100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů
 • Lektor: Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu „Právo medzinárodného obchodu a riešenie sporov“ je jednak prehĺbenie vedomostí vo vybraných oblastiach medzinárodných obchodných vzťahov a zoznámenie sa s relevantními právnymi predpismi, vrátane neštátnych prostriedkov úpravy medzinárodného obchodu, s dôrazom na zmeny v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a jednak priblíženie súčasných foriem riešenia sporov s medzinárodným prvkom ako v riadení před súdmi, tak mimosúdne, predovšetkým moderných spôsobov alternatívneho riešenia sporov (ADR), akými sú mimi tradičné arbitráže, v súčasnej dobe napríklad mediácie alebo collaborative law.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Pojem, predmet a pramene práva medzinárodného obchodu
  Úvodná kapitola bude venovaná vymedzeniu predmetu práva medzinárodného obchodu a systematizácií rôznych typov prameňov práva medzinárodného obchodu. Pozornosť bude zameraná hlavne na neštátne prostriedky úpravy týchto vzťahov vytvorené v rámci medzinárodnej obchodnej praxe a užívané k ich regulácií.
 • 2. kapitola: Závazkové právne pomery s medzinárodným prvkom
  Pozornosť bude venovaná hlavne kolíznej úprave závazkov s medzinárodným prvkom. Závazkové právne vzťahy sú založené na zmluvnej autonómií, ktorej výrazom v medzinárodnom práve súkromnám je v rámci kolíznej úpravy voľba práva. Okrem volby práva bude výklad sústredený na defaultné kolízne pravidlá pre rozne typy závazkov, aplikované v prípade absencie voľby práva.
 • 3. kapitola: Medzinárodná kúpna zmluva a jej právna úprava (ZMPS, CISG, CESL)
  Medzinárodná kúpna zmluva patrí v medzinárodnom obchodnom styku k najvýznamnejšiemu zmluvnému typu. V tejto kapitole sa budeme zaoberať ako relevantnými priamymi normamy, tak i kolíznou úpravou kúpnej zmluvy s medzinárodným prvkom vo vnútroštátnych, unijních i medzinárodných prameňoch práva.
 • 4. kapitola: Rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom v súdnom riadení a otázky uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí
  Založenie právomoci súdov určitého štátu prejednať a rozhodnúť súkromnoprávny spor s medzinárodným prvkom vychádzajúci z príslušných jurisdikčních pravidel, ktoré budú vyložené v rámci tejto kapitoly. Z pohľadu medzináodnej obchodnej praxe je však veľmi kľúčová i následná realizácia obsahu vydaného súdneho rozhodnutia. Pozornosť bude preto venovaná úprave uznaní a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí.
 • 5. kapitola: Alternatívne riešenie sporov s dôrazom na mediáciu, collaborative law a med-arb
  V súčasnej době existuje už celá rada sposobov, kterými ide spory tzv. medzinárodného obchodného styku riešiť mimo súdnu sieň. Pozornosť bude venovaná hlavne mediácií. Táto v poslednej dobe často diskutovaná metóda ADR (Alternative Dispute Resolution) je okrem rozhodujúceho riadenia jedinou metodou mimosúdneho riešenia sporov, ktorá je upravená samostatným zákonom.
 • 6. kapitola: Hlavné pojednávanie s medzinárodným prvkom
  V hlavním pojednávaní sú spory z medzinárodného obchodného styku dnes riešené stále častejšie. V rámci tejto kapitoly bude pozornosť sústredená na kľúčové otázky medzinárodnej arbitráže: arbitrabilitu sporu, právo rozhodné pre hlavnú doložku, právo rozhodné pre meritum sporu.
 • 7. kapitola: Uznanie a výkon cudzích rozhodujúcich nálezov
  Obdobne jako v prípade cudzích súdnych rozhodnutí, i v prípade cudzích rozhodujúcich nálezov je pre prax medzinárodného obchodu kľúčová otázka ich uznania a výkonu. Pozornosť bude venovaná hlavne najvýznamnejšiemu medzinárodnému prameňu práva upravujúceho otázku uznania a výkonu cudzích rozhodujúcich nálezov, Newyorskej Zmluve a uznania a výkonu cudzích rozhodujúcich nálezov.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav et al. Právo mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-108-3.
Pauknerová, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. WKCR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.
Rozehnalová, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7478-004-2
Bříza, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7179 606-0.
Rozehnalová, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, 2010, ISBN 978-80-210- 5240-6.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.