100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Branding a komunikačná stratégia

Branding a komunikačná stratégia
Branding a komunikačná stratégia

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Branding a komunikační strategie

Mgr. Lenka Frýda
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou budování silných značek a tvorby komunikačních a obsahových strategií. Nezbytnou podmínkou budování značky je dobře pochopit její podstatu, hodnoty a fungování. Během studia tyto principy ovládnete a naučíte se je aplikovat v praxi. Po absolvování budete schopni například vytvořit efektivní komunikační strategii s využitím vhodných komunikačních kanálů pro danou cílovou skupinu, napsat a zpracovat kvalitní zadání pro agenturu či výběrové řízení, nebo využít poznatků archetypů pro budování značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Pozice značky – návrh a tvorba základních pilířů značky pro firmu
Oblast 2 - Archetypy – druhy a funkce 12 archetypů v marketingu – archetypy jako vnitřní vodítka pro  budování identity a silného příběhu značky
Oblast 3 - Logo a vizuální identita – význam loga v kontextu komunikace
Oblast 4 - Korporátní identita
Oblast 5 - Brief – jak vybrat vhodného grafika, studio či agenturu – správné zpracování zadání, briefu
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Rebranding značky
2. Komunikační strategie pro značku XY
3. Online marketingová strategie sociální sítě LinkedIn pro B2B
4. Návrh brand manuálu vizuální identity firmy XY/ značky XY
5. Využití archetypů v tematizacích reklamních sdělení
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Vysekalová. Jitka – Mikeš Jiří: Reklama. Jak dělat reklamu, Praha, 4. aktualizované vydání (Online ZDE)
KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. (Online ZDE)
VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4843-6. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Mark, M. Pearson, C. S. Hrdina nebo psanec, Brno: Bizbooks, 2012, 979-80-265-0027-8
Marty Neuemeier – Brand Gap, Praha, AnFas, s.r.o., ISBN – 978-80 – 254 – 2 150 -5
Michelle Loosekoot, Eliška Vyhnánková – Jak na sítě, Malevil, ISBN – 979 – 80-7555-084-2
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

PAVLINA_SPEAKS- blog, texty, newsletter Pavlíny Louženské, která firmám pomáhá predikovat trendy

#Holkyzmarketingu / PLATFORMA NEJEN PRO HOLKY www.holkyzmarketingu.cz

Eliška Vyhnánková – podcast: Jak na sítě

www.mediaguru.cz

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.