100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Koučování pro manažery a podnikatele

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Koučování pro manažery a podnikatele volně navazuje a prolíná se s Vybranými trendy v řízení lidských zdrojů. K jednomu v současné době z nejrozšířenějších ale i nejkontroverznějších trendů patří koučování. Studium předmětu Vám pomůže k rychlé orientaci v tom, podle čeho můžete poznat, co koučování a koučovací přístup jsou a co je jen marketingový název.  Předmět je cílen primárně na ty oblasti vedení lidí, kde mohou manažeři a podnikatelé koučovací přístup uplatnit v praxi jak pro svůj vlastní rozvoj, tak pro vedení a motivaci podřízených v konkrétních modelových situacích, jakými jsou práce s inovacemi, strategiemi, časem, náborem a motivací zaměstnanců, zvyšováním pracovního výkonu, při poskytování zpětné vazby nebo tvorbě rozvojových plánů. Nedílnou součástí předmětu je implementace koučovacího přístupu do práce s týmy a firemní kultury včetně případových studií firem, které koučovací přístupy už využívají.  Protože se každý z nás učí jiným způsobem, obsahují výukové materiály nejen teorii pro ty, kdo ji mají rádi, ale především množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které Vám umožní vyzkoušet si koučování sami na sobě i ve svých týmech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Kdy dává smysl ve firmě využívat koučovací přístup ve vedení lidí
Oblast 2 - Jak začít využívat koučovací přístupu ve svékonkrétní praxi
Oblast 3 - Využití koučovacího přístupu nebo externího koučování v různých oblastech řízení Vaší firmy (strategie, řízení lidských zdrojů, marketing aj.)
Oblast 4 - Koučovací způsob práce s týmy
Oblast 5 - Sebekoučování a rozvoj vlastní profesní dráhy
Oblast 6 - Návrh strategie pro tvorbu koučovací firemní kultury
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Využití základních principů koučování ve vedení lidí v konkrétním pracovním prostředí
2. Sebekoučovací přístup při vytváření vlastního rozvojového plánu
3. Tvorba koučovací kultury v konkrétním pracovním prostředí
4. Využití koučovacího přístupu v různých oblastech řízení konkrétní společnosti
5. Kritická analýza (SWOT) při zavádění koučovacího přístupu v konkrétním pracovním prostředí včetně návrhu dalšího postupu
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

DAŇKOVÁ, Michaela. Koučování: kouč: kdy, jak a proč. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5549-6. (Online ZDE)

FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3067-7. (Online ZDE)
SUCHÝ, Jiří a Pavel NÁHLOVSKÝ. Koučování v manažerské praxi: klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu. Praha: Grada, 2007. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-1692-3.  (Online  ZDE)
PODANÁ, Radoslava. Koučování pro manažery, aneb, Všichni mají potřebné zdroje pro své cíle. Praha: Grada, 2012. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4519-0. (Online ZDE)

CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1624-4. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

BARTONÍČKOVÁ, Monika. Kariérový koučink. Praha: Alfa Publishing, 2007. Management praxe (Alfa Publishing). ISBN 978-80-86851-51-8.

COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press, 2006. ISBN 978-80-7261-156-0.

CRKALOVÁ, Aneta, RIETHOF, Norbert. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Inspirace pro praxi. Praha: Management Press, 2012. ISBN: 978-80-7261-252-9.

DEMBKOWSKI, Sabine, ELDRIDGE, Fiona, HUNTER, Ian. 7 kroků efektivního koučování. Brno: Comuter Press, a.s., 2008. ISBN: 978-80-251-1897-9

GALLWEY, W. Timothy. Inner Game pro manažery. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-213-0.

MOHAUPTOVÁ, Eva. Týmový koučink. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0350-6.

ROSINSKI, Philippe. Koučování v multikulturním prostředí. Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-195-9.

WHITMORE, John. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-209-3.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Příběh Iresoftu, dostupné na https://youtu.be/cXpl14yV9Mk - případová studie

https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/kompetence-icf-kouce.html - ICF (Mezinárodní federace koučů) – kompetence koučů ICF

http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/ EMCC –  příklad  Etického kodexu

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.