100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Marketing Management

Marketing Management
Marketing Management

Sylabus předmětu -   Marketing Management

Joelle Bhullar, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám umožní pochopit, jak provést situační analýzu a určit konkurenční výhodu společnosti. Získáte široký přehled o tom, jak odborníci na marketing vytvářejí a realizují marketingové strategie, aby uspokojili potřeby svých zákazníků a zároveň dosáhli svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problematikou spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Tento modul se zabývá segmentací zákazníků, cílovými spotřebiteli, produkty a službami a cenovými strategiemi. Studijní materiál zkoumá rozdíl mezi prodejní a tržní orientací. Dále se dozvíte, co je to strategické plánování a proč je marketingový plán důležitý. V rámci kurzu bude vysvětleno, jak stanovit cíle marketingového plánu se zaměřením na obsluhované trhy a výhody, které zákazníci hledají.

Nakonec se dozvíte o strategii cílového trhu a marketingovém mixu. Jsou zde představeny termíny produkt, místo, propagace a cena a je vysvětlena implementace tržní strategie. Porozumíte tomu, proč by měli marketingoví manažeři rozpoznat chování spotřebitelů, včetně složek rozhodovacího procesu spotřebitelů. Dále se dozvíte o kritériích úspěšné segmentace a základech pro segmentaci spotřebitelských trhů a také o rozdílu mezi položkou produktu, produktovou řadou a produktovým mixem.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni vypracovat správné marketingové strategie prostřednictvím analýzy S.W.O.T.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Analýza nákladů
Oblast 2 - Cenová strategie a analýza
Oblast 3 - Začínající podnikatelé / malé podniky
Oblast 4 - Hodnota životnosti zákazníka
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. SWOT analýza společnosti, ve které pracujete
2. SWOT analýza společnosti, kterou budete zakládat
3. SWOT analýza globální organizace (Google, IBM, Apple atd.)
4. SWOT analýza regionální společnosti (cestovní kancelář, jazyková škola s výukou angličtiny)
5. SWOT analýza neziskové organizace
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Simplify Your Strategy
https://www.youtube.com/watch?v=PZg6Q8HJ6Iw
The Five Competitive Forces That Shape Strategy
https://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw
How to Write a Marketing Plan
The Marketing Plan Handbook, 6th Edition
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Luis Alberto Bertolucci Paes, Barbara Stolte Bezerra, Rafael Mattos Deus, Daniel Jugend, Rosane Aparecida Gomes Battistelle, Organic solid waste management in a circular economy perspective – A systematic review and SWOT analysis, Journal of Cleaner Production, Volume 239, 2019, 118086, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118086

Abstrakt: Tato studie provedla systematický průzkum literatury a obsahovou analýzu s cílem identifikovat současný stav a silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT analýza) nakládání s organickým odpadem prostřednictvím principů oběhového hospodářství (CE) a vytvořila výzkumný program na toto téma. Hlavními hrozbami a slabými stránkami byly: náklady na logistiku a řízení dodavatelského řetězce, sezónnost, dostupnost a nedostatečná homogenizace suroviny (organického odpadu), kvalita a účinnost alternativního produktu, který není ekonomicky konkurenceschopný ve srovnání s tradičními produkty, a chybějící technické normy a předpisy. Hlavními přednostmi byly: možnost přeměnit toky odpadů na cenné zdroje, což přispěje ke zlepšení životního prostředí, snížení emisí skleníkových plynů a snížení nákladů; stimulace projektů spolupráce a výroby chemických látek a energie na biologické bázi; a vytváření pracovních míst a nových investičních příležitostí v důsledku rozvoje nového obchodního modelu a nového hodnotového řetězce založeného na organickém odpadu, což podpoří společnosti zaměřené na ekologická řešení. Navrhovaná výzkumná agenda se soustředila na nově vznikající hodnotové řetězce a úpravu stávajících obchodních modelů, právních předpisů a zdanění s cílem podpořit konkurenceschopnost alternativních materiálů získávaných z organického odpadu z pohledu střední Evropy.

Klíčová slova: Bio-ekonomika; využití odpadů; hodnotový řetězec; uzavřená smyčka; oběhové hospodářství

Organic solid waste management in a circular economy perspective – A systematic review and SWOT

Getting Strategy Execution Right

Consumer Psychology in a Recession

How Starbucks Trains Customers to Behave

1. Clicking this link you will find a great discussion on YouTube about branding and positioning.

Rohit Deshpandé, Harvard Business School professor, describes ways that emerging market companies can overcome consumer bias against their products.

2. A fun article where a man creates havoc when he trademarks “Pi.”

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.