100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné
Medzinárodné právo súkromné

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

 • Názov predmetu: Mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu LLM štúdia „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie orientácie a znalostí v špecializovanom právnom odvetví, kterého význam v dobe globalizácie a migrácie obyvateľstva vzrastá a ktorého aplikácií sa dnes v právnej praxi len sťažka dá vyhnúť. Študenti sa podrobne zoznámia s najvýznamnejšími pojmami, inštitútmi a recentným vývojom medzinárodného práva súkromného, ktorého neoddeliteľnou súčasťou v súčasnej dobe je i medzinárodné civilné procesné právo. Dôraz bude kladený rovnako na zmeny, ktoré prináša vnútroštátna právna úprava medzinárodného práva súkromného, zákon č. 91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom, prijatá v rámci kodifikácie českého súkromného práva.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Pojem, predmet a pramene medzinárodného práva súkromného
  Úvodná kapitola bude venovaná základnému vymedzeniu predmetu medzinárodného práva súkromného a systematizácií prameňov jeho úpravy. Pozornosť bude zameraná predovšetkým na vzájomný vztah prameňov medzinárodného práva súkromného.
 • 2. kapitola: Problematika kolíznych noriem a moderné hraničné činitele, vzťah kolízny a priame metódy úpravy 
  Kolízna metóda úpravy súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom je tradičná a nejvýznamnejšia metóda úpravy týchto vzťahov. Dôraz bude kladený hlavne na recentný vývoj v oblasti hraničných určovateľov.
 • 3. kapitola: Aplikácia zahraničného právního poriadku a výhrada verejného poriadku
  Pozornosť bude venovaná zásadám pre výklad a zaisťovanie zahraničného práva, ak je určená príslušnou kolíznou normou. Výklad sa zameria ďalej na inštitúty medzinárodného práva súkromného, ktoré s aplikáciou zahraničného práva súvisia: spatný odkaz, imperatívne normy, výhrada verejného poriadku.
 • 4. kapitola: Pojmy a principy medzinárodného civilního procesného práva
  Medzinárodné civilné procesné právo je v rámci českej právnej teorie považované za súčasť medzinárodného súkromného práva. V rámci tejto kapitoly bude vymedzený predmět medzinárodného civilního procesného práva a jeho základné inštitúty.
 • 5. kapitola: Schematický postup pri riešení prípadov s mezinárodným prvkom v právnej praxi
  Riešenie prípadov s medzinárodným prvkom može byť vďaka množstvu prameňov medzinárodného práva súkromného v právnej praxi veľmi komplikované. V rámci tejto kapitoly bude naznačený postup, ktorý može byť použitý pri výbere relevantných právnych predpisov a ich aplikácií.
 • 6. kapitola: Subjekty v medzinárodnom súkromnom práve
  V tejto kapitole bude venovaná pozornost kolíznej úprave osobného štatútu fyzických a právnických osob. Podrobnejšie budú prejednané kritéria určovania osobného statusu právnických osob a otázky premiestnenia sídla právnických osôb.
 • 7. kapitola: Medzinárodné insolvenčné právo
  Pozornosť bude venovaná právnej úprave úpadkového riadenia s medzinárodným prvkom, hlavne unijního riadenia o úpadkovom riadení, ktoré zriaďuje európsky rámec pre medzinárodné úpadkové pojednávania. Špecifický hraničný určovatel COMI a relevantná judikatúra SDEU.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav a kol.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk - Aleš Čeněk, 8. vydání, 2015, ISBN 978-80-7380-550-0
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.