100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Poznáte tieto typy vedenia? A ktorý z nich je pre vás ten pravý?

10. august 2023
Poznáte tieto typy vedenia? A ktorý z nich je pre vás ten pravý?

V súčasnosti je efektívne vedenie kľúčovým prvkom úspechu organizácií. Existuje mnoho rôznych prístupov k vedeniu, pričom každý z nich má svoje vlastné charakteristiky, výhody a výzvy. V tomto článku sa hlbšie pozrieme na štyri moderné štýly vedenia: servant leadershipem, purpose-driven leadershipem, noble-purpose leadershipem a gracious leadershipem. Preskúmame, čo tieto štýly zahŕňajú, a porovnáme ich z hľadiska výhod a nevýhod.

Servant leadership

Služobné vedenie je prístup k riadeniu a vedeniu, ktorý zdôrazňuje, že vedúci by mal slúžiť a podporovať potreby svojich ľudí a organizácie, a nie sa zameriavať výlučne na svoju vlastnú moc a autoritu.

Princípy servant leadershipu:

1. Služba: Leader je tu predovšetkým preto, aby slúžil svojim ľuďom a pomáhal im dosahovať ich ciele. Tento prístup sa zameriava na rozvoj a rast tímu.

2. Empatia: Leader prejavuje záujem o pocity, potreby a záujmy svojich ľudí. Snaží sa pochopiť ich perspektívu a vytvoriť prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať.

3. Zameranie na ľudí: Tím je vnímaný ako kľúčový prvok úspechu. Vedúci sa snaží podporovať a rozvíjať zručnosti a schopnosti svojich ľudí, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do pracovného procesu.

4. Počúvanie. Leader aktívne počúva svojich ľudí a berie do úvahy ich názory a nápady. To vytvára otvorenú komunikáciu

5. Vytváranie prostredia dôvery. Leader sa snaží vytvoriť atmosféru, v ktorej je každý člen tímu rešpektovaný, cíti sa ocenený a má možnosť ovplyvňovať rozhodnutia tímu.

6. Rozvoj ľudí: Vedúci sa angažuje v rozvoji svojich ľudí, poskytuje príležitosti na učenie a rast, a to v rámci pracovného prostredia aj osobného rozvoja.


​Výhody a nevýhody servant leadershipu:

Tento prístup vedenia môže viesť k zvýšeniu výkonnosti, angažovanosti a spokojnosti zamestnancov, posilneniu tímového ducha, zvýšeniu lojality zamestnancov, lepšej spolupráci a celkovému rastu organizácie. Nevýhodou môže byť riziko nesúladu potrieb tímu s cieľmi organizácie.

Purpose-driven leadership

Purpose-driven leadership sa zameriava na vedenie a riadenie organizácie alebo tímu s dôrazom na jasne definovaný účel alebo zmysel. Tento prístup k vedeniu zdôrazňuje, že úspech a dlhodobá udržateľnosť organizácie sú úzko spojené so schopnosťou identifikovať a zdieľať účel, prečo organizácia existuje a čo chce dosiahnuť.

Zásady purpose-driven leadershipu:

1. Definovaný účel: Leader, ktorý sa riadi týmto prístupom, spolupracuje s tímom a spoločnosťou na identifikácii konkrétneho účelu alebo hlbšieho zmyslu organizácie. Tento účel môže byť oveľa väčší ako len finančný zisk a môže zahŕňať pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie alebo komunitu.

2. Zameranie na hodnoty: Purpose-driven leadership vychádza z hodnôt a zásad, ktoré organizácia vyznáva. Vedúci sa snaží zabezpečiť, aby sa všetky činnosti, rozhodnutia a stratégie riadili týmito hodnotami.

3. Motivácia a angažovanosť: Keď ľudia vidia vo svojej práci hlbší zmysel a účel, je pravdepodobnejšie, že budú motivovaní a angažovaní. Leader, ktorý využíva účelové vedenie, umožňuje ľuďom prepojiť ich osobné ciele s cieľmi organizácie.

4. Vytváranie pozitívneho vplyvu: Purpose-driven leadership sa zameriava na vytváranie pozitívneho vplyvu na spoločnosť, zamestnancov, zákazníkov a komunitu. Leader sa snaží dosiahnuť ciele organizácie spôsobom, ktorý rešpektuje rôzne záujmy a prispieva k udržateľnému rozvoju.

5. Vedenie príkladom: Leader zohráva kľúčovú úlohu, a preto jeho vlastné konanie a rozhodnutia musia byť v súlade s cieľom a hodnotami organizácie.

6. Dlhodobý pohľad:Purpose-driven leadership sa nezameriava len na krátkodobý zisk, ale aj na dlhodobý vplyv a udržateľnosť. Vedúci sa snaží vybudovať organizáciu, ktorá bude mať pozitívnu stopu v budúcnosti.

