100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Supply Chain Manažment

Supply Chain Manažment
Supply Chain Manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Supply Chain Management

Ing. Kamil Hofrichter, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte ucelený přehled o problematice řízení dodavatelských řetězců, o vývoji a trendech v této oblasti. Naučíte se analyzovat dodavatelské řetězce, rozhodovat o výhodnosti nabízených řešení, poznat přínosy a omezení nových postupů. Poznáte možnosti provázání prodeje se zásobováním s uplatnění metod řízení jako je TOC.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Vymezení Supply Chain Management (SCM) – Řízení dodavatelského řetězce
  • Význam SCM – identifikace potenciálních problémů, optimalizace cen, zlepšování alokace
  • Plánování, Sourcing, Manufacturing, Delivery and Logistics, Returning
  • Klíčové rysy efektivního řízení dodavatelského řetězce: Integrace v celém dodavatelském řetězci, Reálný čas a schopnost spolupráce, Optimalizace a zlepšování, Řízení poptávky a zásob, Strategický sourcing a vývoj dodavatelů
  • Evoluce SCM, obchodní scénáře SCM, topologie logistiky.
  • Outsourcing kompletace, montáží a balení do logistických center, výroba pod značkami dodavatelů.
  • Chytrá výroba - průmysl 5. generace
  • Soudobé pomůcky a nástroje SCM – úloha obchodního cestujícího, řízení objednávek a řetězce, přenos informací a trasovatelnost, RFID, blockchain, elektronická výměna dat, analýzy dat a optimalizace
  • Propojení SCM se zákazníkem, s prodejem - platformy spolupráce, elektronická tržiště, řízení objednávkami
  • Trendy SCM: digitální transformace dodavatelského řetězce, řízení rizik a odolnost, snižování nákladů a udržitelnost
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Uplatnění informačních technologií pro řízení SCM.
Oblast 2 - Porovnání modelů spolupráce a metod řízení SCM.
Oblast 3 - Scénáře pořizování a skladování.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Porovnat zásobování hypermarketů oproti zásobování malého e-shopu.         
2.  Uveďte příklady logistických společností a center, vyjmenujte jejich služby.
3.  Jak probíhá řízení SCM ve vybrané branži, např. v automobilovém průmyslu.
4.  Rozepište některý z trendů v SCM v kontextu konkrétního nebo fiktivního podniku.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva a SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. (Online ZDE)

TOMEK, Gustav a VÁVROVÁ, Věra. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Expert (Grada). Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
https://www.ibm.com/topics/supply-chain-management
https:// www2.deloitte.com/cz/en/pages/strategy-operations/solutions/rizeni-dodavatelskeho-retezce.html
https://www.gartner.com/en/supply-chain/insights/supply-chain-disruption

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.