100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.162 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Získajte titul DBA už za rok a pol

Manažment je umenie a veda dohromady. Vynikajte v oboch.

Dĺžka štúdia: 3 semestre
Najbližšie zahájenie: Marec 2023
Udeľovaný titul: DBA
Výuka v: češtine

O programe Executive DBA

Štúdium DBA, alebo Doctor of Business Administration v programe Executive DBA je zavŕšením manažérskeho vzdelávania; najvyššou métou, ktorú je možné v rámci profesného štúdia dosiahnuť.

Toto štúdium je preto určené len pre poslucháčov, ktorí už majú rozsiahle znalosti a skúsenosti z oblasti manažmentu a chcú sa posunúť ešte o úroveň vyššie. Je určené pre tých, ktorí chcú preniknúť ku koreňom manažmentu ako vednej disciplíny a ktorí chcú manažment nielen na každodennej báze používať, ale radi by sa prostredníctvom stanovovania manažérskych teórií, ich vyhodnocovania a overovania v praxi stali jeho spolutvorcami.

Slovo riaditeľa Inštitútu

"Som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť zbrusu nový študijný program Executive DBA, vedúci k dosiahnutiu celosvetovo rešpektovaného titulu Doctor of Business Administration, ktorý ďalej rozvíja znalosti získané štúdiom MBA či LLM programov, respektíve vysokoškolského štúdia.

Tento jedinečný študijný program v podaní inštitútu CEMI je efektívny v kombinácií teoretických i praktických znalostí, spolu s networkingom medzi jeho poslucháčmi a ďalšími osobnosťami súčasného biznisu. Nezastupiteľnú úlohu v tomto programe hrajú takisto naši skúsení školitelia, ktorí Vám budú cennou oporou pri príprave Vašej dizertačnej práce v priebehu celého štúdia.

Teším sa na Vás v priebehu Vašeho úspešného DBA štúdia!"

podpis

Mgr. Štěpán Mika, riaditeľ Inštitútu CEMI

Ako prebieha DBA štúdium

Tento unikátny program pozostáva z 5 tematických blokov, ktoré doktorand v rámci svojho trojsemestrálneho štúdia DBA absolvuje.

Blok 1

Metodická a teoretická základňa DBA štúdia

Prvý blok je orientovaný na metódy výskumu a vedeckej práce, s prihliadnutím k ich využitiu hlavne v oblasti manažmentu a spoločenských vied. Je teda teoretickou základňou pre návrh a prípravu dizertačnej práce a ďalších odborných textov.

Zoznámite sa v ňom takisto s obsahovými a formálnymi požiadavkami na dizertačnú prácu, vrátane práce so zdrojmi, bibliografickými citáciami a štýlom akademického písania. Naučíte sa, ako správne pripraviť rešerš a kritické zhodnotenie literatúry a ako si spraviť prehľad dostupných zdrojov pre svoj výskum.

Ujasníte si, ako identifikovať výskumný problém, správne sformulovať výskumný zámer a jeho ciele a formulovať výskumné otázky či hypotézy. Zistíte takisto, aké metódy výskumu zvoliť a takisto ako samotný výskum naplánovať a realizovať.

V neposlednej rade sa naučíte popísať a prezentovať či publikovať výsledky svojho výskumu. Tento blok prebieha formou online konzultácií s lektormi Bloku 1.

Foto - Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Odborná garantka programu Executive DBA a prednášajúca v bloku 1
(Vedecká komunikácia a publikovanie)

Blok 2

Konzultácie so skúseným školiteľom sú už zahrnuté v cene štúdia DBA.

Dizertačná práca a jej konzultácia

Druhý blok pozostáva z vlastnej dizertačnej práce, jej návrhu, priebežného riešenia pod vedením školiteľa a prípravy na obhajobu dizertačnej práce.

Dizertačná práca je kľúčovým bodom celého štúdia DBA, v rámci tohto bloku sa preto v každom semestri máte možnosť stretnúť so svojim školiteľom a riešiť s ním všetko potrebné ohľadom svojej práce.

