100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Všetko, čo by ste mali vedieť o výpovednej lehote

28. apríl 2022
Všetko, čo by ste mali vedieť o výpovednej lehote

Výpovedná lehota je definovaná v ČR podle § 51 zákonníka práce č. 262/2006. Výpovedná lehota je v súlade vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zo zákona je daná výpovedná lehota 2 mesiace, nie je možné, aby bola skrátená. Výnimky nastávajú len v niektorých prípadoch. Pokiaľ je v zmluve uvedená kratšia výpovedná lehota, nie je možné ju brať ako smerodajnú, pokiaľ sa neriadi výnimkou.

Výpovedná lehota sa nikdy nepočíta dva mesiace od doby, kedy bola výpoveď podaná, vždy je viazaná na prvý deň v nasledujúcom mesiaci. Ak podáte výpoveď 1. 1., potom beží výpovedná lehota od 1. 2., v takomto prípade je výpovedná lehota papierovo 3 mesiace. Pokiaľ je podpísaná pracovná zmluva, v ktorej je výpovedná lehota, platí pre obe strany rovnako, zamestnávateľ nemôže požadovať výpovednú lehotu napríklad 4 mesiace a sám prepustiť zamestnanca za 2 mesiace.

V súvislosti s výpovednou lehotou je potrebné poznať nasledovné pojmy:

Výpoveď –  rozhodnutie, ktoré učiní vždy jedna strana a to buď zamestnanec, alebo zamestnávateľ. Výpoveď musí byť vždy podaná písomne, ústne dohody nie sú smerodajné. Zamestnanec môže dať výpoveď kdekoľvek a bez udania dôvodu, buď ju môže odovzdať osobne, alebo zaslať poštou, v takom prípade je vhodné zvoliť doporučený dopis, kedy má zamestnanec v ruke doklad o doručení. Ak je výpoveď podaná zamestnávateľom, musí byť vždy doložený dôvod, ktorý bol upravený zákonníkom práce.

Dohoda -  pre rozviazanie pracovného pomeru dohodou musia súhlasiť obe strany. Súhlasy dvoch strán sú doložené podpismi. U dohody je výpovedná lehota odlišná, záleží na potrebách zamestnanca a zamestnávateľa.

Skúšobná doba -  v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec podať výpoveď kedykoľvek, v tomto období je výpoveď bez udania dôvodu z oboch strán a výpovedná lehota je okamžitá.

Ochranná doba – doba, v priebehu ktorej je zamestnanec chránený pred výpoveďou z pracovného pomeru. Ochranná doba sa vzťahuje na osoby, ktoré sú v dočasnej pracovnej neschopnosti, najčastejšie sa takisto týka tehotných žien a žien na materskej a rodičovskej dovolenke. Doba sa takisto vzťahuje pri ošetrovnom a výkone verejnej funkcie a vojenského cvičenia. Pokiaľ bola pred ochrannou dobou podaná výpoveď, musí byť o ochrannú dobu predĺžená, až ochranná doba skončí výpoveď riadne dobehne.

Odstupné – pokiaľ je zamestnanec prepustený kvôli nadbytočnosti, alebo sa zamestnávateľ ruší, alebo presúva svoju činnosť do iného mesta. V takomto prípade náleží zamestnancovi odstupné, ktorého výška je vždy závislá na odpracovanej dobe u daného zamestnávateľa. V prípade hromadného prepustenia je stanovená výpovedná lehota 30 dní od dátumu, kedy bola doručená písomná správa.

Okamžité ukončenie pracovného pomeru – výpovedná lehota môže byť takisto okamžitá, často sa  hovorí „hodinová“ výpoveď. Zamestnávateľ ju dáva zamestnancovi, ktorý porušil pracovné povinnosti, čím porušil i pracovnú zmluvu. Naopak zamestnanec ju zasa podáva v prípade zdravotných komplikácií a nevyplatenie mzdy vždy v zákonnom termíne.

Dovolenka – súčasťou výpovednej lehoty je takisto nevyčerpaná dovolenka, ktorú si v priebehu výpovede môžete vybrať, alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na jej preplatení.

Viac sa o personálne – právnych záležitostiach dozviete na príklad v rámci predmetu Personálny manažment a riadenia ľudských zdrojov, ktorý je súčasťou obľúbeného MBA odboru HR manažment.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.