100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Manažérske úlohy

Manažérske úlohy
Manažérske úlohy

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Manažerské role

PhDr. Petr Šulc
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu se blíže seznámíte s jednotlivými rolemi, které potřebuje zvládnout úspěšný vedoucí pracovník. Cílem předmětu je pochopit správnou provázanost mezi jednotlivými rolemi, nastavit si funkční systém nástrojů pro využívání jednotlivých rolí v praxi a zpracovat si funkční šablony a scénáře pro svou manažerskou praxi.

Postupně projdeme jednotlivé fáze tzv. „manažerské smyčky“, kde si ujasníme, jak zadávat a verifikovat cíle, tvořit flexibilní plány, zadávat motivačně úkoly, kontrolovat je a vyhodnocovat formou rozvojové zpětné vazby.

Zároveň formou rozboru modelových situací analyzujeme různé manažerské situace ve vztahu k podřízeným či nadřízeným, k čemuž využijeme různé mentální modely a manažerské komunikační techniky.

Po absolvování předmětu budete dobře zvládat, jak se postavit k roli manažera, jak si rozvrhnout jednotlivé druhy aktivit, jak řešit aktuální problémy a jak vyhodnocovat výsledky práce.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Manažerská role jako odborná profese, strategický nadhled pro správné rozhodování; principy kritického myšlení (koncepční role) 
Oblast 2 - Významné aspekty psychologie osobnosti; kvalitní time management jako základ pro řízení druhých (kalibrační role)
Oblast 3 - Kdy vést a řídit a proč to není totéž; jak zadávat a verifikovat cíle a úkoly; jak vhodně nastavit zpětnovazebné mechanismy (koordinační role)
Oblast 4 - Práce s informacemi (fakta, názory, pocity), manažerská argumentace (komunikační role)
Oblast 5 - Jak se účinně pohybovat v metodickém cyklu při řešení problémů; jak odlišovat konflikty a spory a jak je řešit (komunikační role)
Oblast 6 - Práce se sebemotivací a posilování motivace druhých; péče o odborný i osobnostní rozvoj (koučovací role)
Oblast 7 - Change management-jak změny efektivně připravit, realizovat a komunikovat -  procesně, motivačně, organizačně (koučovací role)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Využití vybraného manažerského mentálního modelu ve vlastní praxi
2. Časový snímek pracovního týdne a definice parametrů pro systém osobního plánování  
3. Manažerské rozhodování – řešení případové studie
4. Rozbor manažerských rozhovorů (modelových situací)
5. Příprava změny – definice, realizace, komunikace
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Cipro, Martin. Delegování jako způsob manažerského myšlení. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2945-9 (Online ZDE)
Mikuláštík, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-2339-6 (Online ZDE)
Plamínek, Jiří. Řešení problémů a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 80-247-1092-7 (Online ZDE)
Plamínek, Jiří. Sebeřízení. Praktický atlas managementu cílů, času a stresu. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0671-7 (Online ZDE)
Plamínek, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-2437-9 (Online ZDE)
Urban, Jan. 10 nejdražších manažerských chyb.  Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3176-6 (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Covey, Stephen R. 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Praha: Pragma 1989. ISBN 80-85213-41-9
Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7
Dwecková, Carol. Nastavení mysli. Příbram: Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-032-3
Kahneman, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé.  Příbram: Jan Melvil Publishing, 2011. ISBN 978-80-87270-42-4
Šuleř, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout. Brno: Computer Press 2008.  ISBN 978-80-251-2316-4
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.