100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Age manažment

Age manažment
Age manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Age management

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu se seznámíte s přínosy a riziky aplikace age managementu v organizacích a podmínkách řešení v rámci strategického managementu lidských zdrojů. Dozvíte se, v čem je klíčová schopnost nastavit a implementovat age management do organizace a jak napomůže v dosahování konkurenční výhody a budování značky zaměstnavatele. Naučíte se identifikovat a hodnotit přístupy organizací k jejich aplikaci a vztahu na management lidských zdrojů. Budete umět využívat faktory, které mají vliv na aplikaci age managementu a naučíte se nastavovat personální procesy pro podporu mezigenerační spolupráce. V průběhu studia se zamyslíte nad tím, proč je oblast práce s lidmi a jejich kontinuální rozvoj bez ohledu na věk důležitý, včetně využití vhodných nástrojů, jakými jsou například rozvojové metody a ICT. Každá generace má svá specifika a ta je nutné reflektovat pro efektivní využití jejího potenciálu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Demografická situace v ČR a Evropě, specifika zaměstnanců 50+
Oblast 2 - Age management v organizacích, přínosy a rizika, Work Ability Index, ageismus
Oblast 3 - Age management jako nástroj strategického managementu lidských zdrojů
Oblast 4 - Spolupráce generací X, Y, Z a jejich rozvoj
Oblast 5 - Procesy sdílení znalostí a zkušeností mezi generacemi zaměstnanců
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Nastavení podmínek pro aplikaci age managementu ve vybrané organizaci
2.  Nastavení podmínek pro využití Work Ability Indexu (WAI) ve vybrané organizaci
3.  Nastavení principů age managementu v personálních činnostech ve vybrané organizaci
4.  Identifikace silných a slabých stránek generace X, Y, Z a možnosti rozvoje generací
5.  Návrh využití ICT v mezigenerační spolupráci ve vybrané organizaci
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Armstrong, M., Taylor, S.: Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy – 13. vydání. Praha: Grada, 2015, ISBN 9788024752587. (Online ZDE)

Kociánová, R.: Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada, 2012, ISBN 9788024732695. (Online ZDE)

 
Urban, J.: Motivace a odměňování pracovníků: co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada, 2017, ISBN 9788027102273. (Online ZDE)
Vojtovič, S.: Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011, ISBN 9788024739489. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Cimbálníková, L., Fukan, J., Lazarová, B., Navrátilová, D., Novotný, P., Odrazilová, R., Palán, Z., Rabušicová, M., Rajmonová, M., Řeháková, L., Štorová, I.: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012.

Ciutiene, R., Railaite, R.: Age management as a means of reducing the challenges of workforce aging. Engineering Economics, 2015, vol. 26(4), pp. 391–397.

Štorová, I.: Zaměstnanec a věk aneb age management na pracovišti. Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2012.

Urbancová, H.: Age management v organizacích. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 9788075527721. 
Urbancová, H. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci. Praha: Adart, 2013, ISBN 9788087829011.

Witkowski, S. A., Bartozs, B.: Psychological and organisational aspects of age management in organisations. Management-Poland, 2017, vol. 21 (1), pp. 81-94.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Časopis Práce a mzda
www.agemanagement.cz
https://www.tcu.sk/storage/attachments/88/AM_TDV_SK.pdf
http://www.aivd.cz/soubor-doc737/​
http://www.aivd.cz/soubor-doc740/​

 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.