Všetci naši školitelia majú minimálne vysokoškolské vzdelanie doktorského stupňa, aby boli schopní adekvátne viesť doktoranda celým procesom jeho prípravy až po finálnu úspešnú obhajobu pred komisiou. Každý školiteľ vedie maximálne 3 dizertačné práce v danom ročníku, aby sa mohol svojim doktorandom naplno venovať.

V prvom semestri sa zameriate hlavne na návrh Vašej dizertačnej práce a ujasníte si so školiteľom, čoho chcete dosiahnuť, aké metódy použijete a s akými odbornými zdrojmi budete pracovať.

V druhom a treťom semestri priebežne konzultujete so školiteľom svoj postupný pokrok v príprave práce.

Koncom tretieho semestra sa spolu so svojím školiteľom sústredíte na prípravu obhajoby dizertačnej práce, na ktorej bude prítomný i Váš školiteľ.

V prípade záujmu je možné dizertačnú prácu písať v angličtine, samozrejmosťou je slovenčina.

Blok 3

Publikačná činnosť v rámci DBA štúdia

Súčasťou štúdia DBA je taktiež odborná publikačná činnosť, v ktorej doktorand preukazuje svoju expertízu v danej oblasti. K tejto publikačnej činnosti plne využijete znalosti získané už v rámci Bloku 1.

Publikačná činnosť by mala súvisieť s témou dizertačnej práce, preto i spracovanie odborných článkov prebieha pod vedením rovnakého školiteľa, s následnou publikáciou v odborných tlačených periodikách, či online médiách.

V rámci svojho štúdia tak doktorand spracuje a publikuje 2 odborné články (1 v druhom semestri a 1 v treťom semestri). Pred publikáciou musí byť článok schválený školiteľom.

Publikácia jedného článku môže byť takisto nahradená príspevkom na doktorandskej konferencii, ktorá sa koná v druhom semestri a je určená pre doktorandov štúdia Executive DBA.

V prípade záujmu je možné články písať v angličtine, samozrejmosťou je slovenčina.

Blok 4

Business networking a doktorandská konferencia

Zmyslom modulov Business networkingu je umožniť pravidelne stretávanie doktorandov medzi sebou navzájom a naviac získať možnosť sa osobne stretnúť takisto s inšpiratívnymi osobnosťami súčasného českého a slovenského biznisu, vedy a spoločenského diania.

S nimi budete mať možnosť v rámci komornej platformy o maximálne 15 ľuďoch diskutovať aktuálne manažérske témy a trendy.

V rámci tejto platformy môžete konzultovať i praktické využitie vlastných výskumných zámerov, na ktorých v rámci svojho DBA štúdia pracujete a naväzujete dôležité kontakty so svojimi kolegami.

Táto časť štúdia prebieha formou 4 odpoludňajších prezenčných stretnutí v inštitúte CEMI. Termíny stretnutí a ich náplň budú vždy upresnené v príslušnom semestri.

Jedným z týchto stretnutí je takisto doktorandská konferencia pre študentov DBA, kde môžu študenti prezentovať svoje príspevky pripravené v rámci Bloku 3.

 

STIAHNUŤ KATALÓG Z 1. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE

Blok 5

Voliteľné moduly DBA štúdia

V poslednom bloku Vašeho DBA štúdia máte možnosť zvoliť si celkom 3 moduly, ktoré svojím zameraním vhodne doplňujú tému Vašej dizertačnej práce, odborného článku, alebo majú pre Vás iný profesný prínos.

Vyberať môžete z viac než 60 manažérskych či odborných modulov pod vedením skúsených lektorov inštitútu CEMI, a to nielen v češtine, ale i v angličtine. Všetky moduly prebiehajú 100% online.

Štúdiom voliteľných modulov máte možnosť priebežne konzultovať reálne problémy z Vašej praxe s lektorom – expertom na danú problematiku a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovaných seminárnych prácí. Výstupom po absolvovaní modulov je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo Vašej firme, či zamestnaní.

