100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Corporate Governance

Corporate Governance
Corporate Governance

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Corporate Governance

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Jak patrno z názvu, předmět se soustřeďuje především na správu akciových společností, které představují jednu ze světově nejrozšířenějších forem, převážně obchodních nebo finančních společností. Pozornost je věnována cílům a fungování společnosti, vztahům mezi rozhodujícími účastníky, tzn. akcionáři (vlastníci) a manažery, kteří plní roli zmocněnců akcionářů. Vztahy jsou regulovány správními orgány (představenstvo nebo správní rada) a dozorčí radou.

Posluchači se v rámci korporátního práva seznámí i s dalšími právními odvětvími – s právem hospodářské soutěže, insolvenčním právem i právem trestním.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Správa akciové společnosti
Oblast 2 - Dominance velkých akciových společností
Oblast 3 - Geneze corporate governance
Oblast 4 - Systémy corporate governance
Oblast 5 - Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím
Oblast 6 - Systém vnitřní struktury společnosti (monistický v. dualistický model)
Oblast 7 - Konvergence systémů akciových společností, odlišný historický vývoj
Oblast 8 - Sociální kapitál, politická ideologie, kulturní bariéry – vliv na systém vlastnictví
Oblast 9 - Velikost trhu a vliv práva hospodářské soutěže na systém vlastnictví
Oblast 10 - Význam právní regulace pro rozptýlené vlastnictví
Oblast 11 - Spolurozhodování zaměstnanců
Oblast 12 - Nezávislí direktoři
Oblast 13 - Odměňování manažerů
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce na téma týkající se dané materie (níže je uveden demonstrativní výčet možných témat). Studentem vybrané či navržené téma seminární práce, a konkretizované ve studentem zpracované osnově, je poté předloženo lektorovi (zejm. e-mailem) k odsouhlasení. Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Důraz bude kladen i na formální náležitosti zpracovávané práce (konkretizované požadavky na náležitosti seminární práce budou studentům sděleny lektorem). Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Corporate governance významných společností s celosvětovým přesahem (Siemens, AEG, Philips, Toshiba, Renault, IBM).
2. Příklady nepřátelských převzetí akciové společnosti.
3. Fúze a akvizice v automobilovém průmyslu v posledních letech. Vliv Číny.
4. Různé formy uspořádání vedení akciových společností. Jaká forma může celosvětově převládnout.
5. Formy zapojení zaměstnanců do corporate governance, zkušenosti, budoucnost.
6. Příklady z vývoje problematiky a postavení nezávislých direktorů.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
MORAVEC, Tomáš a Lucie ANDREISOVÁ. Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance. Praha: Grada Publishing, 2021. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-1217-3. zde  
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
HANYCH Michal a kol.: Korporátní struktury a transakce. Backstage books, 2020, ISBN 999-00-030-605409     
Černá, Štenglová, Pelikánová: Právo obchodních korporací, Walters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-735-5
Dvořák Tomáš: Akciové společnosti, Walters Kluwer, 2016, ISBN978-80-7478-9
Odborné časopisy: Economist, Handelsblatt, Business Info .cz, odborná stanoviska advokátních kanceláří.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Odborné časopisy – Ekonom, Euro, HN, Economist, Handelsblatt, Business Info.cz

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.