100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Manažment obchodu

Manažment obchodu
Manažment obchodu

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Management obchodu

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se a porozumět oblasti řízení prodeje, obchodního marketing managementu, CRM, obchodním strategiím uplatňovaným v různých teritoriích a zákaznických segmentech, e-commerce a řízení nákupu. Po absolvování předmětu budete ovládat principy a schopnost řídit obchodní oddělení v současné dynamicky se rozvíjející době. Student získá ucelený přehled o obchodní činnosti pohledem prodejce a zákazníka. V průběhu studia bude objasňována problematika se zaměřením na praktické uplatnění a využití získaných teoretických základů z oblasti B2C i B2B trhů s cílem vybavit absolventy dovednostmi vhodnými pro manažerské pozice v obchodních odděleních korporátních společností, MSP a rodinných firem.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Řízení obchodních teamů, produktové/klientské/teritoriální dělení obchodních teamů, Plánovací proces obchodní strategie, prognózování prodejů, obchodní plán, reporting, řízení pohledávek
Oblast 2 - Role obchodu v tržní ekonomice, úloha obchodního oddělení v organizační struktuře podniků, Sales Manager - osobnost, obecné požadavky a předpoklady pro práci v Back office a Front office. Key Account Management, Role KAM v rámci prodejní organizace, rozdíly mezi B2C a B2B KAM, požadavky a předpoklad KAM pozice, budování obchodního týmu
Oblast 3 - Obchodní jednání, obecný přístup k vyjednávání a hlavní vyjednávací strategie, taktiky vyjednávání, interkulturní rozdíly a jejich vliv na jednání
Oblast 4 - E-commerce a možnosti různých prodejních kanálů, trendové on-line obchodní příležitosti, obchodní e-commerce, synergické efekty klasického prodeje a e-commerce v rámci distribučních kanálů
Oblast 5 - Obecná typologie trhů (B2C, B2B, B2G…) a jejich hlavní odlišnosti, specifika e-commerce trhu, rozdílnost obchodních strategií
Oblast 6 - Nákupní management a logistika. Nákup jako strategická disciplína, plánování nákupu, výběr dodavatelů, Implementace kontraktu, práce s dodavateli a plánování budoucího vývoje
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Obchodní e-commerce – realizace v českém i mezinárodním prostředí
2. Inovace v obchodě – nové trendy
3. Tvorba externí obchodní sítě (obchodní zástupci, distributoři)
4. Ochrana spotřebitele vs. nekalé obchodní praktiky
5. Vliv sdílené ekonomiky na obchodní strategie společností
6. Řízení firemního nákupu - návrh změny ve vybrané společnosti
7. Využití umělé inteligence v řízení vztahů se zákazníkem (v obchodě, v marketingu…)
8. Vliv Obchodu a služeb 4.0
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
LOŠŤÁKOVÁ Hana a kolektiv. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu, 1. vyd. Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-271-0419-2 (Online ZDE)
ŘÍHA David. Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností, 1. vyd. Praha: Grada, 2021, ISBN 978-80-271-1725-3 (Online ZDE)
SVATOŠ Miroslav a kol. Zahraniční obchod - Teorie a praxe, 1. vyd. Praha: Grada, 2009, ISBN  978-80-247-2708-0 (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MULAČOVÁ, Věra, MULAČ, Petr a kol. Obchodní podnikání v 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 519 s. ISBN 978-80-247-4780-4
OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-8-026-50025-4
FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2020, 381 s. ISBN 978-802-7116-324
JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 336 s. ISBN 978-80-7552-754-7.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Asociace českého tradičního obchodu https://www.acto.cz/

Trade News – Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – vždy aktuální čísla.

AMSP ČR https://amsp.cz/

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR http://www.socr.cz/

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.