Noble-purpose leadership

Noble-purpose leadership je prístup k riadeniu a vedeniu, ktorý kladie dôraz na vedenie organizácie alebo tímu prostredníctvom záväzku k hodnotám a cieľu, ktorý je založený na vyšších princípoch a prináša prospech spoločnosti ako celku. Táto koncepcia zdôrazňuje dôležitosť prepojenia medzi podnikaním a ušľachtilými cieľmi, ako je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, etické konanie a starostlivosť o blaho zamestnancov a komunity. Vedenie so šľachetným cieľom úzko súvisí s vedením zameraným na cieľ, pretože obe sa zameriavajú na vyšší cieľ a hodnoty. Títo lídri sa snažia viesť organizáciu tak, aby mala pozitívny vplyv na spoločnosť a riadila sa etikou a integritou.

Principy noble-purpose leadershipu:

1. Ušľachtilý cieľ: Leader, ktorý sa riadi týmto prístupom, je odhodlaný viesť organizáciu za účelom, ktorý prináša hodnotu nielen pre hospodársky výsledok spoločnosti, ale aj pre spoločnosť ako celok. Tento účel môže zahŕňať pozitívne zmeny v spoločnosti, etické podnikanie alebo starostlivosť o životné prostredie.

2. Zameranie na hodnoty: Vedenie s noble-purpose leadership stavia na silných hodnotách a etických zásadách. Leader vedie svoj tím a organizáciu s ohľadom na tieto hodnoty a snaží sa ich dodržiavať pri všetkých činnostiach.

3. Zodpovednosť a udržateľnosť: Jeho rozhodnutia a činnosti sú zamerané na dlhodobý pozitívny vplyv na rôzne zainteresované strany.

4. Zapojenie zamestnancov: Noble-purpose leadership kladie dôraz na zapojenie a angažovanosť zamestnancov. Leader vytvára prostredie, v ktorom sa ľudia cítia byť súčasťou väčšieho celku a majú možnosť prispieť k ušľachtilým cieľom organizácie.

5. Inšpirácia a motivácia: Leader, ktorý vedie s ušľachtilým cieľom, slúži ako inšpirácia pre ostatných. Jeho zanietenie a oddanosť ušľachtilým cieľom dokáže motivovať a mobilizovať tím k dosahovaniu vyšších výkonov.

6. Budovanie dôvery: Leader si získava dôveru tým, že koná čestne a v súlade s ušľachtilým cieľom. Tým sa vytvárajú pevnejšie vzťahy s ľuďmi vo vnútri organizácie aj mimo nej.

Výhody a nevýhody noble-purpose leadership:

Noble-purpose leadership môže viesť k vyššej morálke zamestnancov, väčšej lojalite zákazníkov, lepšej povesti organizácie a pozitívnemu sociálnemu vplyvu. Nevýhodou môže byť zložité vyvažovanie medzi ušľachtilým cieľom a finančnými výsledkami.

Gracious leadership

Gracious leadership sa zameriava na štýl vedenia, pri ktorom vedúci prejavuje láskavosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a úctu ľuďom, s ktorými pracuje. Tento prístup zdôrazňuje význam ľudskosti, empatie a starostlivosti o vzťahy pri vedení tímu alebo organizácie.

Principy gracious leadershipu:

1. Láskavosť a ohľaduplnosť: Leader, ktorý sa riadi týmto prístupom, koná s láskavosťou a ohľaduplnosťou voči svojim ľuďom. Prejavuje úctu a rešpekt k ich názorom, potrebám a skúsenostiam.

2. Empatia:Gracious leadership zdôrazňuje schopnosť lídra vcítiť sa do pocitov a perspektív svojich ľudí. Leader sa snaží pochopiť ich situáciu a reagovať s porozumením.

3. Pozitívna komunikácia: Dôležitou súčasťou je počúvanie, vyjadrenie uznania a povzbudenie.

4. Podpora a vedenie: Gracious leadership zahŕňa podporu rozvoja a rastu svojich ľudí. Leader ich motivuje a povzbudzuje, aby dosiahli svoj potenciál.

5. Riešenie konfliktov: Leader sa snaží riešiť konflikty a problémy s rešpektom a vytvára prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, keď sa môžu podeliť o svoje názory alebo vyjadriť nesúhlas.

6. Vytváranie pozitívneho prostredia: Gracious leadership prispieva k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia, v ktorom sa ľudia cítia cenení a oceňovaní.

7. Vzor pre ostatných: Leader slúži ako vzor láskavého správania a komunikácie, čo môže inšpirovať ostatných členov tímu k rovnakému správaniu.

Výhody a nevýhody gracious leadershipu:

Cieľom gracious leadershipu je vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu, dôvery a podpory, čo môže viesť k vyššej angažovanosti a produktivite. Nevýhodou môže byť ťažkosť nájsť rovnováhu medzi zdvorilosťou a autoritou v situáciách, keď je potrebná rozhodnosť a efektívnosť.

Záver

Každý štýl vedenia má svoje miesto a vhodnosť v rôznych situáciách. Kľúčom k úspechu je výber a prispôsobenie štýlu vedenia povahe organizácie, tímu a cieľov. Okrem vyššie uvedených existuje mnoho ďalších typov vedenia - ak vás táto oblasť zaujíma, potom je pre vás ideálny kurz MBA odbor - Leadership a soft skills,  kde sa tejto téme budete venovať podrobnejšie.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.