100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov
Bezpečnosť informácií, údajov a informačných systémov

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Bezpečnost informací, dat a informačních systémů 

Ing. Jiří Urbanec, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu Bezpečnost informací, dat a informačních systémů se naučíte aplikovat postupy, které napomáhají správnému nastavení procesů kybernetické bezpečnosti v organizacích. Naučíte se chápat bezpečnost informací a IS jako součást běžné praxe, rozlišovat základní a podstatné pojmy a vazby mezi nimi, znát základní postupy při zajištění bezpečnosti v rámci projektové činnosti, při kooperaci v různých rolích (manažerských či konzultantských) v týmech zaměřených na bezpečnostní analýzu a audit informačních systémů.

Díky studiu tohoto předmětu dokážete vysvětlit základní pojmy v bezpečnosti informací a IS, vyjmenovat kritické charakteristiky a vysvětlit jejich význam, včetně konceptuálního modelu bezpečnosti informací, identifikovat základní zdroje rizik pro informace a data v ICT, formulovat cíle informační bezpečnosti a prostředky dosažení těchto cílů, vyjmenovat standardy a principy hodnocení bezpečnosti IS včetně penetračních testů. Absolvování předmětu napomáhá k rozvoji manažerského rozhodování, rozvoje schopnosti reagovat na měnící se bezpečnostní podmínky pro práci s daty a informacemi.  Toto studium vám pomůže rozvinout schopnost reagovat na měnící se bezpečnostní podmínky po práci s daty a informacemi, a zvýší vaši konkurenceschopnost na pozicích IT manažera, projektového manažera nebo manažera bezpečnosti informačních systémů, případně v top managementu podniků a organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Definice pojmů a základní principy: Data, informace, bezpečnost dat a informací, informační a kybernetická bezpečnost, ochrana, systém, požadavky na informace, vlastnosti informace, kritické charakteristiky informací a dat, kvalitativní charakteristiky informací, informační proces, riziko a nejistota, zdroje rizik, útočníci.
Oblast 2 - Základní principy: Konceptuální modely bezpečnosti informace, metody reakce na riziko, modelové přístupy k řízení informační bezpečnosti v podniku.
Oblast 3 - Metody zabezpečení podnikových IS a standardy řízení bezpečnosti IS: ISMS Information Security Management System, Cobit, ITIL, NIST, rodina standardů ISO 27000, bezpečnostní politika podniku a jeho bezpečnostní cíle, úvod do postupů zajištění bezpečnosti IT a principů hodnocení bezpečnosti IS, hrozby na Internetu, intranetu.
Oblast 4 - Metody a principy pro realizaci bezpečnostních opatření: základní principy kryptografie, elektronického podpisu, čas. razítka, autentizace, autorizace, IDP, DLP, Public Key Infrastructure a elektronické certifikáty a jejich aplikace.
Oblast 5 - Legislativní prostředí, zákony: přehled legislativního prostředí v České republice, jednotná identita občana, elektronický podpis.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Identifikace rizik pro kritické charakteristiky bezpečnosti informací v IS v dané organizaci a stanovení jejich významu pro danou organizaci.
2.  Identifikace základních zdrojů rizik pro informace a data v ICT v dané organizaci.
3.  Formulace cílů informační bezpečnosti a prostředky dosažení těchto cílů ve vybrané organizaci.
4.  Nastavení hodnocení bezpečnosti IS v dané organizaci.
5.  Nastavení bezpečnostních testů v ICT.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Jan Kolouch a kol. CyberSecurity, Edice CZ.NIC, 8.01.2019 ISBN 978-80-88168-31-7(Online ZDE)

Smejkal Vladimír, Rais Karel, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, ISBN 2013 978-80-247-4644-9 (Online ZDE)

Pour Jan, Gála Libor, Šedivá Zuzana, Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2615-1 (Online ZDE)

Vrana Ivan, Richta Karel, Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Praktická příručka pro podnikové manažery, Grada 2004, ISBN 80-247-1103-6, (Online ZDE)

Basl Josef, Blažíček Roman, Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti - 3., aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISNB 978-80-247-4307-3 (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
DOUCEK, P., NOVÁK, L., NEDOMOVÁ, L., SVATÁ, V. Řízení bezpečnosti informací. 2. vydání. Praha: Professional publishings, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8.
SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o, 2015. ISBN 978-80-7380-501-2.
Jindřich Kodl Tomáš Sokol Vladimír Smejkal. Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Vydavatelství:  Čeněk Aleš, 2019, ISBN:  978-80-7380-765-8
Sedlák, V., Vaník, P.  Kybernetická (ne)bezpečnost. Problematika bezpečnosti v kyberprostoru. CERM, 2022, str. 440,  ISBN: 9788076230682.
WHITMAN, M., MATTORD, H. Management of Information Security. USA: Course Technology, Cengag Learning, 2010. ISBN 0-8400-3160-2.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
 
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.