100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Corporate Finance

International Corporate Finance
International Corporate Finance

Sylabus předmětu -   International Corporate Finance

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu Vám poskytne znalosti a vhled do problematiky finančního řízení podniků, s níž se potýkají manažeři působící na globálních finančních trzích.  Zahraniční operace a možnosti mezinárodního financování s sebou nesou další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční i strategičtí manažeři rozumět.  Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají krátkodobé i dlouhodobé finanční pozice firmy v mezinárodním prostředí, a diskutovat o strategiích, jak se s těmito složitými problémy vypořádat.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:

  • Porozumět historii a vývoji finančního kontextu mezinárodního obchodu, včetně vývoje devizových trhů.
  • Získávat znalosti o expozicích a rizicích, kterým čelí firma podnikající ve více měnových prostředích.
  • Znát způsob zajištění nebo zmírnění měnových rizik. 
  • Orientovat se v možnostech financování mezinárodních operací a v tom, jak se rozhoduje o zahraničních investicích. 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Mezinárodní měnový systém
Oblast 2 - Devizové trhy (FX)
Oblast 3 - Expozice a řízení FX
Oblast 4 - Financování globální firmy
Oblast 5 - Mezinárodní investiční rozhodnutí
Oblast 6 - Řízení globálních finančních krizí a diplomová práce
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
Zadáním pro tento kurz je kompletní mezinárodní podnikatelský plán pro vstup do jiné země. Práce by měla obsahovat shrnutí a mezinárodní obchodní plán a strategii vstupu na trh.
1. Obchodní cíle:  Produkty nebo služby, které se mají prodávat, cílový prodej a rozpočet, časový plán atd.
2. Průzkum trhu:  Velikost trhu, analýza konkurence atd.
3. Vstupní režim:  Partneři, distributoři, vlastní subjekt atd.
4. Financování a pojištění.
5. Dokument o strategii
6. Analýza politických, ekonomických a obchodních rizik.
7. Finanční prognózy.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Multinational Business Finance (Pearson Series in Finance) 15th ed. by David Eiteman, Arthur 

International Finance: Theory and Policy, Global Edition by Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, et 

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
https://www.dfc.gov/
https://www.imf.org/en/Home
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.