100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Agilné a tradičné projektové metodiky v IT

Agilné a tradičné projektové metodiky v IT
Agilné a tradičné projektové metodiky v IT

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Agilní a tradiční projektové metodiky v IT

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s různými projektovými metodikami. Po absolvování předmětu získáte ucelený přehled o projektových metodikách v IT. V průběhu studia bude objasňována problematika, co je a co není projektem, jaký je jeho životní cyklus, podíváme se na různé tradiční i moderní metodiky řízení projektů, projdeme si všemi fázemi projektu a řekneme si, co je pro každou fázi stěžejní. V neposlední řadě se také podíváme na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů k řízení projektů a jak zvolit tu nejlepší metodiku pro váš projekt.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Výběr správné projektové metodiky
Oblast 2 - Vhodnost využití agilních metodik
Oblast 3 - Zhodnocení projektového plánu
Oblast 4 - Role projektového manažera
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Projektový plán pro vybraný projekt (dle tradiční projektové metodiky)
2. Projektový plán pro vybraný projekt (dle agilní projektové metodiky)
3. Srovnání jednotlivých projektových metodik a jejich dopad na vybraný projekt
4. Lessons learned pro vybraný projekt
5. Úloha Scrum Mastera ve vybraném projektu
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Doležal Jan, Krátký Jiří. Projektový management v praxi, Grada, 2016, ISBN 978-80-247-5693-6 (Online ZDE)

Svozilová Alena. Projektový management, Grada, 2016, ISBN 978-80-271-0075-0 (Online ZDE)

Doležal, Jan; Máchal, Pavel a Lacko, Branislav. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5 (Online ZDE).
Máchal, Pavel; Kopečková, Martina a Presová, Radmila. Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy: IPMA, PMI, PRINCE2. Manažer. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5321-8 (Online ZDE).
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Axelos. ITIL® Foundation, ITIL 4 Edition, TSO, 2020, ISBN 978-0113316076.
Axelos. Managing Successful Projects with PRINCE2® 6th Edition, TSO, 2017, ISBN: 978-0113315338.
Belbin, R. M. Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-892-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

SAP Activate (Online ZDE)

Agilní metodiky (Online ZDE)

PMI (Online ZDE)

PMBOK 7th Edition (Online ZDE)

Project Management Tutorial for Beginners (Online ZDE)

PRINCE2 (Online ZDE)

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.