100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Teória hier v praxi

Teória hier v praxi
Teória hier v praxi

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Teorie her v praxi

Ing. Herbert Heissler
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s teorií her a následně praktickými aplikacemi v manažerské praxi. Po absolvování předmětu budete ovládat široké spektrum nástrojů teorie her a umět je vhodně aplikovat na reálné situace. V průběhu studia bude objasňována problematika vývoje teorie her, jak se dělí a jaký využívá aparát, seznámíte se s kritikou teorie her a jejími alternativami. Budou předkládány modelové situace a jejich řešení, včetně alternativních postupů.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do teorie her, vymezení, typologie a historie
Oblast 2 - Hry v rozvinutém tvaru
Oblast 3 - Hry s konstantním součtem
Oblast 4 - Hry s nekonstantním součtem
Oblast 5 - Kooperativní hra dvou hráčů
Oblast 6 - Kooperativní hra N hráčů
Oblast 7 - Volební hry, Teorie formování koalic
Oblast 8 - Teorie vyjednávání - Nashovo vyjednávací řešení
Oblast 9 - Konečně a nekonečně opakované hry
Oblast 10 - Kontextuální hry
Oblast 11 - Rozhodování při riziku a neurčitosti
Oblast 12 - Hry s neúplnou informací
Oblast 13 - Modely oligopolu a monopolu
Oblast 14 - Teorie Redistribučních systémů
Oblast 15 - Strategické válečné hry
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Aplikace bayesovských her v manažerské praxi
2. Redistribuční systémy a vnitřní konkurence firmy
3. Paralelní hry v manažerské praxi
4. Aplikace strategické válečné hry
5. Oligopolní trh a redistribuční systém (kontextuální hry)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
CHVOJ, Martin. Pokročilá teorie her ve světě kolem nás. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4620-3. (Online ZDE)
MACHIAVELLI, Niccolò. Vladař. Přeložil Jan BÍBA. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. Dějiny politické filozofie. ISBN 978-80-246-4352-6. (Online ZDE)
PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3027-1. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
HEISSLER, Herbert. Teorie her pro manažery. Elektronická skripta. (k dispozici online pro studenty CEMI)
HEISSLER, Herbert. International Company Cooperation or Competition and Profitability. In Proceedings VCM Conference 2011. 978-3-8440-0041-2. (k dispozici online pro studenty CEMI)
HEISSLER, Herbert; VALENČÍK, Radim; WAWROSZ, Petr. Mikroekonomie střední pokročilý kurz. 1. vydání. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 350 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-040-1. (k dispozici online pro studenty CEMI)
DLOUHÝ, Martin a Petr FIALA. Úvod do teorie her. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1273-0.
VALENČÍK, Radim. Teorie her a redistribuční systémy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008. Eupress. ISBN 978-80-7408-002-9.
BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Karel HAVLÍČEK, Jiří BENESCH, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA and Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů (Jak číst společenskou realitu a oč tu běží?). Praha, 155 pp. Eupress, 2010. ISBN 978-80-7408-044-9. (k dispozici online pro studenty CEMI)
HEISSLER, Herbert; VALENČÍK, Radim. Některé aspekty reprodukce lidského kapitálu z hlediska teorie her. In Reprodukce lidského kapitálu III. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4. (k dispozici online pro studenty CEMI)
GILAD, Benjamin. Strategické válečné hry v podnikání: jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1.
RIDLEY, M. Červená královna. Praha 2007. Portál. ISBN 978-80-7367-135-8. (k dispozici online pro studenty CEMI)
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Online článek TH a redistribuční systémy: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2009/05/04.pdf
Slovníček pojmů z TH: https://www.gametheory.net/dictionary/
Vězňovo dilema: https://www.gametheory.net/Mike/applets/PDilemma/Pdilemma.html

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.