100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy
Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu - Management zdravotního pojištění – financování a úhradové mechanismy

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se systémem financování zdravotnických služeb prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Seznámíte se se systémem českého systému veřejného zdravotního pojištění, se základními principy fungování a se základními úhradovými mechanismy. Kromě toho si přiblížíme institut dohodovacího řízení, nové trendy ve zdravotním pojištění, principy komerčního pojištění a také vztahy mezi zdravotními pojišťovnami, poskytovateli zdravotních služeb a pojištěnci. Na závěr budeme diskutovat optimální roli zdravotní pojišťovny a jejího fungování. Po absolvování předmětu budete rozumět problematice zdravotního pojištění v širším pohledu a roli zdravotních pojišťoven ve zdravotním systému.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úhradové mechanismy
Oblast 2 - Systém zdravotního pojištění
Oblast 3 - Role zdravotní pojišťovny ve zdravotnictví
Oblast 4 - Spoluúčast ve zdravotnictví
Oblast 5 - Pojistné na zdravotní pojištění
Oblast 6 - Produkty zdravotního pojištění
Oblast 7 - Konkurence zdravotních pojišťoven
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Úhradové mechanismy a jejich dopad na fungování konkrétního poskytovatele
2. Vykazování a úhrada zdravotních služeb – případová studie
3. Role zdravotní pojišťovny ve zdravotnictví
4. Esej na téma spoluúčasti ve zdravotnictví
5. Moderní úhradové mechanismy – aplikace na konkrétní segment/poskytovatele
6. Disease management programy a jejich přínosy – případová studie
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2628-1. (Online ZDE)

KOŽENÝ, Pavel. Klasifikační systém DRG. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2701-1. (Online ZDE)

KOŠTA, Oto. Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4422-3. (Online ZDE)
ŠEDO, Jiří. DRG v praxi ...: seznámení s českou implementací úhradového systému DRG. Praha: Galén, 2012. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, c2009. ISBN 978-80-86929-51-4. 

FOLLAND, Sherman, Allen C. GOODMAN a Miron STANO. The Economics of health and health care. 6th ed. New York: Prentice-Hall, 2009. ISBN 0-13-565987-6.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Časopis Ekonomie ve zdravotnictví (Online ZDE)
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.