100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Podmienky ochrany osobných údajov – štúdium

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR)

 

Správca osobných údajov: CEMi MBA Studies, s. r. o., so sídlom Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Mestského súdu v Prahe, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

 

 

PREAMBULA

 

Tieto podmienky obshujú informácie o spracovaní osobných údajov odovzdaných správcovi v rámci uzatvorenia zmluvy o štúdiu a štúdia. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu, a nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov v rámci komunikácie správcu so záujemcami o štúdium a ostatnými osobami.  

 

I. ŠTÚDIUM

 

1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať s odpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci uzatvorenia zmluvy o štúdiu a štúdia, spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok. 

 

2.  Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je následujúca:

 

a) účel: uzatvorenie zmluvy o štúdiu a plnenie zmluvných či zákonných povinností súvisejúcich s poskytovaním vzdelávacích služieb; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 3 roky od ukončenia štúdia,

 

(b) evidencia absolventov štúdia za účelom overenia absolvovania a vydávania súvisiacich potvrdení, vystavovaní duplikátov diplomov, za účelom zistenia ich uplatnenia na trhu v súvislosti s overovaním praktického využitia vzdelania poskytovaného inštitútom, pod., právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 40 rokov od ukončenia štúdia,

 

(c) účel: prezentácie vzdelávacích aktivít - budovanie dobrého mena a povesti inštitútu prostredníctvom získavania a uverejňovania foto a video dokumentácie; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 10 rokov od ukončenia štúdia,

 

(d) účel: priamy marketing - ponuka súvisiacich vzdelávacích služieb, hlavne formou obchodnej informovanosti prostredníctvom e-mailu (v smysle § 7 zák č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti), právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky po ukončení štúdia.

 

(e) účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov; právny titul: splnenie právnej povinnosti (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom,

 

f) účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy, spory o náhrady škody, prípadne iné súvisiacie právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 5 rokov po ukončení štúdia.

 

3.  Nemáte povinnost nám osobné údaje poskytnúť, ak sa jedná o podmienky pre realizáciu objednávky (uzatorenie zmluvy) – spracovanie budeme vyhotovovať zo zmluvných dôvodov.

4. V rámci spracovania osobnýchch údajov môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:

 

 • poskytovatelia softwaru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenia jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie apod.),
 • prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardwaru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany dostupnosti súvisejúcich dát,
 • účtovnícka kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiacej archivácie daňových dokladov,
 • daňový poradca, auditor, advokátska kancelária za účelom poradenstva v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • inkasné agentúry - za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok spoločnosti,
 • banke za účelom prijatia platby,
 •  orgánom štátnej správy v prípadoch stanovenými právnymi predpismi,
 • všetko podľa aktuálních potrieb a v rozsahu nevyhnutnom pre organizačné a technické zaistenie riadneho chodu inštitútu.

 

5. Pre vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobních údajov, ako i uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám v priebehu spracovania uplatniť, použijte túto adresu  info@cemi.cz.

 

II. VAŠE PRÁVA

 

Po dobu, kedy spracovávame vaše osobné údaje, máte právo:

 

 • požadovať po spoločnosti informáciu, ktoré vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať po spoločnosti vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobních údajov,
 • vyžiadať si u spoločnosti prístup k vašim osobním údajom a tieto nechať aktualizovať, alebo upraviť,
 • požadovať po společnosti vymazanie vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
 • vzniesť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávněného záujmu spoločnosti (viď. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásiť sa z odberu informácií v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

 

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@cemi.cz. V prípadě pochybností, či riadneho spracovávania vašich osobních údajov – podľa príslušných právnych predpisov, sa môžete obrátit takisto na Úrad pre ochranu osobních údajov.

 

Domov

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.