Tieto 3 moduly máte možnosť absolvovať vo vlastnom tempe – napríklad v každom semestri jeden, ale takisto i všetky 3 už v prvom semestri. Záleží na Vás.

5 dôvodov, prečo študovať DBA na CEMI

 1. Absolútny vrchol manažérskeho vzdelania
 2. Individuálne štúdium pod vedením skúsených školiteľov
 3. Unikátna kombinácia teórie, praxe a networkingu
 4. Štúdium 100% zlúčiteľné s kariérou
 5. Osobný prístup a kvalitatívny štandard CEMI zaručený

Mám záujem o DBA

Jedná sa o nezáväznú prihlášku k DBA štúdiu, po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
* - povinné položky

Rezervujte si svoje exkluzívne miesto v programe Executive DBA ešte dnes!

10 míst

FAQ (často kladené otázky)

Čo je titul DBA?

Titul DBA, alebo Doctor of Business Administration predstavuje najvyšší stupeň profesného manažérskeho titulu, ktorý je možné získať. Štúdium vedúce k získaniu titulu DBA je určené predovšetkým manažérom, ktorí chcú získať najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň vzdelania v manažérskej oblasti po teoretickej a metodickej stránke a zaujímajú sa i o vedecko-výskumný aspekt manažérskej práce.

Čo je štúdium DBA?

DBA je profesné doktorské štúdium so zameraním na management, ktoré naväzuje na MBA (prípadne na magisterské vysokoškolské vzdelanie) a po jeho úspešnom ukončení získa absolvent profesný titul DBA (Doctor of Business Administration). Jedná sa tak o najvyšší dosiahnuteľný stupeň manažérskeho vzdelávania. Súčasťou štúdia je spracovanie dizertačnej práce pod vedením odborného vedúceho (školiteľa), nevyhnutnou súčasťou štúdia je takisto publikačná činnosť, ktorá je jednou z podmienok pre úspešné absolvovanie študijného programu DBA.

Aký je rozdiel medzi štúdiom DBA a MBA?

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma druhmi štúdia spočíva v ich zameraní – MBA štúdium je orientované čiste prakticky, oproti štúdiu DBA, ktoré je zamerané viac na vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti manažmentu, avšak takisto s následnou aplikáciou do praxe. V ideálnom prípade na seba tieto dva stupne manažérskeho štúdia naväzujú, úspešní absolventi MBA štúdia s vedecko-výskumnými ambíciami tak ďalej pokračujú v štúdiu DBA, ktorého hlavným cieľom je vytváranie a overovanie nových teórií a ich následná adaptácia pre praktické využitie.

Aký je rozdiel medzi štúdiom Ph. D. a DBA?

Rozdiel medzi týmito druhmi štúdia spočíva v tom, že Ph.D. je doktorské štúdium s orientáciou len na teóriu, nakoľko DBA je štúdium, ktoré kladie veľký dôraz na praktické využitie výsledkov a záverov výskumu, na ktorom doktorand v priebehu štúdia DBA pracuje. Na rozdiel od štúdia Ph.D. je tak DBA zamerané skôr na aplikovaný než na teoretický vedecký výskum. Rozdiel je takisto v tom, že titul DBA je považovaný za profesný a titul Ph.D. za akademický titul.

Aké sú podmienky pre prijatie ku štúdiu DBA?

Pre prijatie ku štúdiu DBA na CEMI je nevyhnutnosťou ukončené štúdium MBA či LLM, alebo magisterské vysokoškolské vzdelanie (zakončené napr. titulmi Mgr., Ing., JUDr., MUDr., MDDr., PhDr., apod.). Vyžadovaných je taktiež minimálne 5 rokov profesnej praxe.

Kedy je možné zahájiť štúdium DBA?

Štúdium Executive DBA na Inštitúte CEMI je možné zahájiť 2x ročne, a to vždy v októbri alebo v marci. Z dôvodu zachovania vysokej miery individuálneho prístupu je kapacita programu v jednom ročníku obmedzená na 10 osôb, doporučujeme sa preto prihlásiť ku štúdiu s dostatočným predstihom.

