100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Sylabus předmětu -  Consumer Protection Policies for Business Companies

Pietro Andrea Podda, PhD.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu posílí manažerské dovednosti v oblasti strategického plánování, poskytne vám pokročilé znalosti procesu strategického plánování a hlavních strategických nástrojů používaných při tvorbě strategických plánů v reálných společnostech.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni vypracovat ve své společnosti strategickou analýzu stávající situace a přijít s novou inovativní strategií k překonání stávajících slabých stránek a využití silných stránek a příležitostí, které situace v odvětví nabízí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách
Oblast 2 - Klamavé a nekalé obchodní praktiky
Oblast 3 - Bezpečnost výrobků, reklamace ze strany spotřebitelů a vrácení zboží
Oblast 4 - Odpovědnost výrobců a prodejců
Oblast 5 - Ochrana spotřebitelů při specifických transakcích (sdílení času)
Oblast 6 - Prodej na dálku
Oblast 7 - Spotřebitelský úvěr
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Nepřiměřené smlouvy
2. Správné obchodní postupy
3. Náhrada škody spotřebitelům
4. Spotřebitel jako středobod transakce
5. Jakékoli jiné téma po konzultaci s lektorem.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Markou, C. (2019) Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law, Taylor and Francis

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.