvořit relevantní obsah pro zvýšení konverzí
5. Sledování chování uživatelů pomocí webové analytiky: Jak analyzovat a využívat informace k optimalizaci PPC kampaní
7. Zpracování souhrnného ocenění vybraného podniku.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

BUREŠOVÁ, Jitka. Online marketing: od webových stránek k sociálním sítím. Praha: Grada Publishing, 2022. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-1680-5. (Online ZDE)

LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-084-2. (Online ZDE)

 

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. (Online ZDE)

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Williams Kirk. Ponderings of a PPC Professional: A Collection of Philosophical, Yet Practical, Observations to Help You Win at Pay-Per-Click Marketing, vyd. ZATOWorks Publishing, 2020. ISBN B08L6XTPTJ

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www.zaklik.cz
https://www.marketingppc.cz/uvod-do-ppc-marketingu/
https://www.marketingppc.cz/sprava-google-ads-ve-4-tydnech/
https://www.marketingppc.cz/google-analytics/google-analytics-4/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.