Čo mi môže DBA ešte dať, keď už mám MBA či Ph.D.?

Ako už bolo zmienené, DBA štúdium je podstatne odlišné od oboch týchto typov štúdia a zcela iste pre Vás bude prínosom, či už máte titul MBA alebo Ph.D. Štúdium DBA v podstate ďalej naväzuje na MBA a bez titulu MBA (respektíve bez magisterského vysokoškolského vzdelania) dokonca nie je možné ku štúdiu DBA nastúpiť.

Prebieha štúdium DBA prezenčne alebo online?

Jedná sa o kombináciu oboch foriem, zvolenú tak, aby štúdium bolo zlúčiteľné s kariérou a osobným životom, avšak bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite výuky. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základňa štúdia) prebiehajú formou online konzultácií s lektormi. V rámci modulov Blokov 2 a 3 (Dizertačná práce, Publikačná činnosť) sa vždy na začiatku semestru máte možnosť osobne stretnúť so svojim školiteľom, pod ktorého vedením budete spracovávať dizertační prácu a taktiež odborné články. V priebehu semestra je Vám školiteľ k dispozícií priebežne online po celú dobu štúdia. Moduly Bloku 4 (Business Networking) prebiehajú formou odpoludňajšieho prezenčného stretnutia. Voliteľné moduly Bloku 5 prebiehajú 100% online.

Musím v priebehu štúdia skladať nejaké skúšky?

Opäť sa i tu jedná o kombináciu rôznych spôsobov zakončenia. Moduly Bloku 1 (Metodická a teoretická základňa štúdia) sa zakončujú len zápočtom. U Blokov 2 a 3 (Dizertačná práca, Publikačná činnosť) prebieha zakončenie na základe hodnotenia priebežného pokroku spracovania dizertačnej práce Vašim školiteľom, respektíve na základe publikácie a schválenia článku školiteľom (1 článok pritom môže byť nahradený príspevkom na doktorandskej konferencii). Moduly Bloku 4 (Business Networking + Doktorandská konferencia) prebiehajú formou odpoludňajšieho prezenčného stretnutia a k ich zápočtu je potrebná účasť na Doktorandskej konferencii + aspoň na 1 ďalšom Networkingovom stretnutí. U voliteľných modulov Bloku 5 prebieha zakončenie spracovaním seminárnej práce na vybranú tému pod vedením lektora daného modulu. Hlavným bodom celého štúdia je následne obhajoba dizertačnej práce pred komisiou.

Koľko stojí štúdium DBA?

Kompletné štandardné školné štúdia DBA stojí 7.196 €, respektíve 7.596 € bez DPH pri úhrade v dvanástich mesačných splátkach. Jedná sa o kompletné školné za celé trojsemestrálne štúdium Executive DBA.

Neváhajte nás kontaktovať na email lucia.michajlovska@cemi.cz či telefonicky na +420 602 617 296 ohľadom aktuálnych zliav či iných akčných ponúk.

Čo je súčasťou školného štúdia DBA?

 • Online konzultácie s lektormi v rámci Bloku 1
 • Konzultácie so školiteľom dizertačnej práce po dobu 3 semestrov štúdia (v rámci Bloku 2)
 • Konzultácie so školiteľom pre publikačnú činnosť (v rámci Bloku 3)
 • 4 x networkingové stretnutie v inštitúte CEMI vrátane cateringu (v rámci Bloku 4)
 • Online konzultácie s lektormi voliteľných modulov (v rámci Bloku 5)
 • Plná administratívna podpora študijného oddelenia po celú dobu štúdia
 • 3 pokusy na každú seminárnu prácu z voliteľných modulov
 • Neobmezený prístup do študijného systému iTutor po dobu štúdia.
 • Neobmezený prístup do online knižnice Bookport s odbornou literatúrou
 • Slávnostné promócie v Břevnovskom kláštore
 • Vystavenie DBA diplomu v češtine
 • Profesionálne video + fotodokumentácia z promócie

Ako vypadá orientačný harmonogram štúdia?

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.